Σχέδιο εγκυκλίου για τον χειρισµό των νέων αγροτών που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα το 2016 αλλά φαίνεται να εµφανίζουν µειωµένη την τυπική τους απόδοση µε κίνδυνο να απενταχθούν από το Μέτρο, έχουν συντάξει οι διαχειριστικές αρχές.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το έγγραφο εργασίας σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προώθηση αιτήµατος τροποποίησης του ΠΑΑ σχετικά µε την ανοχή κατά 5% στην διατήρηση της τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης της µελλοντικής κατάστασης σε σχέση µε την υφιστάµενη.

Υπενθυµίζεται πως σύµφωνα µε την προκήρυξη του Μέτρου 6.1 ο δικαιούχος έχει υποχρέωση:

Να διατηρεί τουλάχιστον την αρχική παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) µε την οποία εγκρίθηκε για το Υποµέτρο 6.1 έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. Συνεπώς δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια του επιχειρηµατικού του σχεδίου η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης να πέσει κάτω από εκείνη του έτους ένταξης.

Αναλυτικά οι ενέργειες των αρχών σύµφωνα µε το έγγραφο εργασίας:

  •   Προώθηση αιτήµατος τροποποίησης του ΠΑΑ σχετικά µε την ανοχή κατά 5% στην διατήρηση της τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης της µελλοντικής κατάστασης σε σχέση µε την υφιστάµενη.
  •  Προώθηση αιτήµατος τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του υποµέτρου.
  •   ∆ιενέργεια µηχανογραφικού ελέγχου για τον υπολογισµό της εξέλιξης της τυπικής απόδοσης των δικαιούχων σε σχέση µε την τυπική απόδοση της υφιστάµενης κατάστασης των γεωργικών τους εκµεταλλεύσεων.
  •    Ανέβασµα στο ΠΣΚΕ της δυνατότητας τροποποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων των δικαιούχων.
  •   Σύνταξη σχεδίου εγκυκλίου για το χειρισµό των νέων γεωργών των οποίων οι εκµεταλλεύσεις εµφανίζουν µειωµένη τυπική απόδοση.
  •   Τροποποίηση θεσµικού πλαισίου του µέτρου.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr