Η αφιέρωση ενός ελάχιστου µεριδίου γης (από 5% και άνω) σε περιοχή οικολογικής εστίασης θα αποτελέσει τη νέα περίοδο µέρος των ενισχυµένων προϋποθέσεων και θα είναι υποχρεωτική για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες ανεξάρτητα από το µέγεθος της γης.

Μέχρι σήµερα, η πρακτική αυτή αφορούσε µόνο τις εκτάσεις µε αρόσιµη έκταση που υπερέβαινε τα 150 στρέµµατα και µόνο το «πρασίνισµα».
Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε έγγραφο που συζητήθηκε στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας την περασµένη εβδοµάδα, τίθεται τώρα το ζήτηµα η έκταση που θα πρέπει να αφιερωθεί σε αγρανάπαυση και αζωτοδεσµευτικές καλλιέργειες (µηδική, όσπρια, βίκος κ.ά.), να αφορά όλες τις εκτάσεις όχι µόνο τις αροτραίες.

Συγκεκριµένα, ορισµένα κράτη µέλη είναι της άποψης ότι το σύνολο της αγροτικής έκτασης πρέπει να καλύπτεται από την υποχρέωση αυτή για την προστασία της βιοποικιλότητας σε όλες τις εκµεταλλεύσεις. Άλλα κράτη µέλη προτιµούν να εφαρµόσουν την υποχρέωση αυτή µόνο για τις αρόσιµες γαίες, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες.

Επιπλέον, ορισµένα κράτη µέλη πρότειναν να καθοριστεί ένα ελάχιστο ποσοστό της έκτασης που προορίζεται για µη παραγωγικές εκτάσεις, αντί να επιτρέπεται σε κάθε κράτος µέλος να θέτει ένα διαφορετικό ποσοστό. Κατά την άποψή τους, τούτο θα διασφάλιζε ίσους όρους ανταγωνισµού σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς θα µείωνε τη διακύµανση αυτού του ποσοστού στα κράτη µέλη, αποφεύγοντας έτσι την διαφορετική µεταχείριση των αγροτών που εφαρµόζουν στο ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικά µέτρα.

Παράταση ΟΣΔΕ Πηγή: agronews.gr