Το δανειακό πρόγραμμα «Γεωργία & Βιο-οικονομία» με πρόσθετο επιτοκιακό όφελος για αγρότες κάτω των 41 ετών θα καλύψει τις επενδυτικές ανάγκες του Μέτρου 4.2.1.

Tην επερχόµενη προκήρυξη για την επιδότηση των αρδευτικών συστηµάτων (Μέτρο 4.1.2), έρχεται να υποστηρίξει το εξειδικευµένο χρηµατοδοτικό προϊόν «Γεωργία & Βιοοικονοµία» µε πρόσθετο επιτοκιακό όφελος σε νέους αγρότες κάτω των 41 ετών. Σε συνδυασµό µάλιστα µε την αυξηµένη επιδότηση έως 80% των δαπανών για αρδευτικά συγκροτήµατα νέων αγροτών που προσφέρει το Μέτρο 4.1.2, η στήριξη ειδικά για αυτή την κατηγορία παραγωγών θα είναι σηµαντική.

Το «πάντρεµα» των παραπάνω προγραµµάτων ουσιαστικά γίνεται δυνατό από την ιδιαίτερη στόχευση που έχει το δανειακό εργαλείο «Γεωργία & Βιοοικονοµία» καθώς δεν θα είναι οριζόντιο, αλλά θα εξειδικεύεται σε επενδύσεις που θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιµες. Έτσι κουµπώνει άµεσα µε τους στόχους της επιδότησης αρδευτικών συστηµάτων που είναι η εξοικονόµιση ύδατος και θα µπορέσει να διευκολύνει τις ταµειακές ροές των αγροτών και την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής τους.

Χαρακτηριστικά χρηµατοδότησης και προϋποθέσεις

  • Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75 (επιβάρυνση στα επιτόκια 0,60%).
  • Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στον τοµέα της γεωργίας και βιο-οικονοµίας.
  • Πρόσθετο επιτοκιακό όφελος σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα που ανήκουν και ελέγχονται από πρόσωπο ηλικίας µέχρι 41 ετών.
  • Για επενδυτική χρηµατοδότηση ο συνολικός προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ.
  • ∆ιάρκεια χρηµατοδότησης: Πάνω από 2 χρόνια.

Το πρόγραµµα µπορεί να καλύψει κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία µέχρι το ποσό των 12,5 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται εδώ πως το παραπάνω πρόγραµµα θα τρέξουν η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία µε την European Investment Bank (EIB) η οποία χρηµατοδοτεί µε 200 εκατ. ευρώ τη δηµιουργία του συγκεκριµένου χαρτοφυλάκιου δανείων.

Υπεγράφη η ΚΥΑ της πρόσκλησης
Πληροφορίες που µένει να επιβεβαιωθούν αναφέρουν πως η ΚΥΑ µε το θεσµικό πλαίσιο του Μέτρου 4.1.2 πήρε υπογραφή την περασµένη εβδοµάδα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, οπότε άµεσα θα ακολουθήσει και η προκήρυξη. Ο προϋπολογισµός που έχει δεσµευτεί προς το παρόν για τις ανάγκες του Μέτρου φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ και θα καλύπτει σχέδια προϋπολογισµού µέχρι 150.000 ευρώ. Υπενθυµίζεται εδώ πως για τα συστήµατα στάγδην τα τιµολόγια που επιδοτούνται µπορούν να ξεκινούν από τα 170 ευρώ το στρέµµα (αροτραίες καλλιέργειες) και να φτάνουν τα 410 ευρώ (αµπελώνες). Ενώ για κάποιον που θέλει να ανοίξει γεώτρηση δικαιολογούνται δαπάνες έως 120 ευρώ το µέτρο και για να την συνδυάσει µε µία γεννήτρια µπορεί να προσκοµίσει προσφορές γι’ αυτήν που φτάνουν τα 6.900 ευρώ. ∆εξαµενές, έγγειες βελτιώσεις και ολοκληρωµένα συστήµατα ακριβείας άρδευσης, επίσης είναι επιλέξιµα προς ενίσχυση που ξεκινά από το 45% των δαπανών και φτάνει το 85%.

Ξεκινά από 150 ευρώ το στρέµµα η στάγδην
Ένα σύστηµα στάγδην άρδευσης για δέντρα συνήθως παίζει στο εύρος µεταξύ 150 και 350 ευρώ ανά στρέµµα, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε χωράφι (κλίση, µε µεγάλες γραµµές, καταλληλότητα νερού). Και αυτό το κόστος έχει να κάνει µόνο µε ορισµένα στοιχεία του εξοπλισµού (π.χ σταλάκτες), ενώ απαιτούνται και άλλα όπως το σύστηµα φιλτραρίσµατος που µπορεί να προσθέσει ένα ποσό που ξεκινά από τα 300 και µπορεί να φτάσει τα 5.000 ευρώ για την εκµετάλλευση. Αυτή την περίοδο, οι περισσότεροι κυρίως επιλέγουν τα συστήµατα υπόγειας άρδευσης, τα οποία µπορεί να έχουν ένα πιο υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης που ξεκινά από τα 250 ευρώ, αλλά προσφέρουν µεγαλύτερη οικονοµία στο νερό, καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και λιπασµάτων, περιορισµό των ζιζανίων και µηδενική εξάτµιση νερού από την επιφάνεια.

Ενδεικτικές τιµές για τα εξαρτήµατα συστήµατος άρδευσης µε σταγονίδια έχουν ως εξής:

  • Αυτορυθµιζόµενοι σωλήνες σταλακτηφόροι: 0,35 ευρώ/µέτρο (Φ16) – 580 λίτρα/ώρα 0,41 ευρώ / µέτρο (Φ20) –1100 λίτρα/ωρα.
  • Σύνδεσµοι φις: Κατάλληλοι για δίκτυα µε σχετικά χαµηλή πίεση ή πολλές παροχές: 0,03 ευρώ/τεµάχιο, γωνία µε 0,10 ευρώ/τεµάχιο και ταφ 0,12 ευρώ/τεµάχιο.
  • Εξαρτήµατα σύνδεσης τύπου Lock: Μπαίνουν σε δίκτυα υψηλής πίεσης αλλά ακόµη και σε δίκτυα χαµηλής πίεσης για ευκολία και σιγουριά στη σύνδεση των σωλήνων. 0,50 ευρώ/τεµάχιο, γωνία 0,65 ευρώ/τεµάχιο, βάνες 1,10 ευρώ/τεµάχιο.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr