Η μερική εξωτερική σύγκλιση στη σύνοδο κορυφής της Ευρώπης.

Ένα εγγυηµένο ποσό ενίσχυσης που υπολογίζεται στα 26 ευρώ ανά στρέµµα για όλα τα κράτη-µέλη και µερική εξωτερική σύγκλιση περιλαµβάνει το τελικό κουτί διαπραγµατεύσεων για την ΚΑΠ που συνέταξε η Φινλανδική προεδρία και θα παρουσιαστεί στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής 12-13 ∆εκεµβρίου. Ως επιλέξιµη έκταση που θα θεµελιώνει ελάχιστο εγγυηµένο ποσό θα θεωρείται εκείνη που έχει δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους το 2016.

Η εξωτερική σύγκλιση θα ξεκινήσει, σύµφωνα µε την πρόταση, το 2022 (αναλόγως τη µεταβατική περίοδο µπορεί και το 2023) και θα περιλαµβάνει έξι στάδια. Για τα κράτη-µέλη που οι αγρότες τους λαµβάνουν κάτω από το 90% του ευρωπαϊκού µέσου όρου ενισχύσεων, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον κατά 50% έως το 2027. Η σύγκλιση αυτή θα χρηµατοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα κράτη µέλη, κάτι που σηµαίνει ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει χρήµατα και ίσως χρειαστεί να µειώσει περαιτέρω και τις δικές της ενισχύσεις.

Το ελάχιστο εγγυηµένο ποσό ενίσχυσης αποτελεί σύµφωνα µε Ευρωπαίο αξιωµατούχο, µία αλλαγή που αποτελούσε κόκκινη γραµµή» για Πολωνία, Σλοβακία και τις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες ζητούν την πλήρη εξωτερική σύγκλιση, αλλά ίσως συµβιβαστούν µε αυτή την τροποποίηση.

Αναλυτικά, το έγγραφο των 51 σελίδων των Φιλανδών µε θέµα «Πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π) 2021-2027: Πλαίσιο διαπραγµάτευσης µε αριθµούς», αναφέρει:

Εξωτερική σύγκλιση

Η εξωτερική σύγκλιση των άµεσων πληρωµών θα συνεχιστεί. Όλα τα κράτη µέλη µε άµεσες πληρωµές ανά εκτάριο κάτω του 90% του µέσου όρου της ΕΕ θα κλείσουν το 50% του χάσµατος µεταξύ του σηµερινού µέσου επίπεδου άµεσων πληρωµών και του 90% του µέσου όρου της ΕΕ σε έξι ίσα βήµατα που αρχίζουν το 2022.

Παράταση ΟΣΔΕΠηγή: agronews.gr