Οι αξιολογητές και οι γνωμοδοτικές επιτροπές εφαρμόζουν, διορθωτικά στο σύνολο των γεωργικών ελκυστήρων μείωση 5% επί της χαμηλότερης προσφοράς που έχει προσκομίσει ο υποψήφιος δικαιούχος με την αίτηση στήριξης στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αναρτήθηκε στην Διάυγεια.

Όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό, η απόφαση ελήφθη, στο πλαίσιο της αρχής της οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αλλά και την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3

Αναλυτικά, η εν λόγω εγκύκλιος έχει ως εξής:

Θέμα: Εγκύκλιος 7η: Έλεγχος του εύλογου κόστους στις δαπάνες γεωργικών ελκυστήρων. Σχ. έγγραφα:

1. Η με αριθ. πρωτ. 13158/28-11-2017 (Β’ 4302) Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.2.Η με αριθ. πρωτ. 13849/14-12-2017 (Β’ 4543) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Α. Βάσει της αρχής της οικονομίας, η χρηματοδότηση έργων της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές για τις απαιτούμενες προδιαγραφές

1 . Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13849/2017 (Β’ 4543) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Mέτρο 4, Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, οι επενδύσεις κρίνονται επιλέξιμες όταν, μεταξύ άλλων έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης σύμφωνα το άρθρο 13 της υπ’ αριθ. 13158/2017 (Β’ 4302) υπουργικής απόφασης (άρθρο 8 παρ. 1.3). Με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13158/2017 (Β’ 4302) υπουργική απόφαση, που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, τα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καταβολής της στήριξης και ελέγχου, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, δύνανται να ελέγχουν με κάθε πρόσφορο μέσο το εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών (άρθρο 13 παρ. 9). Κατά το στάδιο των αξιολογήσεων των επενδυτικών σχεδίων η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α., διενεργώντας δειγματοληπτικό έλεγχο, διαπίστωσε προβλήματα στην τεκμηρίωση του εύλογου κόστους για τις δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων. Κατόπιν τούτου, διενεργήθηκε εξειδικευμένη έρευνα αγοράς με συλλογή στοιχείων από τους επισήμους εθνικούς τιμοκαταλόγους.

Στο πλαίσιο της αρχής της οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αλλά και την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3, οι αξιολογητές και οι γνωμοδοτικές επιτροπές εφαρμόζουν, διορθωτικά στο σύνολο των γεωργικών ελκυστήρων μείωση 5% επί της χαμηλότερης προσφοράς που έχει προσκομίσει ο υποψήφιος δικαιούχος με την αίτηση στήριξης.

Β. Η παρούσα καταργεί την με αριθ. πρωτ. 1942/12.3.2019 εγκύκλιο

Παράταση ΟΣΔΕ
Πηγή: agro24.gr