Ενίσχυση εκκίνησης νέων ή διατήρησης υφιστάµενων µη γεωργικών επιχειρήσεων για οποιονδήποτε επενδύει σε χωριά που βρίσκονται υπό κίνδυνο ερηµοποίησης, αποτελεί τη νέα δυνατότητα που θα παράσχει η ερχόµενη ΚΑΠ στα πλαίσια του Άρθρου 69, σύµφωνα µε τον οδηγό που εξέδωσε υπηρεσία της Κοµισιόν προς τα κράτη-µέλη για τη διαµόρφωση του στρατηγικού τους σχεδίου.

Η λογική πίσω από αυτή την παρέµβαση στηρίζεται ουσιαστικά στην επέκταση του Μέτρου των Νέων Αγροτών και προς µη αγροτικές δραστηριότητες, µε το σκεπτικό ότι απαιτείται µία ολοκληρωµένη παρέµβαση στις αγροτικές περιοχές ώστε να µην εγκαταληφθούν και κατ’ επέκταση η διαβίωση των αγροτών να γίνει ευκολότερη. Το ποσό µάλιστα δεν θα έχει τη µορφή επιδότησης επί της δαπάνης, αλλιώς θα έµοιαζε µε τα γνωστά Leader, αλλά ενός κατ’ αποκοπή πριµ που θα δίνεται σε 2-3 δόσεις. Όπως δηλαδή ισχύει τώρα για τις µικρές εκµεταλλεύσεις και την πρώτη εγκατάσταση αγροτών.

Οι οδηγίες αυτές για τα στρατηγικά σχέδια εκδόθηκαν µέσα στο Σεπτέµβριο από την Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκτός από τις προβλέψεις για τις νέες επιχειρήσεις και αγρότες, παρέχει ένα κατανοητό σχεδιάγραµµα για το πώς θα πρέπει να διαµορφωθούν τα οικο-προγράµµατα (eco-schemes) και τις διαφορές τους από τα αγροπεριβαλλοντικά.

Κύριες διαφορές

Πηγή χρηµατοδότησης: Στα οικο-προγράµµατα 1ος Πυλώνας χωρίς συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη. Αγροπεριβαλλοντικά: 2ος Πυλώνας µε συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη

∆ικαιούχοι: Μόνο αγρότες στα οικο-προγράµµατα και στη δεύτερη περίπτωση αγρότες και άλλοι διαχειριστές γης.

Πληρωµές: Ανά εκτάριο, µε τη γη να πρέπει να είναι επιλέξιµη για άµεσες ενισχύσες στα οικοπρογράµµατα, ενώ στα αγροπεριβαλλοντικά δεν χρειάζεται να είναι επιλέξιµη.

∆εσµεύσεις: Μονοετείς στα ecoschemes και πολυετείς (συνήθως 5ετείς ή 7ετείς) για τα αγροπεριβαλλοντικά.

Υπολογισµός ενίσχυσης: Αποζηµίωση για τα επιπλέον κόστη ή τις απώλειες στο εισόδηµα που προέρχονται από τις δεσµεύσεις και στις δύο περιπτώσεις. Ή, επιπλέον πληρωµή στη βασική ενίσχυση µόνο για τα οικο-προγράµµατα.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr