Οι δικαιούχοι κοινοτικών επιδοτήσεων θα πρέπει να προσκοµίσουν εν µέσω θέρους τριπλές βεβαιώσεις από τους ΟΕΒ, τους ∆ήµους και τις περιφέρειες για άρδευση αγροτεµαχίων αλλά και τις καρτέλες χρήσης πιστοποιηµένου σπόρου σκληρού σίτου, βαµβακιού και βιοµηχανικής κάνναβης αλλά και αντίγραφο σύµβασης για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων.

 Βέβαια, κατά πόσο εύκολη είναι η προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης από τους Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων, σε παραγωγούς που έχουν οφειλές είναι ένα ζήτηµα, όπως αντίστοιχα θέµα αποτελεί και το γεγονός ότι για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων δεν υπάρχει µέχρι τώρα κανένα συµβόλαιο µε την ΕΒΖ, λόγω της γνωστής εµπλοκής µε το σχέδιο εξυγίανσης.

Τριφασική υποβολή εγγράφων

Σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναρτήθηκε στην διαύγεια στις 20 Ιουνίου, µε αποδέκτες τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ΟΣ∆Ε και τις αρµόδιες περιφερειακές διευθύνσεις, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν βάσει του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Αιτήσεων έτους 2019, γίνεται κατηγοριοποίηση των απαιτούµενων δικαιολογητικών σε:

Α. ∆ικαιολογητικά τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν «τον ηλεκτρονικό φάκελο» του/της παραγωγού και να είναι σε ηλεκτρονική µορφή (από σαρωτή/scanner), υποχρεωτικά πριν την οριστικοποίηση της αίτησης.

Β. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία της αίτησης υποχρεωτικά, µετά την οριστικοποίηση της αίτησης και πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (15.07.2019)

Γ. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά, πριν την πληρωµή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης (έως 01.10.2019)

∆. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται προαιρετικά.

Kαρτελάκι, τεύτλα,  βαμβάκι, κάνναβη

Κρίσιµα ορόσηµα για την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών:

Αντίγραφο σύµβασης για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής εκπρόθεσµης ΕΑΕ (15.07.2019) σε ηλεκτρονική µορφή από τον/την γεωργό.

Καρτέλες χρήσης πιστοποιηµένου σπόρου σκληρού σίτου και βαµβακιού οι οποίες υποβάλλονται οπωσδήποτε έως 15.07.2019 (στα αρµόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ). Τιµολόγιο αγοράς πιστοποιηµένου σπόρου βαµβακιού ή απόδειξη λιανικής πώλησης συνοδεία βεβαίωσης του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε ΦΠΑ µέχρι 15.07.2019 σε ηλεκτρονική µορφή από τον γεωργό.

Τιµολόγια αγοράς ή επίσηµες καρτέλες πιστοποιηµένου σπόρου βιοµηχανικής κάνναβης έως 30.06.2019. Κατά παρέκκλιση, για την κάνναβη που καλλιεργείται ως επίσπορη καλλιέργεια, υποβάλλονται µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου.

Χρήση αγροτεμαχίων και ΑΤΑΚ

Στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή υποχρεωτικά κατά την οριστικοποίηση της αίτησης είναι αυτά της χρήσης αγροτεµαχίων, όπου απαιτούνται:

 1. Αντίγραφα των ιδιωτικών συµφωνητικών µίσθωσης αγροτεµαχίων, µε προαιρετική αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη
 2. Παραστατικά που δικαιολογούν την χρήση της έκτασης βοσκότοπων

Έλεγχος παραστατικών

Έλεγχος των παραστατικών χρήσης αγροτεµαχίων πραγµατοποιείται µόνο σε περιπτώσεις που αµφισβητείται η χρήση ή η έκταση ή η θέση ενός αγροτεµαχίου, όπως έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ2019, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά α) και β) υποβάλλονται µόνο σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων τους ή σε περίπτωση πρώτης υποβολής.

Tαυτότητα παραγωγού

Ως «ενιαίο σύστηµα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού» χρησιµοποιείται ο ενεργός Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αυτού. Ο ΑΦΜ εξασφαλίζει µοναδικό προσδιορισµό της ταυτότητας σε σχέση µε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλει ο/η ίδιος/-α γεωργός.

Η ταυτοποίηση του/της γεωργού από την εφαρµογή ηλεκτρονικής υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, γίνεται µε τη χρήση των προσωπικών κωδικών στο TAXISnet. Η αίτηση για τη χορήγηση και η διαχείριση των κωδικών αυτών γίνεται αποκλειστικά µέσω του συστήµατος TAXISnet.

