Με στόχο να είναι εγγυηµένο στο 80% ένα στα τρία αγροτικά δάνεια που θα εκταµιευθούν έως το 2023 είτε αφορούν επένδυση είτε κεφάλαιο κίνησης, υπογράφονται τις ερχόµενες µέρες οι συµβάσεις οχτώ τραπεζών για τη λειτουργία του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda πρόκειται για τις Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, τις τρεις συνεταιριστικές Καρδίτσας, Θεσσαλίας, Παγκρήτια και την ProCredit, οι οποίες έχουν γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF) τους όρους µε τους οποίους θα προσφέρουν το δανεισµό στους αγρότες και αναµένεται να υπογράψουν το τελικό κείµενο της συµφωνίας.
Από εκεί και πέρα, είναι «θέµα» της κάθε τράπεζες το διάστηµα που θα χρειαστεί ώστε να ενηµερώσει τα υποκαταστήµατά της για το νέο αυτό προϊόν που έχει διαθέσιµο, ωστόσο εκτιµάται πως µέχρι τέλος του 2020, θα µπορούν οι αγρότες να δανειστούν µε τους ευνοϊκούς όρους που θα προσφέρονται.

Ο δανεισµός µπορεί να αφορά είτε κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ που εκτιµάται ότι θα είναι και η δηµοφιλέστερη παροχή του Ταµείου, είτε επενδυτικό δάνειο, είτε κάλυψη της ίδιας συµµετοχής στα προγράµµατα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση. ∆ικαιούχοι είναι όλοι οι αγρότες φυσικά πρόσωπα, οι αγροτικές επιχειρήσεις, τα συλλογικά σχήµατα αγροτών και οι µονάδες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Όλες οι αιτήσεις για το δανεισµό θα γίνονται µέσω του γνωστού ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων), δηλαδή ηλεκτρονικά. Ο ενδιαφερόµενος αγρότης θα δηλώνει το ποσό που χρειάζεται, αν θα το συνδυάσει µε επιδότηση (Σχέδιο Βελτίωσης κ.λπ), την τράπεζα µε την οποία θέλει να συνεργαστεί και στοιχεία όπως ΑΦΜ, έδρα κ.λπ. Κατόπιν, η αίτηση θα πηγαίνει στην ενδιαφερόµενη τράπεζα προς εξέταση.

Το µεγάλο ερώτηµα που τίθεται εδώ, φυσικά είναι το ύψος του επιτοκίου και οι εγγυήσεις που θα πρέπει να προσφέρει ο αγρότης ή η αγροτική επιχείρηση. Η απάντηση είναι πως οι όροι θα πρέπει να είναι «πολύ ευνοϊκότεροι» σε σχέση µε εκείνους που προσέφερε η κάθε τράπεζα στο παρελθόν στον αγροτικό τοµέα. ∆ηλαδή από επιτόκιο 7,5%-8% και 120% εγγυήσεις δανεισµού για τα επενδυτικά δάνεια που παίζουν στην αγορά, οι αγρότες θα πρέπει να περιµένουν κάτι θεαµατικά καλύτερο, κυρίως σχετικά µε τις εγγυήσεις.

Αυτό είναι που ελέγχει αυτή τη στιγµή στα συµφωνητικά µε τις τράπεζες το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF), το οποίο είναι και ο διαχειριστής του εν λόγω εργαλείου, που θα λάβει 80 εκατ. ευρώ από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ως κεφάλαια για την εγγύηση των δανείων.

Για κεφάλαια κίνησης ανοίγει νέο εργαλείο

Ένα δεύτερο µέσο χρηµατοδότησης είτε επενδύσεων είτε ρευστότητας που έχουν να περιµένουν οι αγρότες είναι το πρόγραµµα Γεωργία και Βιοοικονοµία που θα τρέξουν οι Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική και Παγκρήτια. Το πρόγραµµα, µάλιστα, σύµφωνα µε τον Αντριου Μακντάουελ αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που θα προσφέρει 210 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες, θα είναι σε θέση πλέον να «δώσει» και αµιγώς κεφάλαιο κίνησης προς αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις, λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75 (επιβάρυνση στα επιτόκια 0,60%).
Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στον τοµέα της γεωργίας και βιο-οικονοµίας.
Πρόσθετο επιτοκιακό όφελος σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα που ανήκουν και ελέγχονται από πρόσωπο ηλικίας µέχρι 41 ετών.
Για επενδυτική χρηµατοδότηση ο συνολικός προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ.
∆ιάρκεια χρηµατοδότησης: Πάνω από 2 χρόνια.
Το πρόγραµµα µπορεί να καλύψει κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία µέχρι το ποσό των 12,5 εκατ. ευρώ.
Η επενδυτική χρηµατοδότηση θα αφορά µικρά κατά βάση επιχειρηµατικά σχέδια µε άµεση αναφορά στην αγροτική παραγωγή και τις υποδοµές που έχουν ανάγκη οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις, µε την προϋπόθεση ότι κινούνται όλο και πιο κοντά στο µοντέλο της βιώσιµης ανάπτυξης. Μάλιστα αναµένεται να «παντρευτεί» και µε το Μέτρο 4.1.2 για την επιδότηση αρδευτικών, προσφέροντας καλύτερους όρους δανεισµού για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως το εν λόγω πρόγραµµα είναι ακόµα µακριά ως προς την ενεργοποίησή του καθώς τα τραπεζικά ιδρύµατα έχουν ρίξει τώρα το βάρος στο Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσεων.

Πηγή: www.agronews.gr