Ανακοινώθηκε την  Πέμπτη 25/07/2019, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και πιο συγκεκριμένα στη Δράση 4.2.1.

Η Δράση αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση / εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

α) Η αίτηση στήριξης αφορά έναν από τους παραπάνω επιλέξιμους κλάδους.

β) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.

γ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.

δ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείων.

ε) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην περιοχή εφαρμογής της Δράσης.

στ) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.

ζ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής

Ως γεωγραφική περιοχή εφαρμογή της Δράσης ορίζονται οι περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 (LEADER), δηλαδή:

Περιφερειακή Ενότητα Δήμος                      Τοπική Κοινότητα – Οικισμός
Δράμας Δράμας Δράμας
Καβάλας Καβάλας Ν. Καρβάλη
Καβάλας Καβάλας Χαλκερού
Καβάλας Καβάλα Καβάλα
Ξάνθης Ξάνθης Ξάνθη
Ροδόπης Κομοτηνής Κομοτηνή
Έβρου Ορεστιάδος Ορεστιάδα
Έβρου Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολης

Η δημόσια Ενίσχυση της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.830.000,00 € (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Διαβάστε την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Διαβάστε το σχετκό Δελτίο Τύπου.

 

Παράταση ΟΣΔΕ

 

Πηγή:enateam.gr