Με αξιώσεις οι αιτήσεις όσων είχαν θέματα με ασφαλιστικές ενημερότητες, τεκμηρίωση ιδιοκτησίας και καινοτομία. Θολό ακόμα το τοπίο για περιπτώσεις απορρίψεων λόγω λάθους του μελετητή.

∆ικαίωση στις ενστάσεις θα µπορέσουν να βρουν απορριφθέντες που είχαν θέµα µε τις ασφαλιστικές ενηµερότητες, ακόµα και αν είχαν λήξει κατά την οριστικοποίηση, στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης. Σημειώνεται ότι παράταση μέχρι τις 18 Μαρτίου (16 για κεντρική Μακεδονία και Κρήτη) έλαβαν οι ενστάσεις .

Πληροφορίες της Agrenda από τις περιφερειακές αρχές κάνουν λόγο για πέντε κατηγορίες αγροτών που ανάλογα το ζήτηµα που προέκυψε µε την ενηµερότητα χωρίζονται ως εξής:

  • Είχαν προσκοµίσει ασφαλιστική ενηµερότητα αλλά έληξε λίγο πριν την οριστικοποίηση. Με την ένσταση µπορεί να δικαιωθούν εφόσον φέρουν βεβαίωση ενηµερότητας για εκείνη την περίοδο.
  • ∆εν είχαν εκδόσει ασφαλιστική ενηµερότητα «για είσπραξη χρηµάτων» και δεν είχαν οφειλές. Με την ένσταση µπορεί να δικαιωθούν και να λάβουν τα µόρια που δικαιούνται εφόσον δεν είχαν οφειλές.
  • Είχαν φέρει ασφαλιστική ενηµερότητα «για είσπραξη χρηµάτων», αλλά την είχαν εκδόσει ως εργοδότες. ∆ικαιώνονται µε την ένσταση.
  • ∆εν µπορούσαν να προσκοµίσουν ενηµερότητα καθώς ο ΕΦΚΑ δεν τους είχε ενηµερώσει πόσα πρέπει να πληρώσουν ώστε να τη λάβουν. Ενδεχοµένως δικαιώνονται µε ένσταση.
  • ∆εν είχαν προσκοµίσεις ενηµερότητα, είχαν µη ρυθµισµένα χρέη εν γνώση τους και προσκόµισαν µόνο βεβαίωση ασφάλισης στο ΕΦΚΑ. Απορριπτόµενοι ακόµα και µε ένσταση.

Να τονιστεί εδώ πως όλα τα παραπάνω προκύπτουν από τις περιφερειακές αρχές και είναι υπό αίρεση, καθώς αναµένεται εγκύκλιος οδηγιών από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε οι επιτροπές ενστάσεων να δρουν µε ενιαίο τρόπο.

Περιπτώσεις µε λάθη µελετητών

Σε περιπτώσεις τώρα που δεν περάστηκε η υφιστάµενη κατάσταση από τον µελετητή στο ΠΣΚΕ που αφορά το ΟΣ∆Ε και υπάρχει µόνο η µελλοντική κατάσταση, µε αποτέλεσµα ο αγρότης να «κόβετε», τα πράγµατα είναι ακόµα ρευστά και είναι θέµα πολιτικής απόφασης.  Αυτό θα κριθεί και από το έαν είναι «κλειδωµένη» (σ.σ δηλαδή δεν υπήρξαν διοικητικές µεταβολές) η κατάσταση που είχε δηλώσει ο παραγωγός στο ΟΣ∆Ε του 2017 (έτος οριστικοποίησης αίτησης), ώστε να ληφθεί υπόψη η συγκεκριµένη εικόνα υφιστάµενης κατάστασης.

Ενστάσεις για τις καινοτοµίες

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση των καινοτόµων επενδύσεων, πληροφορίες που µεταφέρθηκαν στην Agrenda από µεγάλα µελετητικά γραφεία, αναφέρουν ότι στο πεδίο αυτό προέκυψαν σηµαντικά ζητήµατα. Συγκεκριµένα οι επενδύσεις που προτάθηκαν ως καινοτόµες σύµφωνα µε τους σχετικούς πίνακες και προσκόµισαν και όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, βάσει των οδηγιών τεκµηρίωσης, αναφέρεται ότι έχουν αξιολογηθεί από τις γνωµοδοτικές επιτροπές µε αυθαίρετο τρόπο, που αµφισβητεί τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης. Ως συνέπεια, οδηγήθηκαν σε περικοπή ή απόρριψη και ενίοτε σε µείωση βαθµολογίας επιµέρους κριτηρίων και όλα αυτά, ερήµην των υποψηφίων και των µελετητών, από τους οποίους θα µπορούσαν να ζητήσουν εξηγήσεις-διευκρινίσεις.

«Το συγκεκριµένο πρόβληµα εµφανίζεται εκτεταµένο σε περιπτώσεις καινοτόµων επενδύσεων, οι οποίες αν και ήταν ταυτόσηµες, µεταξύ διαφορετικών υποψηφίων, οι επιµέρους γνωµοδοτικές επιτροπές τα αντιµετώπισαν µε άλλη προσέγγιση», αναφέρθηκε στην Agrenda από µελετητή. «Γίνεται κατανοητό πως σε ένα ανταγωνιστικό σύστηµα µοριοδότησης η διαφορετική αντιµετώπιση από νοµό σε νοµό ή µεταξύ αξιολογητών ακόµη και στην ίδια περιοχή, γεννά ερωτήµατα για το συντονισµό που υπήρχε αλλά και για τα θέµατα ίσης µεταχείρισης που θα προκύψουν και θα οδηγήσουν κάποιους ακόµη και στην οδό της δικαιοσύνης ώστε να βρουν το δίκιο τους», σχολιάζει στην Agrenda έµπειρος µελετητής.

Νόµιµη κατοχή και ίδια συµµετοχή

Αρκετά προβλήµατα δηµιουργήθηκαν, επίσης µε το ζήτηµα της νόµιµης κατοχής, τόσο ως προς τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης, όσο κι ως προς  τη βαθµολόγηση του κριτηρίου που αφορά στα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις και αν αυτά είναι ιδιόκτητα και απαλλαγµένα από οποιαδήποτε βάρη.

Το πιο σηµαντικό ζήτηµα που οδήγησε σε απορρίψεις είτε επενδύσεων, είτε του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, σχετίζεται µε την έγκαιρη προσκόµιση των πιστοποιητικών από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ή το κτηµατολογικό γραφείο. «Στις περισσότερες περιπτώσεις µολονότι κατατέθηκε εµπρόθεσµα το σχετικό δικαιολογητικό που πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είχε υποβάλλει εγκαίρως την αίτηση για την έκδοση των απαιτούµενων εγγράφων, οι γνωµοδοτικές επιτροπές δεν έκαναν δεκτή τη διευκρινιστική εγκύκλιο και προχώρησαν σε απόρριψη επενδύσεων ή επενδυτικών σχεδίων λόγω µη τεκµηρίωσης της νόµιµης κατοχής, είτε σε περιπτώσεις ύπαρξης πιστοποιητικού µεταγραφής, αλλά έλλειψης των υπόλοιπων δικαιολογητικών, δεν βαθµολόγησαν το συγκεκριµένο κριτήριο», αναφέρθηκε στην Agrenda. Προστέθηκε δε, ότι «ταυτόχρονα, υπήρξαν περιπτώσεις, για το ίδιο κριτήριο, όπου είχαµε την κατάθεση, ως παραστατικό τεκµηρίωσης, στη θέση του αντιγράφου της µερίδας από το υποθηκοφυλακείο, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από τον ίδιο φορέα, είτε βεβαίωση ιδιοκτησίας από το κτηµατολογικό γραφείο, τα οποία όµως δεν κρίθηκαν ορθά, παρότι επέχουν την ίδια βαρύτητα µε το αντίγραφο της µερίδας, µε συνέπεια να µη δοθεί βαθµολογία».

Ως προς το κριτήριο για τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής (σ.σ. 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού), όπως επισηµάνθηκε στην Agrenda την αναστάτωση την προκάλεσε η ερµηνεία της διαδικασίας υπολογισµού της µε συνέπεια να υπάρξουν περικοπές στη βαθµολογία. «Το βασικότερο πρόβληµα που διαπιστώθηκε ήταν πως σε βεβαιώσεις τραπεζών δεν ελήφθη υπόψη το καλύτερο τρίµηνο, όπως προτάθηκε από τα µελετητικά γραφεία, αλλά ο µέσος όρος όλων των µηνών που αναγράφονταν στις βεβαιώσεις των τραπεζών, µε τη δικαιολογία ότι δεν αναφερόταν ρητώς κάτι τέτοιο στη µελέτη», τονίζεται αρµοδίως.

Προβλήµατα εντοπίστηκαν, τέλος, στην περίπτωση της πιστοποίησης των προϊόντων µε βάση το πρότυπο GlobalGap (σ. σ. γνωµοδοτικές είπαν δεν µπορούν να ελεγχθούν και να διασταυρωθούν τα χωράφια που έχουν πιστοποιηθεί), η και πιστοποίησης στα πρότυπα της βιολογικής καλλιέργειας λόγω διαφορετικών διευκρινήσεων που δόθηκαν στην φάση της αξιολόγησης από αυτές που υπήρχαν στην φάση της υποβολής των σχεδίων.

Κρίσιµο σηµείο εφεξής, όπως µας τονίστηκε, είναι να ληφθούν υπόψη από το Υπουργείο και τις Περιφέρειες οι σχετικές παρατηρήσεις ώστε να «θεραπευτούν» τα προβλήµατα και να αποκατασταθεί η ισοτιµία και η ίδια µεταχείριση υποψηφίων επενδυτικών σχεδίων, ώστε στο τέλος της διαδικασίας κριτήρια που βαθµολογήθηκαν σε µία περιφερειακή ενότητα να µην στερηθούν από µία άλλη και ταυτόχρονα να συσταθούν κατά το δυνατό περισσότερες επιτροπές που θα κρίνουν τις ενστάσεις για να ξεκαθαρίσει το δυνατό γρηγορότερα το τοπίο.

Η παράταση χορηγείται επί των πινάκων αποτελεσμάτων που έχουν ανακοινώσει οι Περιφέρειες και που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Περιφέρεια Νέα προθεσμία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής
Κεντρική Μακεδονία Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020
Κρήτη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020
Στερεά Ελλάδα Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020
Δυτική Μακεδονία Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020
Θεσσαλία Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr