Στην αβεβαιότητα για την τύχη των αγροτικών διαρθρωτικών µέτρων της νέας ΚΑΠ λόγω µείωσεων της τάξης του 15% στα σχετικά κονδύλια, έρχεται να προστεθεί και η αύξηση στα ποσοστά εθνικής συµµετοχής της Ελλάδας.

Μέτρα όπως η εξισωτική, που από το 100% που απολάµβανε η χώρα µας, τώρα το ποσοστό αυτό θα πέσει στο 65%, σύµφωνα µε τους πρώτους υπολογισµούς, θα χρειαστούν 340 εκατ. ευρώ εθνικά κονδύλια για να µείνουν σε παρόµοια επίπεδα οι ενισχύσεις, αλλιώς θα υπάρξουν µειώσεις στα στρεµµατικά πριµ.

Την ίδια ώρα, η χώρα µας βρισκόταν για όλα τα µέτρα έως το τέλος του 2017 σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που έδινε ένα συν 10% σε όλες τις δράσεις των Προγραµµάτων, φτάνοντας το 95% σε ορισµένες περιπτώσεις, κάτι που δεν προβλέπεται στη νέα προγραµµατική περίοδο. Συνολικά, χωρίς την προσαύξηση, εµφανίζεται κατά µέσο όρο µία µείωση τουλάχιστον 10% στη συνεισφορά του προϋπολογισµού (20% µε την προσαύξηση τα δύο πρώτα έτη 2015, 2016) από την Ευρώπη. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στα εξής σενάρια:

Πρώτον, να υπάρξει µεταφορά κονδυλίων από τις άµεσες ενισχύσεις στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς σε αυτά τα κονδύλια η συνεισφορά της ΕΕ είναι 100%. Αυτό υπενθυµίζεται έγινε και την τρέχουσα περίοδο, καθώς η εξισωτική βρισκόταν στον Α’ Πυλώνα.

∆εύτερον, να αυξηθούν τα εθνικά κονδύλια, αν επιθυµούν οι εδώ αρχές να παραµείνουν στα ίδια επίπεδα οι ενισχύσεις.

Τρίτον, να µεταφερθεί µεγάλη µερίδα των κονδυλίων σε προγράµµατα όπως τα περιβαλλοντικά, όπου εκεί έχει αυξηθεί το µέγιστο ποσοστό της κοινοτικής συµµετοχής στο 80%, ώστε η χώρα µας να εµφανίζει απορροφητικότητα. Αυτό βέβαια σηµαίνει «θυσία» άλλων δράσεων όπως είναι οι επενδύσεις.

Σύγκριση ποσοστών κοινοτικής συνεισφοράς

α) Η µέγιστη χρηµατοδότηση θα είναι για τα Νησιά του Αιγαίου στο 70%. Η µέγιστη χρηµατοδότηση στην τρέχουσα ΚΑΠ είναι 85% και µε την προσαύξηση του 10% είχε φτάσει το 95% τα δύο πρώτα έτη 2015 και 2016 της περιόδου.

β) 65 % των επιλέξιµων δαπανών για τις πληρωµές που αναφέρονται στην εξισωτική αποζηµίωση. Σηµειώνεται ότι το 5% του Πρώτου Πυλώνα το 2015 είχε µεταφερθεί για τις πληρωµές στην εξισωτική οπότε, η συνεισφορά της ΕΕ ήταν στο 100%. Τα υπόλοιπα κονδύλια δίνονται µε ποσοστό 85% και µε την προσαύξηση στο 95% .

γ) Στο 70% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών θα φτάνει η µέγιστη συνεισφορά στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες. Στην τρέχουσα περίοδο ισχύει συνεισφορά στο 75%.

δ) 43% των επιλέξιµων δηµόσιων δαπανών στις άλλες περιφέρειες. Το ποσοστό αυτό είναι αυξηµένο κατά 10% την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή:agronews.gr