Αλλάξαν οι όροι στις δύο προκηρύξεις που ετοιµάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, φτάνει τα 282 ευρώ το στρέµµα η ενίσχυση για τις «χαµένες» καλλιέργειες λόγω νέων φυτεύσεων. Κρανιά, κερασιά και καρυδιά στις επιλέξιµες καλλιεργητικές οµάδες που ταιριάζουν µε τις νέες προϊοντικές τάσεις.

Μεταξύ των Μέτρων 8.1 «∆άσωση» και 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκοµικά συστήµατα» που ενσωµατώνουν διαφορετικό ύψος ενίσχυσης και είδη καλλιεργειών που επιδοτούν, θα έχουν να επιλέξουν οι αγρότες στις προκηρύξεις που ετοιµάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τον νέο οδηγό (6η τροποποίηση Προγραµµάτων) που δηµοσιεύτηκε.

Ξεχωρίζοντας τα δύο αυτά Μέτρα που αναµένεται να προκηρυχθούν πριν το καλοκαίρι µε πιέσεις να βγουν µέχρι τον Απρίλιο για να πιάσουν οριακά την περίοδο φυτεύσεων, οι ενισχύσεις διαµορφώνονται ως εξής:

Μέτρο 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασικά συστήµατα»

Επιδοτούνται συστήµατα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Έγιναν αλλαγές στις ενισχύσεις και πλέον εκτός από την εγκατάσταση φυτείας και την περίφραξη θα επιδοτείται και η αναφύτευση για το 1ο έτος, µε τη συνολική στρεµµατική επιδότηση να φτάνει τα 1.107 ευρώ για φυτεύσεις δέντρων πυκνότητας 25 ρίζες/στρέµµα.

Παράλληλα σηµειώνεται εδώ, ότι παρουσιάζεται µείωση στο ετήσιο ποσό συντήρησης που διαµορφώνεται πλέον στα 62,5 ευρώ ανά στρέµµα.

Τα επιλέξιµα δέντρα µεταξύ άλλων είναι: Αχλαδιές, καρυδιές (βασιλική, µαύρη, κοινή), κερασιές, συκιές, βατοµουριές, κρανιά, µουριές, µηλιές, αριά, δρύ, πουρνάρια, χαρουπιές, κ.α.

Μέτρο 8.1 «Πρώτη ∆άσωση»

Αφορά όλους τους κατόχους γης που θα φυτεύσουν δέντρα επιλέγοντας µέσα από έναν κατάλογο 108 ειδών. Ανάµεσα στα είδη βρίσκονται: Αγριελιά, καρυδιά, καστανιά, µουριά, µαστιχόνδεντρο, δρυς κ.α.

Οι ενισχύσεις που παρέχονται είναι τριών µορφών:

  • Η πρώτη µορφή ενίσχυσης αφορά την επιδότηση της εγκατάστασης φυτείας στο 100% του κόστους της µε µέγιστο ποσό για φυτεία 90 δέντρων ανά στρέµµα τα 9.090 ευρώ και για φυτεία 25 δέντρων ανά στρέµµα τα 563 ευρώ.
  • Η δεύτερη µορφή ενίσχυσης δίνεται ετησίως και για 8 έτη για την κάλυψη 100% του κόστους για τις εργασίες συντήρησης µε µέγιστο ποσό τα 538 ευρώ.
  • Η τρίτη µορφή ενίσχυσης είναι ένα 12ετές πριµ που αφορά µόνο αγρότες, ανάλογα το είδος καλλιέργειας που θα «θυσιάσουν» για να βάλουν τα δέντρα: Για παράδειγµα, σε αρδευόµενες εκτάσεις µε σκληρό σιτάρι η αποζηµίωση θα είναι 37,5 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως, για όσπρια 42 ευρώ και για βαµβάκι και ηλίανθο 51,8 ευρώ και 30,2 ευρώ αντίστοιχα. Στα κηπευτικά το αντίστοιχο ποσό είναι 282 ευρώ το στρέµµα, στα κτηνοτροφικά φυτά 22,1 ευρώ και στους αµπελώνες τα 89,7 ευρώ.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr