Σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το έλλειμμα εργατικών χεριών σε εποχιακές αγροτικές εργασίες, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε τροπολογία, με την οποία επιχειρείται να δοθεί η δυνατότητα σε ανέργους να απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες χωρίς να χάσουν το επίδομα ανεργίας.

Η προτεινόμενη διάταξη, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, έχει σκοπό να βοηθήσει, ώστε να απασχοληθεί μεγαλύτερος αριθμός πολιτών σε εποχιακές αγροτικές εργασίες, καθώς παρατηρείται ότι, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι άνεργοι δεν ασχολούνται με τις εποχιακές εργασίες, προκειμένου να μην στερηθούν των επιδομάτων ανεργίας. Για τον λόγο αυτό, με την τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας να εργάζονται για απολύτως συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατ΄ έτος, αποκλειστικά σε αγροτικές εργασίες, χωρίς να στερούνται του επιδόματος ανεργίας που λαμβάνουν, έτσι ώστε το λαμβανόμενο από αυτούς επίδομα ανεργίας να μην αποτελεί λόγο απομακρύνσεώς τους από την αγορά εργασίας στον αγροτικό τομέα.

Συγκεκριμένα άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και 70 ημερομίσθια ανά 12μηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι. Η ως άνω απασχόληση εφόσον πραγματοποιείται σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους αυτής, αναφέρεται στην τροπολογία.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ από τη συνέχιση της επιδότησης ανεργίας σε περίπτωση περιστασιακής απασχόλησης εργαζομένων σε αγροτικές εργασίες. Και ενδεχόμενη ετήσια αύξηση εσόδων του ε-Ε.Φ.Κ.Α. από την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών σε περίπτωση περιστασιακής απασχόλησης εργαζομένων σε αγροτικές εργασίες, με μελλοντική αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης από την καταβολή υψηλότερων συντάξιμων αποδοχών στους εν λόγω εργαζομένους.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: m.naftemporiki.gr