Προαιρετική υποβολή

∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται προαιρετικά:

 1. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθ/κού σηµειώµατος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ
 2. ii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού ιδρύµατος ή οποιοδήποτε έγγραφο του οικείου πιστωτικού ιδρύµατος όπου αναγράφεται ο αριθµός λογαριασµού IBAN
 • iii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ
 1. iv. ∆ελτίο Εµβολιασµού (∆.Ε.) ή ∆ελτίο Ορολογικού Ελέγχου (∆.Ο.Ε.) του προγράµµατος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων, σε ισχύ.

Συνταξιούχοι εξισωτικής

Γενικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται από συνταξιούχους στο πλαίσιο του Μέτρου 13(Εξισωτική Αποζηµίωση):

 1. για τους/τις έως 67 ετών, προκειµένου να τεκµηριώνεται η µη καταβολή άµεσης σύνταξης προς το πρόσωπό του/ της παραγωγού από τον ασφαλιστικό του/της φορέα:

Απόφαση αρµόδιου φορέα χορήγησης σύνταξης/επιδόµατος

Άλλο έγγραφο για την έλεγχο της ιδιότητας του άµεσα συνταξιούχου

 1. για τους/τις άνω των 67 ετών, για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης, έγγραφο – βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του/της δικαιούχου που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση.

Ηλεκτρονικά ο έλεγχος του ενεργού γεωργού

α) ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή για τον έλεγχο του ενεργού γεωργού σε Νοµικά Πρόσωπα

 1. Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018
 2. Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018
 • Ισοζύγιο έτους 2018
 1. Υπεύθυνη δήλωση του/της λογιστή/-στριας της εταιρείας που θα δηλώνει το ποσό των εσόδων που προέρχονται από την γεωργική δραστηριότητα της εταιρείας, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια εθνική αρχή
 2. Υπεύθυνη δήλωση του/της εκπροσώπου της εταιρείας που θα δηλώνει τα στοιχεία του/της λογιστή/-στριας της, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια εθνική αρχή

β) ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται από βιοκαλλιεργητές

Βεβαίωση συµµόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία)

γ) ∆ικαιολογητικά για την άρδευση αγροτεµαχίων

Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτεµαχίων

Βεβαίωση ∆ήµου για άρδευση αγροτεµαχίων

Βεβαίωση Περιφέρειας για άρδευση αγροτεµαχίων

Άδεια χρήσης νερού ή αίτησης προς αρµόδια υπηρεσία για ιδιωτική υδροληψία.

Εκούσια επιστροφή δικαιωμάτων στο Εθνικό Απόθεμα

Α. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος για χορήγηση άµεσων ενισχύσεων:

 1. Τιµολόγιο αγοράς πιστοποιηµένου σπόρου σκληρού σίτου ή απόδειξη λιανικής πώλησης συνοδεία Βεβαίωσης του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια (συνηµµένο Υπόδειγµα στο Παράρτηµα 1) για τους/τις γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 2. Απόφαση προέγκρισης καλλιέργειας βιοµηχανικής κάνναβης (Τµ. Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ιευθύνσεις Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ)
 • Αντίγραφο σύµβασης για την καλλιέργεια σπόρων σποράς

∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται από κτηνοτρόφους. Απαιτείται:

 1. i)Εξουσιοδότηση πληρωµής οφειλής µισθώµατος δηµόσιου βοσκότοπου
 2. ii)Αντίγραφο νέου τύπου Μητρώου κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων

Β. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται από Νοµικά Πρόσωπα και Ιερές Μονές

Γ. ∆ικαιολογητικό που υποβάλλεται σε περίπτωση αιτήµατος εκούσιας επιστροφής ∆ικαιωµάτων στο Εθνικό απόθεµα: Υπεύθυνη δήλωση γεωργού εκούσιας επιστροφής, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια εθνική αρχή.

∆. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος για άλλη χρήση. Εξουσιοδότηση πληρωµής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

Εκπρόθεσμη υποβολή

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή µετά τις 18 Ιουνίου: α) της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται µείωση των ποσών που ο/η κάτοχος εκµετάλλευσης θα είχε δικαίωµα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα, κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα. β) της αίτησης χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται µείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση µε δικαιώµατα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2019 στον/την δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιµη ηµέρα.

Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καµία µείωση στον αριθµό των δικαιωµάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά µόνο στα δικαιούµενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης των 25 ηµερολογιακών ηµερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης µετά την ∆ευτέρα 15 Ιουλίου 2019), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή:agronews.gr