Δεν προβλέπεται «ανωτέρα βία» για τα βοοειδή, προστέθηκε πεδίο για τα μελισσοσμήνη.

Με µικροαλλλαγές, που ωστόσο χρειάζονται προσοχή προς αποφυγήν λαθών και απώλειας δικαιωµάτων και ενισχύσεων, προθεσµία επιπλέον 40 µέρες από πέρυσι και 379 πιστοποιηµένα ΚΥ∆, ξεκίνησε για φέτος η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης. Με τα µέχρι ώρας δεδοµένα, έχουν ήδη υποβληθεί 40.000 αιτήσεις, µε τους αγρότες φέτος να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο µέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Μάλιστα, στις επισηµάνσεις του εγχειριδίου του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζονται όσα πέρυσι δηµιούργησαν προβλήµατα στους αγρότες και άφησαν κάποιους εκτός πληρωµής, όπως το ζήτηµα των νιτρικών. Επ’ αυτού σηµειώνεται ότι η  υποβολή των δικαιολογητικών άρδευσης είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της τήρησης των δεσµεύσεων των κριτηρίων επιλεξιµότητας για την πληρωµή του µέτρου Μ 10.1.04: Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα. Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά στην περίπτωση µη υποβολής το 2019 ή τροποποίησης σε σχέση µε τα ισχύοντα το 2019.

Στις µεταβολές που εντοπίζονται να σηµειωθούν τα εξής:

 • Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ΕΑΕ για θανόντα από τον κληρονόµο, χωρίς την καταχώρηση 6ψήφιου κωδικού υποβολής.
 • Υπάρχει έλεγχος στην οριστικοποίηση της ΕΑΕ αν o ΑΦΜ είναι εγκεκριµένος στη φόρµα της αλλαγής Νοµού να µην επιτρέπεται η οριστικοποίηση, εφόσον δεν έχει επιλέξει από λίστα Περιφέρεια, Περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου έχει εγκριθεί η αλλαγή.
 • Στην Καρτέλα ∆ικαιωµάτων προστέθηκε το κείµενο: «Η αξία των ∆ΒΕ 2020 είναι προσωρινή και θα οριστικοποιηθεί µετά τις εθνικές αποφάσεις µε την ψήφιση του µεταβατικού κανονισµού της ΕΕ για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 2020».
 • ∆ηµιουργούνται τα εξής τρία νέα δικαιολογητικά: 140 Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019, 141 Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019, 142 Ισοζύγιο έτους 2019.
 • Στο φυτικό κεφάλαιο προστέθηκε στήλη στον πίνακα των αγροτεµαχίων µε τίτλο «Ακαλλιέργητο Περιθώριο στο Πλαίσιο της ∆ράσης Μ 10.1.4», στο οποίο απαιτείται να συµπληρωθεί έκταση για την τήρηση των δεσµεύσεων της ∆ράσης, η οποία πρέπει να είναι >=0 και µικρότερη της ψηφιοποιηµένης έκτασης για το αγροτεµάχιο στο οποίο δηλώνεται το Μ10.1.4.
 • ∆εν επιτρέπεται η Ψηφιοποιηµένη έκταση αγροτεµαχίου να είναι µικρότερη της έκτασης που έχει δηλωθεί ως Χλωρά Λίπανση
 • ∆εν επιτρέπεται η δήλωση επίσπορης καλλιέργειας σε αγροτεµάχια που έχουν ως κύρια καλλιέργεια  βοσκότοπο,  δενδρώδεις  καλλιέργειες ή  καλλιέργεια  µη επιλέξιµη για ενεργοποίηση δικαιωµάτων.

Εκτός συνδεδεμένης μονάδες που στήθηκαν μετά το ΟΣΔΕ

Όσον αφορά το κοµµάτι του ζωικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχύουν τα εξής:

 • Προστέθηκε απαγορευτικό µήνυµα κατά την οριστικοποίηση της ΕΑΕ για τις περιπτώσεις που δηλώνεται κωδικός εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και βοοειδών ο οποίος στο αρχείο ΟΠΣΚ που χρησιµοποιείται για την υποβολή της ΕΑΕ έχει συµπληρωµένη ηµεροµηνία δηµιουργίας της εκµετάλλευσης µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλου της ΕΑΕ. Όταν συµβαίνει αυτό, δεν θα επιτρέπεται η καταχώρηση αιτήµατος συνδεδεµένης ενίσχυσης αιγοπρόβειου κρέατος.
 • Εφόσον δηλωθεί στην ΕΑΕ εκµετάλλευση αιγοπροβάτων χωρίς να δηλωθούν ζώντα ζώα στην καρτέλα ζωικό κεφάλαιο η οριστικοποίηση της ΕΑΕ επιτρέπεται µόνο: α) εφόσον στον πίνακα «Ζωικές Εκµεταλλεύσεις» υπάρχει η τιµή ΝΑΙ στο πεδίο «Έχει Υποβληθεί Αίτηµα ΑΒ-ΕΞΠ», το οποίο προσυµπληρώνεται αυτόµατα ή β) εφόσον υπάρχει η τιµή ΝΑΙ στο πεδίο «Μηδενική απογραφή κατά την υποβολή της ΕΑΕ». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η οριστικοποίηση της ΕΑΕ.
 • Άλλαξαν οι πίνακες «Ζωικό Κεφάλαιο» και «ΜΜΖ Ζωικό» στα Συγκεντρωτικά Στοιχεία της αίτησης, ώστε να υπολογίζουν µόνο ζώντα ζώα. Ως εκ τούτου αφαιρέθηκαν οι στήλες που αναφέρονταν σε ζώα ανωτέρας βίας.
 • Σε κάθε δήλωση Ζωικής εκµετάλλευσης (EL) θα  επιτρέπεται η καταχώρηση και ψηφιοποίηση µόνο µίας βασικής σταβλικής εγκατάστασης. Η δήλωση δύο κύριων σταβλικών εγκαταστάσεων κάτω από ένα EL επιτρέπεται µόνο εφόσον και οι δύο δηλώνονται στον ίδιο νοµό.
 • Στον µετακινούµενο στάβλο, ειδικά για τα βοοειδή, τα ζώα εµφανίζονται συγκεντρωτικά και όχι ανά ενώτιο.
 • Στα Βοοειδή ανά ενώτιο προστέθηκε στήλη µε τίτλο «Αιτία ∆ιαγραφής» και δεν υπάρχει πλέον το πεδίο «Ανωτέρα Βία».
 • Έγιναν αλλαγές σε πεδία ζωικού κεφαλαίου για να καταχωρηθούν τα µελισσοσµήνη.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr