Σε περίοπτη θέση στο Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια οι ενεργειακές καλλιέργειες που αξιώνουν για πρώτη φορά συνδεδεμένη ενίσχυση.

Σχέδιο για τη δηµιουργία ειδικών ζωνών ενεργειακών καλλιεργειών ανά Περιφέρεια σε υποβαθµισµένα εδάφη ή σε εκτάσεις µε πρόβληµα νιτρορύπανσης µε στόχο τον διπλασιασµό τους µέσα στη δεκαετία, µέτρα αντικατάστασης τρακτέρ, αλωνιστικών, αµελκτηρίων, αντλιοστασίων µε ενεργειακά αναβαθµισµένα µηχανήµατα και net-metering για µονάδες βιοµεθανίου προβλέπει µεταξύ άλλων το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), που υποβλήθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο αυτό αποτελεί έναν αναλυτικό οδικό χάρτη για την επίτευξη συγκεκριµένων ενεργειακών και κλιµατικών στόχων έως το έτος 2030, στα πλαίσια κοινοτικών υποχρεώσεων και αποτελεί δέσµευση για τα κράτη-µέλη όσον αφορά τους ενεργειακούς τους στόχους και τη δραστική µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Το ΕΣΕΚ θα αποτελέσει παράλληλα το κείµενο αναφοράς για την επόµενη δεκαετία, στο πλαίσιο των δεσµεύσεων και των στόχων που πηγάζουν από τη Συµφωνία των Παρισίων που είναι άρρηκτα συνδεδεµένη και µε τους Παγκόσµιους Στόχους για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (ΣΒΑ).

Ειδικότερα όσον αφορά τις ενεργειακές καλλιέργειες, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα για την επαναφορά εγκαταλελειµµένης γης σε µεγάλη κλίµακα, σύµφωνα µε το σχέδιο. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον έρχεται να υποστηριχθεί από τη νέα ΚΑΠ, καθώς:

  • Πρώτον, για πρώτη φορά επιτρέπεται η καταβολή συνδεδεµένης ενίσχυσης σε «µη εδώδιµες καλλιέργειες, εξαιρουµένων των δέντρων, που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων που µπορούν να υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά» όπως λένε τα νοµικά κείµενα, δηλαδή σε ελαιοκράµβη, ηλίανθο, γλυκό σόργο, ζαχαρότευτλα, κ.τ.λπ. και σε ξυλώδη βιοµάζα όπως µίσχανθος, ιτιά, λεύκη κ.α, που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας.
  • ∆εύτερον, καθορίζετα στήριξη σε επιχειρησιακά προγράµµατα ενεργειακών καλλιεργειών (επίσης για πρώτη φορά), τα οποία µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τις άµεσες ενισχύσεις, λαµβάνοντας µέχρι το 3% των πόρων.

Κίνητρα αντικατάστασης µηχανηµάτων µε βάση το ενεργειακό τους προφίλ

Πιο αναλυτικά, στο κεφάλαιο «Πολιτικές και µέτρα στον αγροτικό τοµέα» που περιέχει το Εθνικό Σχέδιο και αναφορικά µε τη διάσταση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, θα προωθηθούν µέτρα για την αντικατάσταση των υφιστάµενων µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται τόσο στις γεωργικές, όσο και στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε µηχανήµατα και εξοπλισµό που χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως ενδεικτικά είναι οι ελκυστήρες, οι θεριστικές και αλωνιστικές µηχανές, οι βαµβακοσυλλέκτες και οι σπαρτικές µηχανές στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και οι αρµεχτικές µηχανές, οι εκκολαπτικές µηχανές, τα µηχανήµατα καθαρισµού και οι ταΐστρες στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.

Έµφαση θα δοθεί στα αντλιοστάσια και στα συστήµατα άρδευσης των καλλιεργειών µε το σχεδιασµό µέτρων, τα οποία θα συµβάλλουν ταυτόχρονα τόσο στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, όσο και στην εξοικονόµηση νερού. Ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισµός θα προωθηθεί για τα βασικότερα συστήµατα που χρησιµοποιούνται όπως είναι ενδεικτικά οι αντλίες, τα συγκροτήµατα τεχνητής βροχής, οι αυτοκινούµενοι µεγάλοι εκτοξευτήρες, τα συγκροτήµατα άρδευσης µε σταγόνες και τα αυτοπροωθούµενα συγκροτήµατα τεχνητής βροχής.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr