Πολύτιµη βοήθεια, ειδικά φέτος, τα 14 ευρώ το στρέµµα για τους ελαιοκαλλιεργητές εφόσον αλλάξει ανάλογα µε τις συστάσεις του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Ζήτηµα να εξασφαλιστούν οι ασφαλείς όροι εφαρµογής του Μέτρου, υποστηρίζουν οι διαχειριστικές αρχές .

Την επαναφορά της δέσµης Μέτρων 44 εκατ. ευρώ που επιδοτούν  µε 14 ευρώ το στρέµµα τον θρυµµατισµό των κλαδεµάτων της ελιάς ως ένα βοήθηµα σε συνέχεια των σηµαντικών οικονοµικών απωλειών που βιώνει φέτος ο κλάδος, θέτουν υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ελαιοκαλλιεργητές από τη Μεσσηνία.

Πρόκειται για τα Μέτρα Μ 10.1.06 «∆ιαχείριση φυτικών υπολειµµάτων των κλαδεµάτων στην ελαιοκαλλιέργεια» και Μ 4.4.4 «Θρυµµατιστής κλαδεµάτων για τις ελαιοκαλλιέργειες», τα οποία όµως διεγράφησαν από τα Προγράµµατα το καλοκαίρι του 2018, ύστερα από γνωµάτευση του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου στην οποία επισηµαίνεται ότι:

«Η εφαρµογή της καλλιεργητικής πρακτικής που περιγράφεται στη δράση 10.1.06 δύναται να συµβάλλει α) στη διατήρηση και δυνητικά αύξηση των πηγών πρωτογενούς µολύσµατος των µυκήτων που προσβάλουν το ξύλο ή τους µίσχους και τα ελάσµατα των φύλων εντός του ελαιώνα και β) στη διασπορά των µολυσµάτων µε τη βοήθεια του ανέµου, των σταγονιδίων της βροχής και των γεωργικών µηχανηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανηµάτων θρυµµατισµού, τόσο σε γειτονικά δέντρα εντός του ελαιώνα όσο και σε γειτονικούς ελαιώνες».

Ωστόσο, οι ελαιοκαλλιεργητές τώρα αναφέρουν µέσω του βουλευτή Ν∆ Μεσσηνίας Μιλτιάδη Χρυσοµάλλη, που κατέθεσε και τη σχετική ερώτηση προς τον Μάκη Βορίδη, ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει ουσιαστική περιβαλλοντική αξία. Η πρακτική της καύσης, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί στην απελευθέρωση στην ατµόσφαιρο αερίων θερµοκηπίου από την καταστροφή οργανικής ουσίας, προκαλεί την επικάθηση επίστρωσης αιθάλης στον αµάζευτο καρπό και βέβαια επηρεάζει πολλά τετραγωνικά χιλιόµετρα υπαίθρου µε τη δηµιουργία καπνού. «Η απόθεση των θρυµµατισµένων υπολειµµάτων στην επιφάνεια του εδάφους αυξάνει την οργανική ουσία και βελτιώνει τη δοµή του εδάφους, προλαµβάνοντας τη διάβρωση ενισχύοντας την ανάπτυξη των ελαιόδεντρων», λένε συγκεκριµένα.

Σύµφωνα µε τα Προγράµµατα το ποσό της ενίσχυσης ανερχόταν σε 14 ευρώ ανά στρέµµα ανά χρονιά, απαιτούσε πενταετή δέσµευση του παραγωγού και ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεµαχίων τα 8 δέντρα ανά στρέµµα και κάλυπτε ως πρόσθετες δαπάνες ακόµα και το κόστος ηµεροµισθίων για τον τεµαχισµό των κλαδεµάτων και την απόθεσή τους στην επιφάνεια του αγροτεµαχίου.

Πάντως, να σηµειωθεί πως αυτό που ζητάνε οι ελαιοκαλλιεργητές κρίνεται µάλλον δύσκολο, τουλάχιστον για την τρέχουσα περίοδο, µε τις διαχειριστικές αρχές πάντως να έχουν υποσχεθεί πως θα εξετάσουν τους όρους εφαρµογής του µε βάση τη γνωµάτευση του Μπενάκειου, για τυχόν ενεργοποίηση του Μέτρου από τη νέα προγραµµατική.

Στον Σκρέκα η ευθύνη για τα Προγράμματα

Όλη η ευθύνη για τα προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, ο σχεδιασµός και η διαχείριση της ΚΑΠ περιέρχεται στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνο Σκρέκα, που αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. «Στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Κωνσταντίνο Σκρέκα του Θεοδώρου, αναθέτουµε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, περιλαµβανοµένου του συνόλου των οργανικών µονάδων που εντάσσονται σε αυτή», αναφέρει συγκεκριµένα, στο Άρθρο 1 η απόφαση (ΦΕΚ 34/Β’/2020) που υπογράφουν ο πρωθυπουργός µαζί µε τον υπουργό Μάκη Βορίδη. Σηµειώνεται εδώ πως ο κ. Σκρέκας, µε βάση τις αρµοδιότητες που του είχαν ανατεθεί αρχικά (ΦΕΚ 3134/Β’/2019) είχε την ευθύνη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά κυρίως τον Α’ Πυλώνα της ΚΑΠ.

H απόφαση αναφέρει παράλληλα ως προς τα καθήκοντα του υφυπουργού:

Στις κατά το άρθρο 1 αρµοδιότητες περιλαµβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρµοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατοµικών και κανονιστικών διαταγµάτων, αποκλειστικά ή από κοινού µε άλλους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς,

γ) η έκδοση πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η έκδοση πράξεων ατοµικού χαρακτήρα, αποκλειστικά ή από κοινού µε άλλους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς,

ε) η υποβολή ερωτηµάτων προς το Νοµικό Συµβούλιο του κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισµούς.

Οι αρµοδιότητες των περιπτώσεων (γ) και (στ) του παρόντος ασκούνται από κοινού µε τον Υπουργό.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr