Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάμει δικαιούχοι εθνικού αποθέματος 2020 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι γεωργοί που κατείχαν μόνο μισθωμένα δικαιώματα το 2015, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων και της πληρωμής στην εξισωτική αποζημίωση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ (διαθέσιμη εδώ), όσον αφορά παράλληλα την ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας (προσαύξηση δικαιωμάτων), αυτή δίνεται για περίοδο πέντε ετών αρχής γενομένης από την πρώτη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, αλλά που έχει οδηγήσει σε πληρωμή του καθεστώτος.

Παράλληλα, για την εξισωτική αποζημίωση και για τους άνω των 67 αιτούντες, στα δικαιολογητικά αφαιρείται η σχετική διάταξη που έλεγε πως «πρέπει να τεκμηριώνεται η μη καταβολή άμεσης σύνταξης προς το πρόσωπό του/ της παραγωγού από τον ασφαλιστικό του/της φορέα». Το γεγονός αυτό μένει να φανεί αν αποτελεί ουσιαστικά δικαίωση για όσους είχαν οριστεί ως «άμεσα συνταξιούχοι» λόγω της σύνταξης χηρείας που ελάμβαναν και είχαν αποκλειστεί από την καταβολή του 2019. Σημειώνεται εδώ πως η προκήρυξη για την εξισωτική αποζημίωση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, με τα αναλυτικά ποσά ενίσχυσης και τους δικαιούχους.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, οι δικαιούχοι του Μέτρου Απονιτροποίησης, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά δικαιολογητικά σχετικά με την άρδευση των αγροτεμαχίων τους, ενώ, προβλέπεται από το 2021 σε αγροτεμάχιο που δηλώνεται αρδευόμενο να είναι υποχρεωτική και η συμπλήρωση του φορέα άρδευσης, όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας
Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, με την προϋπόθεση να είναι νέοι/-ες γεωργοί.
Για τους σκοπούς του εν λόγω καθεστώτος, ως γεωργοί νεαρής ηλικίας, με πρώτη υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης το 2020 νοούνται:

α. Τα Φυσικά Πρόσωπα, εφόσον:
δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή
έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης
Για το έτος υποβολής 1ης αίτησης το 2020, ως νέοι/-ες γεωργοί θεωρούνται:
όσοι/-ες γεννήθηκαν από 01.01.1980 έως 31.12.2002
το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας τους ταυτίζεται με το έτος που έχουν υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης από το έτος 2015 και μετά
Τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης
Το ύψος της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25% έως 50% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο/η γεωργός.
Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο
Η ενίσχυση χορηγείται για περίοδο πέντε ετών ανά δικαιούχο αρχής γενομένης από την πρώτη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας που οδηγεί σε πληρωμή του καθεστώτος.

Εθνικό Απόθεμα

Δικαιούχοι Εθνικού Αποθέματος είναι:
Γεωργοί νεαρής ηλικίας όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.5.1 σημείο 2 της παρούσας και είναι ενήλικες, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2002
Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί όπως περιγράφονται παρακάτω: Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί είναι: i. Τα φυσικά πρόσωπα που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2018- 2020 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2002.
Νομικά πρόσωπα που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2018 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και το φυσικό πρόσωπο (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή:
– Γεννήθηκε έως και 31/12/2002

– Αρχίζει τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2018 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ’ ευθύνη του ούτε ήλεγχε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα

– Ασκεί ποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

Υπό τους εξής όρους:
Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας νοείται η πρώτη υποβολή ΕΑΕ του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης (2018 ή 2019 ή 2020).
Το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού πρέπει να πληρείται τόσο στο ΝΠ όσο και στο ΦΠ που ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια).
Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του ΦΠ, νοείται η εγκατάσταση του νεοεισερχόμενου γεωργού (ΦΠ – οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου και ασκεί έλεγχο επί του ΝΠ. Το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος 2018 και μετά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν από τον έλεγχο έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι ο οικονομικός διαχειριστής είχε γεωργική δραστηριότητα με την εγκατάσταση του στο εν λόγω ΝΠ ενώ αυτό ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από το πρώτο έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ στο πλαίσιο της ΒΕ, δηλαδή πριν από τα έτη 2018-2020, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

Συγκεκριμένα: ΝΠ με έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας το 2018 στο πλαίσιο της ΒΕ που ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια ασκούσε τον έλεγχο στο εν λόγω ΝΠ, εφόσον είχε γεωργική δραστηριότητα (το ΝΠ), μεταξύ των ετών 2013-2017, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος. ΝΠ με έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας το 2018 στο πλαίσιο της ΒΕ που ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια ασκούσε τον έλεγχο στο εν λόγω ΝΠ, εφόσον είχε γεωργική δραστηριότητα (το ΝΠ), μεταξύ των ετών 2014-2018, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) είχε γεωργική δραστηριότητα ως ΦΠ ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του στο εν λόγω ΝΠ μεταξύ των ετών 2018-2020, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2020, τότε κρίνεται δικαιούχος εκείνο το πρόσωπο (ΝΠ ή ΦΠ) που προηγείται χρονικά με το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2018και μετά. • Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2020 και από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2018και μετά ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το ΦΠ.
Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει οικονομικό διαχειριστή/στρια που πληροί το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού και έλαβε το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019 ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής/-στρια άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο που ήταν οικονομικός διαχειριστής/-στρια σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε ΔΒΕ ή ΠΜΟ από το ΕΑ το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019, τα ΦΠ δεν κρίνονται δικαιούχοι.

Επισήμανση
:
Δεν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2020 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος ως ΦΠ ή ως ΝΠ ή για λογαριασμό κάποιου ΝΠ (ως διαχειριστές/-στριες) από το εθνικό απόθεμα το έτος 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019.

Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάμει δικαιούχοι εθνικού αποθέματος 2020 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί που κατείχαν μόνο μισθωμένα δικαιώματα το 2015.

Δικαιολογητικά άρδευσης μόνο για όσους αιτούνται το μέτρο 10.1.4-μείωση ρύπανσης νερού

– Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτεμαχίων

-Βεβαίωση Δήμου για άρδευση αγροτεμαχίων

– Βεβαίωση Περιφέρειας για άρδευση αγροτεμαχίων

-Άδεια χρήσης νερού ή αίτησης προς αρμόδια υπηρεσία για ιδιωτική υδροληψία

Η υποβολή δικαιολογητικών άρδευσης, είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την πληρωμή του μέτρου Μ10.1.04.: Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα, της αγροτικής ανάπτυξης. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων ΕΑΕ 2020 για τους ενταγμένους παραγωγούς στη Δράση Μ10.1.04, τα δικαιολογητικά άρδευσης αγροτεμαχίων μεταφέρονται όπως είχαν υποβληθεί στην ΕΑΕ 2019. Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά στην περίπτωση μη υποβολής το 2019 ή τροποποίησης σε σχέση με τα ισχύοντα το 2019.

Σημειώνεται ότι σε αγροτεμάχιο που δηλώνεται αρδευόμενο συνιστάται η συμπλήρωση του φορέα άρδευσης, γιατί το επόμενο έτος (ΕΑΕ2021) θα είναι υποχρεωτικό.

Εξισωτική αποζημίωση

Δικαιολογητικά για όσους/όσες αιτούνται το Μέτρο 13- ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (εξισωτική αποζημίωση)και είναι άνω των 67 ετών, για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης:

έγγραφο – βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του/της δικαιούχου που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr