Ζωηρό καταγράφεται το ενδιαφέρον για την επικείµενη προκήρυξη του Μέτρου 4.1.2 που εκδίδεται την Άνοιξη και επιδοτεί αγορά και εγκατάσταση καινούριου εξοπλισµού άρδευσης για όλους τους έχοντες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Μάλιστα για τα συστήµατα στάγδην τα τιµολόγια που επιδοτούνται µπορούν να ξεκινούν από τα 170 ευρώ το στρέµµα (αροτραίες καλλιέργειες) και να φτάνουν τα 410 ευρώ (αµπελώνες). Ενώ για κάποιον που θέλει να ανοίξει γεώτρηση δικαιολογούνται δαπάνες έως 120 ευρώ το µέτρο και για να την συνδυάσει µε µία γεννήτρια µπορεί να προσκοµίσει προσφορές γι’ αυτήν που φτάνουν τα 6.900 ευρώ. ∆εξαµενές, έγγειες βελτιώσεις και ολοκληρωµένα συστήµατα ακριβείας άρδευσης, επίσης είναι επιλέξιµα προς ενίσχυση που ξεκινά από το 45% των δαπανών και φτάνει το 85%.

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ξεκινήσουν από τώρα να φτιάχνουν την τεχνική έκθεση εξοικονόµισης ύδατος που πρέπει να συνοδεύει το φάκελο ενίσχυσης. Όσον αφορά τις πιθανότητες ένταξης, αυτές εξαρτώνται όπως έγινε στα Σχέδια Βελτίωσης, από τα κριτήρια µοριοδότησης, που και εδώ θα παίξουν σηµαντικό ρόλο καθώς η ζήτηση αναµένεται µεγάλη. Συγκεκριµένα, στο προσχέδιο των κριτηρίων που θα οριστικοποιηθούν µε την προκήρυξη φαίνεται ότι αν ο ενδιαφερόµενος µέσω της τεχνικής µελέτης αποδείξει ότι η δυνητική εξοικονόµηση ύδατος είναι άνω του 50% µε την επένδυσή του, τότε έχει εξασφαλίσει τα µισά περίπου από τα µέγιστα 100 µόρια. Επιπλέον, υδροβόρες καλλιέργειες όπως βαµβάκι και καλαµπόκι έχουν επίσης προτεραιότητα.

Αναλυτικότερα, στο προσχέδιο του πίνακα κριτηρίων µοριοδότησης αναφέρεται:

Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµησης (δ.ε) ύδατος µέσω υλοποίησης υποδοµής άρδευσης: Εξοικονόµιση ύδατος 10-15%, 19,2 µόρια, για κάθε συν 5%, προσθέτονται 4,8 µόρια. Από 30-40%, 38,4 µόρια και για κάθε δέκα ποσοστιαίες µονάδες προσθέτονται 4,8 πόντοι µέχρι το όριο των 48 βαθµών.

Υδροµετρητής: Σε όλες τις αρδευτικές υποδοµές 12 µόρια, σε πάνω από µία υποδοµή 9,6 µόρια, σε µία αρδευτική υποδοµή 8,4 µόρια.

Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµισης ύδατος µέσω υλοποίησης υποδοµών εγγείων βελτιώσεων (π.χ αποθήκευση νερού) ή υποδοµής για ανακύκλωση νερού: πάνω από 50% 10 µόρια, από 30-50% 6 µόρια, από 20 έως 30% 4 µόρια.

Ποσοστό % της εκµετάλλευσης βρίσκεται εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανσης περιοχής: Πάνω από το 50% της εκµετάλλευσης 10 µόρια, από 30-50, 7 µόρια, από 10-30% 4 µόρια και από 0,1 έως 10% 2 µόρια.

Εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες: Από 3 έως 7 µόρια.

Κατάσταση των υδάτινων σωµάτων στην περιοχή επένδυσης: Λιγότερο από καλή 10 µόρια, καλή 5 µόρια.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr