Αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» θα µπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόµενοι από 28 Φεβρουαρίου έως 28 Μαρτίου. Η έναρξη του Μέτρου είχε προγραµµατιστεί για τις 19 του µήνα, ωστόσο το Πληροφοριακό Σύστηµα Αιτήσεων φαίνεται πως δεν είναι ακόµα έτοιµο.
Εν τω µεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σε σχέση µε τις επιλέξιµες καλλιέργειες, µε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος αυτή τη φορά να υπογράφει επιστολή στην οποία ο περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης διαµαρτύρεται για τη µη ένταξη της καλλιέργειας των σύκων στο Μέτρο. Όπως αναφέρεται, «στην Εύβοια καλλιεργούνται 10.200 στρέµµατα σύκων, θεωρώντας κοµβικής σηµασίας την ένταξή τους σε ένα Μέτρο ενίσχυσης όπως τα Βιολογικά ως απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσει να διατηρηθεί και να ενδυναµωθεί ο εξαγωγικός προσανατολισµός του κλάδου».
Υπενθυµίζεται εδώ ότι τις προηγούµενες ηµέρες είχε προηγηθεί όχληση κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα προς τις αρχές για την απένταξη καλλιεργειών όπως µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή και αρωµατικά φυτά που κάλυπτε η περασµένη προκήρυξη.

Με δεδοµένο ότι µέχρι στιγµής, λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια τροποποίηση του Μέτρου ως προς τις επιλέξιµες καλλιέργειες, αυτές θα είναι οι εξής:

– Αροτραίες: αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιµος, χειµερινά σιτηρά, µηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή.

– Μόνιµες: ελαιοκοµία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιµα σταφύλια, ακρόδρυα.

– Όπρια.

– Λαχανικά: φυλλώδη, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα.

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιµοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Αίτηση µπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεµάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόµενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.
Αν ο καλλιεργητής επιθυµεί να εντάξει αγροτεµάχια που είναι ήδη πιστοποιηµένα ως βιολογικά τότε αυτά εντάσσονται στη ∆ράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές» («παλιοί» 5ετής δέσµευση). Τα αγροτεµάχια που δεν είναι πιστοποιηµένα και θα µετατραπούν σε βιολογικά, εντάσονται στη ∆ράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές» (τριετής δέσµευση). Η αίτηση µπορεί να αφορά και τις δύο δράσεις.
Ο προϋπολογισµός του Μέτρου ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ κι αν δεν φτάσουν τα χρήµατα για όλους η επιλογή τους θα γίνει µε βάση κριτήρια µοριοδότησης. Για τους «νεοεισερχόµενους» τα µισά από τα µόρια εξαρτώνται από την ηλικία (έως 18 ετών µέγιστη προτεραιότητα). Για τους «παλιούς» τα 50 από τα 100 συνολικά µόρια λαµβάνουν όσοι είναι τουλάχιστον 5 χρόνια συµβεβληµένοι µε φορέα πιστοποίησης.

 

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr