Σχέδιο διακοπής των άµεσων ενισχύσεων σε αγρότες που λαµβάνουν σύνταξη εξετάζει επισταµένως η κυβέρνηση ως µέτρο που θα λειτουργήσει προς όφελος των νέων και δραστήριων επαγγελµατιών του αγροτικού χώρου. Ταυτόχρονα, προκειµένου να καµφθούν οι αντιδράσεις από µία τέτοια απόφαση, είναι πολύ πιθανό, αυτή να συνοδεύεται µε την κατάρτιση ενός διαρθρωτικού προγράµµατος, το οποίο θα θεσπίζει κάποιο ειδικό επίδοµα αναπλήρωσης µέρους των απωλειών που θα έχουν οι συνταξιούχοι αγρότες.

Μια σοβαρή και µε νόηµα αναδιανοµή των άµεσων ενισχύσεων, προς όφελος των νεότερων και δυναµικών επαγγελµατιών του αγροτικού χώρου, θα διευκόλυνει ποικιλοτρόπως και τους χειρισµούς που υποχρεούται να κάνει

η κυβέρνηση στην υπόθεση του ΟΣ∆Ε. Μεταφορά των άµεσων ενισχύσεων σε λιγότερους και νεότερους σηµαίνει ότι    οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε θα είναι λιγότερες και η ενεργοποίηση δικαιωµάτων θα αφορά νέους και συστηµατικούς αγρότες, οι οποίοι δεν θα χρειάζονται καθοδηγητές και «µπαστουνάκια» για να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Τα πράγµατα ήταν πάντοτε απλά και τώρα γίνονται ακόµα απλούστερα, καθώς

µε τη νέα κατανοµή των ενισχύσεων λύνεται και το πρόβληµα µε τα «σκουπίδια κάτω από το χαλί», που έκρυβε µέχρι τώρα η συντεχνία του ΟΣ∆Ε. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο ΟΠΕΠΕΚΕ να κάνει συστηµατικά τη διαχείριση και η οποιαδήποτε τεχνική εταιρεία να υποστηρίζει απλά το µηχανογραφικό. Τίποτα άλλο.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr