Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, υπογράφτηκε φέτος η σύμβαση πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς.

Η σύμβαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 3686) την 3η Οκτωβρίου 2019, αφορά σε χρηματοδοτήσεις ύψους 2,3 δις ευρώ με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10% σε ανοιχτό λογαριασμό για την πληρωμή Κοινοτικών Ενισχύσεων της περιόδου από 16 Οκτωβρίου 2019 έως 15 Οκτωβρίου 2020.

Με δεδομένο μάλιστα, δείχνουν να καταρτίζονται οι λίστες των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης, είναι πιθανό οι προκαταβολές να πιστωθούν στους λογαριασμούς των αγροτών νωρίτερα από την προθεσμία που είχαν δώσει αρχικά οι αρμόδιοι του ΟΠΕΠΕΚΕΠΕ και αφορούσε στην τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Είναι γεγονός ότι αυτή τη φορά, το δίκτυο του τεχνικού συμβούλου που κρατάει «δεμένο» τον μηχανισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει πολλά περιθώρια για αντιρρήσεις, επομένως υποχρεώνεται να «τρέξει» παρέχοντας ταυτόχρονα διαπιστεύσεις «νομιμοφροσύνης».

 Όλη η απόφαση για τη σύμβαση με την Πειραιώς έχει ως ακολούθως:

Σύμβαση πρόσθετης πράξης χρηματοδότησης τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4) με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με αντικείμενο α) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των 2,3 δισ. ευρώ με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10% σε ανοιχτό λογαριασμό για χρηματοδότηση Κοινοτικών Ενισχύσεων κατά την περίοδο από 16.10.2019 μέχρι 15.10.2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και β) την ανάληψη από αυτήν της τήρησης και της ταμειακής διαχείρισης του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. από 16.10.2019 μέχρι 15.10.2020.

Στην Αθήνα στις 25/09/2019 μεταξύ: α) Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαυρουδή Βορίδη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και

β) Της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Κουτεντάκη Βασίλειο, Ανώτερο Γενικό Διευθυντή και Λιακόπουλο Γεώργιο, Νομικό Σύμβουλο Διοίκησης Ομίλου, συνομολογούνται και συμφωνούνται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο

Με την 6475/Χ.Δ./2018 (ΦΕΚ 4785/Β΄/25-10-2018) σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής «η Σύμβαση»), αυτή ανέλαβε:

α) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ 2.300.000.000,00 € (ανοικτή πίστωση) του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10%, με υπογραφή πρόσθετης πράξης με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, για έκαστο οικονομικό έτος, με σκοπό την πραγματοποίηση πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που επιβαρύνουν τον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. κατά την περίοδο από 16.10.2018 μέχρι 15.10.2019, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1306/2013 του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» και

β) την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) κατά την περίοδο από 16.10.2018 μέχρι 15.10.2019, με τη δυνατότητα ανανέωσης της κάθε έτος, επί τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη μέχρι το 2022, με υπογραφή πρόσθετης πράξης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 2ο

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Υφυπουργός Οικονομικών, που εκπροσωπούν νόμιμα το Ελληνικό Δημόσιο και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με την παρούσα συμφωνούν και ανανεώνουν για ένα (1) οικονομικό έτος, ήτοι από 16.10.2019 μέχρι 15.10.2020 τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με το ποσό των δύο δις τριακοσίων εκα- τομμυρίων ευρώ (€ 2.300.000.000,00) και εξουσιοδοτούν την Τράπεζα Πειραιώς να διαθέσει το προϊόν αυτής όπως έχει καθοριστεί στη σύμβαση 6475/Χ.Δ./2018.

Άρθρο 3ο

Ημερομηνία λήξης του δανείου (χρηματοδότησης) καθορίζεται η 31.12.2020, χρόνος κατά τον οποίο το οφειλόμενο υπόλοιπο θα είναι απαιτητό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική Σύμβαση, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της Τράπεζας.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το επιτόκιο βάσης της χρηματοδότησης, όπως αυτό έχει οριστεί στο άρθρο 2 της Σύμβασης, λάβει αρνητική τιμή (-), αντί αυτής θα εφαρμόζεται μηδενική τιμή.

Άρθρο 4ο

Κατά τους λοιπούς όρους ή προϋποθέσεις, ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρονται στη Σύμβαση 6475/Χ.Δ./2018, αναπόσπαστο δε μέρος αποτελεί η παρούσα πρόσθετη πράξη σύμβασης.

Άρθρο 5ο

Το συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υφυπουργό Οικονομικών αναλαμβάνει την κάλυψη οποιωνδήποτε ανοιγμάτων στη χρηματοδότηση από δημοσιονομικές διορθώσεις, αναστολές πληρωμών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς επίσης και τις δαπάνες για την κάλυψη των τόκων και των προμηθειών που θα προκύψουν (άρθρα 2, 3, 4 της αριθμ. 6475/Χ.Δ./2018 Σύμβασης), σύμφωνα με το σημείο Β του Προοιμίου της παρούσας. Τα ποσά αυτά θα βαρύνουν τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του «Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.» και θα καλύπτονται με επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους (Φορέας 29/110, ΚΑΕ 2112 «Κάλυψη Ελλείμματος Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.»). Σε περίπτωση μη επάρκειας της αρχικής δέσμευσης πίστωσης, δύναται να εγκριθεί συμπληρωματική δέσμευση πίστωσης χωρίς την τροποποίηση της παρούσας πρόσθετης πράξης.

Άρθρο 6ο

Οι πιστώσεις που υποχρεούται να καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα καθορισμένη διαδικασία (Κανονισμός 1306/2013), εκχωρούνται με την παρούσα σύμβαση από το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στο Ε.Γ.Τ.Ε. και θα κατατίθενται σε πίστωση του δανείου.

Άρθρο 7ο

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα που υπογράφεται στη συνέχεια.

Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 2019.

Η σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την σύμβαση Εδώ

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr