Στα 6 αυξάνονται τα αιτήµατα πληρωµής και τα αιτήµατα τροποποίησης για τις ιδιωτικές επενδύσεις των Leader, σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Αρ. Πρωτ.: 3218). Ταυτόχρονα, στην ίδια απόφαση σηµειώνεται πως ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτηµα πληρωµής, εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 10%, της ∆ηµόσιας ∆απάνης της πράξης.

Παράλληλα, στην απόφαση σηµειώνεται πως τα εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας σε περίπτωση προκαταβολής, ο δικαιούχος θα µπορεί να τα καταβάλλει εντός τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής και όχι µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2023.

Η τροποποιητική αυτή απόφαση, όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό της κοµµάτι, λαµβάνει υπόψη «Τις συνέπειες της πανδηµίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης µέτρων προκειµένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Υποµέτρου 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεµβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρµογής των Τοπικών Προγραµµάτων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020, να διασφαλισθεί η απορροφητικότητα της δηµόσιας ενίσχυσης κατά τη διαδικασία της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η απώλεια ενωσιακών πόρων».

«Υπογράψαµε πρόσφατα µε τον υπουργό Μάκη Βορίδη την 3η τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, διευκολύνοντας περαιτέρω τις επενδύσεις στην περιφέρεια, καθώς οι διαδικασίες απλοποιούνται και επιταχύνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, Κώστας Σκρέκας.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr