Eπαγγελματικού τύπου ταμείο με υποχρεωτική «επικουρική» ασφάλιση σχεδιάζει το κυβερνητικό επιτελείο για όσους ενταχθούν στην αγορά εργασίας από τον Ιανουάριο του 2021 και έπειτα σε κατηγορίες ασφαλισμένων μη μισθωτών, όπως έμποροι, βιοτέχνες και αγρότες.

Ήδη, με Απόφαση του υφυπουργού Εργασίας κ. Νότη Μηταράκη συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για τη διαμόρφωση ενός πορίσματος προτάσεων για τις αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση. Το πόρισμα αυτό θα παραδοθεί στον κ. Μηταράκη έως τις 4 Οκτωβρίου και, αμέσως, μετά αναμένονται οι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Eκείνο που εξετάζεται – σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, είναι, στο νέο επαγγελματικού τύπου φορέα το οποίο σχεδιάζει να ιδρύσει εντός του ήδη υφιστάμενου, δημοσίου, Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, να ενταχθούν όχι μόνο οι νέοι μισθωτοί (που θα πρωτασφαλισθούν από το 2021 και μετά), αλλά και οι νέοι μη μισθωτοί δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες που, θα ενταχθούν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από τον Ιανουάριο του 2021.

Οι νέοι μη μισθωτοί που σχεδιάζεται να ενταχθούν στο νέο ταμείο, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

– Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν εκείνοι οι μη μισθωτοί (σ..σ νυν ασφαλισμένοι) που ήδη είναι ενταγμένοι στην επικουρική ασφάλιση, δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι (σ.σ. ασφαλισμένοι στο τέως ΕΤΑΑ). Οι συγκεκριμένοι, ήδη ασφαλισμένοι, καταβάλλουν εισφορές 6,5% βάσει του εισοδήματος τους υπέρ του επικουρικού κάθε μήνα. Εκείνοι, όμως, που θα πρωτασφαλισθούν από τον Ιανουάριο του 2021 και έπειτα, θα ενταχθούν στο σχεδιαζόμενο φορέα ”επικουρικής ” ασφάλισης και θα πληρώνουν, επίσης, εισφορές ύψους 6,5%. Ωστόσο, από το 2022, έχει ήδη ψηφισθεί (από την προηγούμενη κυβέρνηση) η μείωση των εν λόγω εισφορών στο 6%. Εφόσον ευοδωθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός για ίδρυση του νέου ταμείου το 2021, το πιο πιθανόν -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – η ήδη προβλεπόμενη αυτή μείωση να έλθει νωρίτερα, δηλαδή το 2021, χωρίς να αποκλείεται οι εν λόγω εισφορές να είναι ακόμα χαμηλότερες (πχ ακόμα και στο 3,5%).

– Στη δεύτερη κατηγορία των μελλοντικών νέων ασφαλισμένων του υπό εξέταση φορέα, θα ανήκουν -σύμφωνα με το ίδιο σενάριο – και οι νέοι (από την 1η/1/2021) επαγγελματίες που ανήκουν στον κλάδο του τέως ΟΑΕΕ (έμποροι, βιοτέχνες, οδηγοί, κλπ.) αλλά και οι νέοι (από την 1η/1/2021) αγρότες ανήκουν στο κλάδο του τέως ΟΓΑ. Οι νυν ασφαλισμένοι στους εν λόγω κλάδους (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) δεν υπάγονται σήμερα στον τομέα της Επικουρικής Ασφάλισης (με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που ανήκουν στον τέως ΟΑΕΕ).

Η ένταξη των εν λόγω μελλοντικά (δηλαδή από το 2021) ασφαλισμένων στο σχεδιαζόμενο ταμείο διευκολύνεται -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- από τη μείωση των εισφορών κύριας ασφάλισης, η οποία ισχύει από τις αρχές του τρέχοντος έτους (σ.σ. από το 20% στο 13,3% για τους επαγγελματίες).  Αυτό σημαίνει ότι, η ελάφρυνση των εισφορών κύριας ασφάλισης των επαγγελματιών κατά 6,7% μονάδες που ισχύει από την 1η/1/2019 μπορεί να “τροφοδοτήσει” τη δυνατότητα καταβολής εισφορών υπέρ του νέου επικουρικού, της τάξεως τουλάχιστον του 3,5% από τους επαγγελματίες.

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του νέου ταμείου, μία γενική ιδέα, έδωσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότης Μηταράκης, σε συνέντευξή του, υπογραμμίζοντας πως  “θα υπάρχει αφενός μεν η κύρια σύνταξη, η οποία θα είναι κρατική, δημόσια και διανεμητική, αφετέρου δε η νέα επικουρική σύνταξη θα έχει τη λογική του ατομικού κουμπαρά, καθώς τα χρήματα του κάθε ασφαλισμένου θα παραμένουν στο δικό του όνομα”. Ο ίδιος επισήμανε πως “θα χρειαστεί να εδραιωθεί ένα νέο σύστημα διαχείρισης ατομικών λογαριασμών”. Από εκεί και πέρα, όπως τόνισε, “ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ ενός δημόσιου παρόχου για την επένδυση του ατομικού λογαριασμού του ή άλλων επαγγελματικών ταμείων και επενδυτικών εταιρειών, υπό την εποπτεία πάντα της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το ΕΤΕΑΕΠ, σε κάθε περίπτωση, θα παραμείνει ο βασικός διαχειριστής της επικουρικής ασφάλισης”.

 

Η απόφαση Μηταράκη για την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Επικουρική Ασφάλιση

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων για την αναδιοργάνωση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Έχοντας υπόψη
1.Τις διατάξεις του Ν.3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111 Α΄)
2.Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει
3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 168 Α’) όπως ισχύει
4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5.Την αριθμ. 33167/Δ1. 11368/25-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 3053/τ.Β΄/ 26-07-2019) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μηταράκη».
6.Την αριθμ. 33862/Δ1.11539/30-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 511/τ.ΥΟΔΔ/2-08-2019) «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
7.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων για την αναδιοργάνωση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
1.Καρασιώτου Παυλίνα, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Πρόεδρος.
2.Τσάμη Παρασκευή, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.
3.Μάντζαρη Σοφία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών με αναπληρώτρια την Αγγελή Ελένη, ομοίως.
4.Στελλάτου Ιουλία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης, με αναπληρώτρια την Παπανικολοπούλου Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επικουρικής Ασφάλισης.
5.Μαυρίδου Γεωργία, Προϊσταμένη του Τμήματος Εσωτερικής Νομοθεσίας Επαγγελματικής Ασφάλισης, με αναπληρωτή τον Δρίβα Παναγιώτη, υπάλληλο του Τμήματος.
6.Ζαχαράκη Ελευθερία, εκπρόσωπος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) με αναπληρωματικό μέλος τη Νιφόρου Αφροδίτη, ομοίως.
7.Χατζηβασίλογλου Ιωάννης, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος με αναπληρωματικό μέλος τη Σόμπολου Ανθούλα, ομοίως.
8.Κουσκουνά Ευφροσύνη, Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με αναπληρωματικό μέλος τον Συμεωνίδη Γεώργιο, μέλος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ομοίως.
9.Μαργαριτσανάκη Μαρία, εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αναπληρωματικό μέλος τον Χαμπέο Αθανάσιο, ομοίως.
10.Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγόρος, ως εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
11.Αντωνάκη Μαργαρίτα, εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με αναπληρωματικό μέλος τη Βαρουχάκη Ευαγγελία, ομοίως.
12.Νούνης Χρήστος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με αναπληρωματικό μέλος τον Φύτρο Χαράλαμπο, ομοίως.
13.Λάζαρης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Ένωσης Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης, με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαδόγιαννη Χρήστο, ομοίως.

Γραμματειακή υποστήριξη: Βρεττός Κωνσταντίνος, συνεργάτης στο ιδιαίτερο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Έργο της εν λόγω Ομάδας θα αποτελέσει η επεξεργασία και διατύπωση του μηχανισμού μετάβασης σε ένα νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Η Πρόεδρος δύναται να καλεί να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδας εκπρόσωποι φορέων, εμπειρογνώμονες ή πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις στα θέματα που άπτονται του έργου της ομάδας, εφόσον αυτό κρίνεται χρήσιμο ή/και αναγκαίο.

Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δε θα λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση.

Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να παραδώσει το πόρισμά της στο Γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πήγη: agronews.gr