Να τελειώσει η αξιολόγηση των φακέλων Σχεδίων Βελτίωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου πιέζουν οι διαχειριστικές αρχές, μέσω απόφασης για την αμοιβή των αξιολογητών, που αναφέρει ότι οι υπάλληλοι θα πληρωθούν ουσιαστικά για τις υπηρεσίες τους μόνο μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον τιμοκατάλογο των τρακτέρ που εξέδωσε το υπουργείο, με την πλευρά των αντιπροσώπων να δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για το ζήτημα αυτό.

Το θέμα θα απασχολήσει και τη γενική συνέλευση του ΣΕΑΜ την ερχόμενη Πέμπτη, στην διάρκεια της οποίας τα μέλη του Συνδέσμου θα χαράξουν στρατηγική απέναντι στο θέμα του τιμοκαταλόγου.

Η ατμόσφαιρα είναι πολεμική και η μόνη διέξοδος που βλέπουν οι εισαγωγείς μηχανημάτων είναι η ολοσχερής απόσυρση του εν λόγω τιμοκαταλόγου.

Όσον αφορά την απόφαση για την αμοιβή των αξιολογητών, αυτή αναφέρει πως η αποζημίωση για ορίζεται στα 25 ευρώ ανά αίτηση, και για τους συμμετέχοντες στις γνωμοδοτικές επιτροπές στα 45 ευρώ για κάθε συνεδρία.

«Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 18 η Δεκεμβρίου 2018, με ημερομηνία λήξης αυτής την 30η Ιουνίου 2019» αναφέρει τέλος η απόφαση.

Βρείτε ΕΔΩ την απόφαση για την αμοιβή των αξιολογητών στα Σχέδια Βελτίωσης

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της αμοιβής των αξιολογητών και των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών για την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (εφεξής ΠΑΑ 2014 – 2020) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2 Αποζημίωση αξιολογητών

1. Για τους αξιολογητές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό πρωτ. 13158/28.11.2017 (Β΄ 4302) και επιλέχθηκαν από μητρώο αξιολογητών σύμφωνα με την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493, ΦΕΚ Β΄ 677/2017, (Παράρτημα, στην κατηγορία ενέργειας Β.5: Αξιολόγηση), ορίζεται ως αποζημίωση, το ποσό των είκοσι πέντε (25 €) ευρώ ανά αίτηση στήριξης, για την αξιολόγηση και εισήγηση στις αρμόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές των Περιφερειών (σύμφωνα με το άρθρο 20 της Υ.Α.13158/28.11.2017, ΦΕΚ Β΄ 4302) των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

2. Για τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 20 της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό πρωτ. 13158/28.11.2017 (Β΄ 4302) και επιλέχθηκαν από μητρώο αξιολογητών σύμφωνα με την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493, ΦΕΚ Β΄ 677/2017, (Παράρτημα, στην κατηγορία ενέργειας Β.5: Αξιολόγηση), ορίζεται ως αμοιβή για κάθε μέλος, το ποσό των σαράντα πέντε (45 €) ευρώ ανά συνεδρίαση, για την εξέταση των αξιολογήσεων που εισηγούνται οι αξιολογητές της προηγούμενης παραγράφου (σύμφωνα με το άρθρο 20 της Υ.Α.13158/28.11.2017, ΦΕΚ Β΄ 4302) των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών είναι η γνωμοδότηση τουλάχιστον 10 αιτήσεων στήριξης ανά συνεδρίαση. Οι εργασίες της αξιολόγησης του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και εκτός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση για τα υπηρεσιακά καθήκοντα. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.

Άρθρο 3 Όρια αμοιβών – συνολικής δαπάνης

1. Οι αμοιβές, που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας είναι χωρίς ΦΠΑ, αν και όπου απαιτείται, και δεν μπορούν να υπερβαίνουν για κάθε αξιολογητή ή κάθε μέλος των γνωμοδοτικών επιτροπών τα 1.200 € ανά μήνα και τα 2.400 € ετησίως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει. 2. Η δαπάνη, που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας ανέρχεται μέχρι του ποσού των 600.000 € για το έτος 2019. 3. Η καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων θα πραγματοποιείται για κάθε αξιολογητή ή κάθε μέλος των γνωμοδοτικών επιτροπών, μετά την ολοκλήρωση του έργου τους και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 4 Πηγή χρηματοδότησης

Οι ανωτέρω δαπάνες για την αποζημίωση των αξιολογητών του άρθρου 2 της παρούσας που επιλέχθηκαν από Μητρώα Αξιολογητών που συγκροτήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια θα βαρύνει τις πιστώσεις της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ που έχουν εκχωρηθεί στις υπηρεσίες των Περιφερειών που έχουν ορισθεί Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας (έργα με κωδικό ΣΑΕ ανά Περιφέρεια: 2018ΣΕ08210021 – Δυτική Μακεδονία, 2018ΣΕ08210024 – Ηπείρου, 2018ΣΕ08210029 – Κρήτη, 2018ΣΕ08210030 – Νότιο Αιγαίο, 2018ΣΕ08210039 – Δυτική Ελλάδα, 2018ΣΕ08210040 – Κεντρική Μακεδονία, 2018ΣΕ08210047 – Στερεά Ελλάδα, 2018ΣΕ08210051 – Πελοποννήσου, 2018ΣΕ08210052 – Ανατολική Μακεδονία Θράκη, 2018ΣΕ08210054 – Βόρειο Αιγαίο, 2018ΣΕ08210055 – Θεσσαλία).

Άρθρο 5 Λοιπές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 18 η Δεκεμβρίου 2018, με ημερομηνία λήξης αυτής την 30η Ιουνίου 2019. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παράταση ΟΣΔΕ

 

Πηγή: agronews.gr