Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου µετά από δίµηνη παράταση θα παραµείνει ανοιχτό για αιτήσεις το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου µε τίτλο «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις». Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που επιδοτεί τις ίδιες δαπάνες και έργα όπως η Γενική Επιχειρηµατικότητα, ωστόσο διαθέτει χαµηλοµένο το ελάχιστο όριο προϋπολογισµού ανά επένδυση.

 Για τον πρωτογενή τοµέα, το συγκεκριµένο καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που αφορούν κτιριακές ανάγκες και τον εσωτερικό τους εξοπλισµό, αρδευτικό εξοπλισµό, net-metering ενώ τρακτέρ, παρελκόµενα, αγορά ζώων και φυτικού κεφαλαίου δεν επιδοτούνται. Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους εδώ δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους κλάδους ανεξαιρέτως (αιγοπροβατοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι, χοιροτρόφοι αλλά και πτηνοτρόφοι και µελισσοκόµοι) να επιδοτηθούν. Σε αυτή την περίπτωση έχουν την επιλογή να κατασκευάσουν, να επεκτείνουν ή να εκσυγχρονίσουν µία σταβλική εγκατάσταση και παράλληλα να αγοράσουν και ό,τι χρειάζεται επιπλέον για τη λειτουργία της, όπως: αµελκτικά συγκροτήµατα, ταινίες µεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήµατα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήµατα θέρµανσης και δροσισµού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά. Σηµειώνεται εδώ ότι σε όλες τις περιπτώσεις επιδοτείται και το µισθολογικό κόστος τυχόν νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από την επένδυση.

Συγκεκριµένα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν φάκελο για επενδύσεις ύψους: α. 150.000 ευρώ για µικρές επιχειρήσεις, β. 100.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις και γ. 50.000 ευρώ για συλλογικά σχήµατα.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του καθεστώτος ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 140 εκατ. ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων και τα 10.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr