Το τελευταίο διάστηµα επανήλθε στο προσκήνιο και γράφεται κατά κόρον ότι οι νεοεισερχόµενοι αγρότες είναι υποχρεωµένοι να τηρούν βιβλία, προκειµένου να µπορέσουν να τύχουν της λήψης βεβαίωσης του νεοεισερχόµενου στον αγροτικό τοµέα.

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει (ποτέ δεν ίσχυε). Ας δούµε το γιατί:
Στις 26 Μαρτίου 2018 δηµοσιεύθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η απόφαση µε αρ. πρωτ. 156/46178 µε θέµα «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ σε νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα και την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων»

Η εν λόγω απόφαση ορίζει:
– Στην §α: «α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1, περ. α) και β) του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, (Α΄151), ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελµατίας αγρότης, µεταξύ αυτών και η υποπερίπτωση αε) «τηρεί λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία»

– Στην §β: «….Εποµένως και ο νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων».

– Στην §γ: «γ) Περαιτέρω µε το 1289/70109/28-06-2017 Α∆Α: ΩΛ∆Ξ4653ΠΓ-Γ∆9 έγγραφο της υπηρεσίας µας, δίδονται διευκρινήσεις σχετικά µε την υποχρέωση της τήρησης των λογιστικών βιβλίων».

Καμία ειδική αντιμετώπιση
Τι λέει η παραπάνω απόφαση 1289; Το αυτονόητο: επικαλείται το νόµο του υπουργείου Οικονοµικών (ν.4389/2016), ο οποίος µε το άρθρο 65 ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος, προκειµένου να θεωρείται κατ’ επάγγελµα αγρότης. ∆ιευκρινίζεται πως, ένας αγρότης µπορεί να είναι ενταγµένος είτε στο ειδικό είτε το κανονικό καθεστώς, χωρίς αυτό να του δηµιουργεί πρόβληµα στην ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη. Για τους νεοεισερχόµενους τον αγροτικό τοµέα, δεν προβλέπεται κάποια ειδική αντιµετώπιση ή κάποια επιπλέον κριτήρια ένταξης.

Γράφει λοιπόν η εν λόγω απόφαση: «Εκ των παραπάνω διαλαµβανοµένων για να χαρακτηρισθεί κάποιος νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του επαγγελµατία αγρότη, εποµένως και της τήρησης λογιστικών βιβλίων σύµφωνα µε το 1289/70109/28-06-2017 έγγραφο µας, εκτός της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και του κριτηρίου του εισοδήµατος».

Με απλά λόγια:
– Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, µε όλους όσους έχουν αγροτικά εισοδήµατα.

– Για να θεωρηθεί κάποιος κατ’ επάγγελµα αγρότης θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 65 του νόµου 4389/16 τα είναι: α) Να έχεις αγροτική εκµετάλλευση, β) να είσαι γραµµένος στον ΟΓΑ, γ) να διαθέτεις το 30% του συνολικού σου χρόνου, δ) να έχεις κάνει δήλωση καλλιέργειας και ε) να είναι η εκµετάλλευση ασφαλισµένη στον ΕΛΓΑ.

– Οι νεοεισερχόµενοι για την ένταξη τους στα βιβλία, υποχρεώνονται από τις διατάξεις του Οικονοµικών και συγκεκριµένα από την ΠΟΛ.1201/16η οποία ορίζει ότι: «όσοι την προηγούµενη χρονιά έχουν εισπράξει επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς από 01.01 του εποµένου έτους, ανεξάρτητα τι αφορούν οι επιδοτήσεις αυτές.

– Αυτό σηµαίνει ότι: όσοι νέοι αγρότες, το 2018 εισέπραξαν επιδότηση νεοεισερχόµενων αγροτών (ή όπως αλλιώς ονοµάζεται) υποχρεούνται από 01.01.19 να είναι ενταγµένοι στο κανονικό καθεστώς, (προλαβαίνουν ακόµη, η ένταξη χωρίς πρόστιµο είναι µέχρι 30.01.19).

– Όσοι έχουν αυτή την υποχρέωση και δεν έχουν ενταχθεί, θα πρέπει άµεσα να απευθυνθούν στις ∆.Ο.Υ. και να ενταχθούν εκπρόθεσµα από 01.01.18 στο κανονικό καθεστώς των αγροτών.

– Όσοι εισέπραξαν το 2017 επιδότηση νεοεισερχόµενων αγροτών άνω των 5.000 ευρώ και δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, να το κάνουν άµεσα από την 01.01.18 µε τα προβλεπόµενα πρόστιµα.

– Σε περίπτωση ελέγχου τα πρόστιµα είναι κατά πολύ µεγαλύτερα.

– Όσοι δεν το κάνουν από το προβλεπόµενο διάστηµα αλλά αργότερα (για να αποφύγουν το πρόστιµο των 100 ευρώ της εκπρόθεσµης ένταξης), σε περίπτωση ελέγχου κινδυνεύουν µε πρόστιµο 2.50 ευρώ.

Τέλος, να ξεκαθαρίσουµε ότι: άλλο οι επιδοτήσεις που φορολογούνται και άλλο οι επιδοτήσεις που υποχρεώνουν έναν αγρότη να ενταχθεί στα βιβλία ή όχι.

Αλλάξτε τον τρόπο φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων
Πλέον πρέπει να αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης των επιδοτήσεων. Είναι περισσότερο επιβεβληµένο από ποτέ, οι επιδοτήσεις να φορολογούνται στο χρόνο είσπραξης και όχι

στο έτος που ανήκουν. Μέχρι να γίνει αυτό, θα έχουµε σε ετήσια βάση συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr