Το ΥπΑΑΤ ανακοίνωσε, στις 21 Μαρτίου 2019, την υπογραφή υπουργικής απόφασης για την εξασφάλιση της πληρωμής των ενισχύσεων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την εφαρμογή των άρθρων 4 και 32 του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013. Ο ΑγροΤύπος σας παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί, μετά την απόφαση του ΥπΑΑΤ, ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος να εξασφαλίσει την πληρωμή ενισχύσεων.

Πρόκειται για μια απόφαση η οποία έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση να ενσωματώσει το κοινοτικό δίκαιο της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία.

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 αναφέρει ως «ανωτέρα βία» και «εξαιρετικές περιστάσεις» τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) θάνατος του δικαιούχου
β) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία
γ) σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση
δ) καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων
ε) επιζωοτία ή νόσος των φυτών που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιούχου
στ) απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης,  εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης

Στο άρθρο 4 του (ΕΕ) 640/2014 αναφέρει ότι η ανωτέρα βία αφορά γεωργούς και κτηνοτρόφους και στο νομικό πλαίσιο περιλαμβάνονται οι άμεσες ενισχύσεις (Πρώτος Πυλώνας) αλλά και τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης (Δεύτερος Πυλώνας). Το άρθρο 32 του (ΕΕ) 640/2014 αναφέρεται στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμά του να λάβουν ενίσχυση όταν η μη συμμόρφωση στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στις λοιπές υποχρεώσεις του σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο οφείλεται σε ανωτέρα βία (από ζωονόσους ή φυσικές καταστροφές).

Άρθρο 4
Ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις

1. Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,
εάν ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αντίστοιχη ενίσχυση πρέπει να ανακτηθεί για τα έτη κατά τα οποία προέκυψε η περίπτωση ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

Η ανάκτηση αφορά μόνο τις δεσμεύσεις σχετικά με τις οποίες δεν υπήρξαν πρόσθετα κόστη ή διαφυγόν εισόδημα πριν από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τις εξαιρετικές περιστάσεις.

Η ανάκτηση δεν επηρεάζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις λοιπές υποχρεώσεις και δεν επιβάλλεται ουδεμία διοικητική κύρωση.

Όσον αφορά άλλα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαιτήσουν μερική ή πλήρη επιστροφή της στήριξης σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας  ή εξαιρετικών περιστάσεων.

Στην περίπτωση πολυετών δεσμεύσεων ή πληρωμών, δεν απαιτείται επιστροφή της στήριξης που χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη και η δέσμευση ή καταβολή της στήριξης πρέπει να συνεχισθεί κατά τα επόμενα έτη σύμφωνα με την αρχική της διάρκεια.

Όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις και αφορά πολλαπλή συμμόρφωση, δεν επιβάλλεται η αντίστοιχη
διοικητική κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 1306/2013.

2. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια αρχή, μαζί  με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από την εν λόγω αρχή, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

Άρθρο 32
Εξαιρέσεις από την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις φυσικών περιστατικών

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν  είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω φυσικών περιστατικών που επηρεάζουν την αγέλη  ή το ποίμνιο, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια αρχή εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των ζώων.

Με την επιφύλαξη των πραγματικών περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να αποδεχθούν ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν την αγέλη ή το ποίμνιο
α) τον θάνατο ζώου εξαιτίας ασθένειας ή
β) τον θάνατο ζώου μετά από ατύχημα για το οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

Διαβάστε τον κανονισμό (ΕΕ) 640/2014

Διαβάστε τον κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ

 

Παράταση ΟΣΔΕ

 

Πηγή: agrotypos.gr