Δύο νέες προκηρύξεις στα πλαίσια του Μέτρου 8 ετοιμάζεται να εκδώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα καλύπτουν δαπάνες προστασίας και ανασύστασης δασικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με τις δύο αποφάσεις που ρυθμίζουν το περιεχόμενο των προσκλήσεων, το Μέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» θα καλύπτει:

1.Στο πλαίσιο του υπομέτρου 8.3 θα υλοποιηθούν ενέργειες, οι οποίες σχετίζονται με πρόληψη από: α. πυρκαγιές· β. παθογόνους οργανισμούς· γ. Χειμάρρους.

2.Οι ενέργειες της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν: α. Κατασκευή ή/ και συντήρηση προστατευτικών υποδομών, όπως: αα. δασικά μονοπάτια και δασικές οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας· αβ. σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ) συμπεριλαμβανομένων και έργων για τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης· αγ. αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία ασυνέχειας της καύσιμης ύλης. β. Δαπάνες προληπτικών δασοκομικών χειρισμών, όπως: βα. μικρά τεχνικά έργα για τη βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας· ββ. καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίηση της δομής του δάσους με χρήση λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών. γ. Δαπάνες εγκατάστασης ή/ και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού εξοπλισμού

3.Οι ενέργειες της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν: α. δαπάνες εγκατάστασης ή/ και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων δικτύου/ων δοκιμαστικών επιφανειών, επικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλων κατά περίπτωση συστημάτων· β. δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο (εθνικό / ΕΕ) που τα διέπει, όπως κοπή, καύση, απομάκρυνση δένδρων κ.α.

4.Οι ενέργειες της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τις παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες: α. δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών· β. συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.

5.Οι ως άνω δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 3 του Καν (ΕΕ) 702/2014, είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 11/12/2015, ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 6 του Καν (ΕΕ) 1303/2013, οι ενέργειες δεν έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές.

6.Στην περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει πληρωμές στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων ή βάσει ασφαλιστικών συμβάσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, το άθροισμα των πληρωμών δε μπορεί να υπερβαίνει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

7.Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, εκτός από την περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ.3(γ) του Καν (ΕΕ) 1303/2013.

8.Ρητά αποκλείονται από τις επιλέξιμες δαπάνες, δαπάνες συντήρησης που σχετίζονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις επί αγροτικών εκτάσεων/ αγροτεμαχίων. Σε ότι αφορά τις υποδομές με στόχο την καταπολέμηση των πυρκαγιών, δηλαδή υποδομές για την προσγείωση και τον ανεφοδιασμό των 4 αεροπλάνων ή/και ελικοπτέρων, αυτές μπορεί χρηματοδοτηθούν μόνο εάν προορίζονται για μη εμπορικούς σκοπούς.

9.Ρητά αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του μέτρου οι παραγωγικές υποδομές όπως κορμοπλατείες ή οι υποδομές φόρτωσης δασικών προϊόντων

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν. 1303/13 και μπορεί να ανέλθει έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 12 του Καν (ΕΕ) 702/2014.

Για το Μέτρο 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

1.α. απομάκρυνση καμένων κορμών· β.δαπάνες έργων αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων· γ. δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων· δ. δαπάνες αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών, όπως υποδομές ορεινών υδρονομικών έργων που καταστράφηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.· ε. συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.

2.Οι ως άνω δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 3 του Καν (ΕΕ) 702/2014, είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 11/12/2015, ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 6 του Καν (ΕΕ) 1303/2013, οι ενέργειες δεν έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές.

  1. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει πληρωμές στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων ή βάσει ασφαλιστικών συμβάσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, το άθροισμα των πληρωμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100 % των επιλέξιμων δαπανών.

4.Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, εκτός από την περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για το ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ.3(γ) του Καν (ΕΕ) 1303/2013. 5. Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος.

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν. 1303/13 και μπορεί να ανέλθει έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 12 του Καν (ΕΕ) 702/2014.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr