Μετά τη Θεσσαλία και την Αττική, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε στην έκδοση πρόσκλησης για το Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό γεωργικό προϊόν». Σύµφωνα µε την 1η πρόσκληση, οι αιτήσεις ξεκινάνε στις 20 Σεπτεµβρίου και θα διαρκέσουν έως και τις 19 ∆εκεµβρίου.

Ο προϋπολογισµός της προκήρυξης είναι µόλις 2 εκατ. ευρώ για προτάσεις από 100.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ για τις οποίες επιδοτείται το 50% και ως εκ τούτου ο αριθµός των έργων θα είναι πολύ µικρός (7 ως 40 επενδύσεις), οπότε θα πρέπει οι εν δυνάµει επενδυτές να είναι σίγουροι ότι συγκεντρώνουν υψηλή µοριοδότηση.

Αίτηση για επιδότηση µπορούν να κάνουν µόνο επιχειρήσεις και όχι φυσικά πρόσωπα.

Μέσω της δράσης, µπορούν να καλυφθούν δαπάνες για εκσυγχρονισµό, ίδρυση και επέκταση εγκαταστάσεων σε όλους τους τοµείς της µεταποίησης που χρησιµοποιούν πρώτες ύλες αγροτικά προϊόντα: Κρέας, γάλα, ζωοτροφές, δηµητριακά, ελαιόλαδο, οίνος, οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, φαρµακευτικά φυτά κ.α

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr