Αυτό το διάστηµα ο Οργανισµός Πληρωµών, αφού η διοικητική µηχανή της ∆οµοκού έχει «εντολή» να δώσει προτεραιότητα στους ελέγχους των στοιχείων των δικαιούχων της ενιαίας ενίσχυσης, προκειµένου να εντοπιστούν και να διορθωθούν εγκαίρως προφανή λάθη, µεταβολές και παραλείψεις από την πλευρά των παραγωγών, για να τρέξει το συντοµότερο δυνατό η προκαταβολή του τσεκ. Μεγάλο αγκάθι ξανά, το ζήτηµα της κατανοµής των βοσκοτόπων, µε τους επιτελείς του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ να διαπραγµατεύονται ακόµα το πώς θα το χειριστούν για τη φετινή χρονιά.

Όσον αφορά τους παραγωγούς, πρακτικά δεν αναµένεται άµεσα κάποια πίστωση, αφού όσον αφορά τις ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού αιγοπροβατοτρόφοι, αλιείς και παραγωγοί λαϊκών αγορών είναι ακόµα στη φάση των αιτήσεων, ενώ σχετικά µε τα Σχέδια Βελτίωσης το ηλεκτρονικό σύστηµα είναι λειτουργικό µέχρι και το στάδιο του ελέγχου ορθότητας, αφού τις επόµενες ηµέρες θα καταστεί διαθέσιµη η οριστικοποίηση και υποβολή του αιτήµατος από την πλευρά των παραγωγών, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου.

Πρώτοι στον γκισέ για πίστωση, οι παραγωγοί σπαραγγιού, για τους οποίους έκλεισε το σύστηµα αιτήσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι ενδέχεται η πληρωµή να τρέξει και µέσα στον Σεπτέµβριο. Εντός του µήνα αναµένεται, σύµφωνα µε δηλώσεις του υπουργού Μάκη Βορίδη να τακτοποιηθεί και το θέµα της αποζηµίωσης των κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό του 2014, µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης µε το ποσό που έχουν λαµβάνειν.

Βγήκε η ΚΥΑ, ενεργοποιείται το σύστηµα αιτήσεων για τους αιγοπροβατοτρόφους

Το άνοιγµα της ηλεκτρονικής πλατφόρµας για την υποβολή των αιτήσεων των κτηνοτρόφων για ένα µήνα σηµατοδοτεί η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ηλεκτρονικό σύστηµα θα είναι σε πλήρη λειτουργία από την ερχόµενη εβδοµάδα, που σηµαίνει ότι η πληρωµή -ύψους 30, 155 εκατ. ευρώ συνολικά- στην καλύτερη περίπτωση δροµολογείται για τα τέλη Οκτωβρίου, αν όχι αρχές Νοεµβρίου, δεδοµένου ότι το διάστηµα εκείνο όλος ο διοικητικός µηχανισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ασχολείται µε την πίστωση της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης. Πρακτικά, χρειάζεται χρόνος αφού µετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων για ένα µήνα, θα ακολουθήσει η εκκαθάριση των δηλώσεων, ο απαραίτητος διασταυρωτικός έλεγχος, προκειµένου να σταλεί η λίστα των δικαιούχων και να βγει καρτέλα πληρωµής για να µπουν χρήµατα στους λογαριασµούς των κτηνοτρόφων.

Πιο συγκεκριµένα, η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 2, ∆ικαιούχοι

∆ιαθέτουν ζωικές εκµεταλλεύσεις µε τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω του έτους) και έχουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριµένες µεταποιητικές µονάδες το έτος 2019 και σε νησιά που δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ στα οποία λόγω ελλείψεως µεταποιητικών µονάδων δεν ήταν δυνατή η παράδοση γάλακτος..
Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2019 έως και την 31-12-2019.
∆ιατήρησαν την εκµετάλλευσή τους ενεργή έως και την 31-12-2019, γεγονός το οποίο διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Ο.Π.Σ.Κ.
∆εν ήταν προβληµατική επιχείρηση στην 31-12-2019, κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) 702/2014 (άρθρο 2, σηµείο 14).
∆εν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνοµη και ασυµβίβαστη, µε βάση απόφαση της ΕΕ ή του ∆ΕΕ, κατά τα οριζόµενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
Εντός Σεπτεµβρίου µε 30 ευρώ το ζώο για τον καταρροϊκό του 2014

Το δρόµο για την πληρωµή των κτηνοτρόφων των οποίων τα ζώα επλήγησαν από τον καταρροϊκό πυρετό το 2014, άνοιξε η απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για ενίσχυση ύψους 30 ευρώ ανά πρόβατο και αίγα και 120 ευρώ ανά βοοειδές. Μετά από περισσότερα από 6 χρόνια, χρήµατα στους λογαριασµούς τους αναµένεται να δουν το επόµενο διάστηµα και µέσα στον µήνα, οι κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για συνολικά 6.583 ζώα µε το ποσό των 251.970 ευρώ. Εν τω µεταξύ, µε άλλες αποφάσεις προβλέπεται ενίσχυση 103.347,68 ευρώ για τον καταρροϊκό σε κτηνοτρόφους Ανατολικής Αττικής, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κορινθίας, Μαγνησίας και Ροδόπης.

ΑΛΙΕΙΑ: Έως 24.000 ευρώ µηνιαίως για παύση

Ενίσχυση µέχρι και 24.000 ευρώ µηνιαίως για µέγιστο διάστηµα 90 ηµερών και παράταση αιτήσεων µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, προβλέπει για τους Έλληνες αλιείς το έκτακτο µέτρο στήριξης για την «προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδηµικής έκρηξης Covid-19», που δηµοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απόφαση αυτή αφορά ιδιοκτήτες µηχανότρατας, γρι-γρι, σκαφών παράκτιας αλιείας καθώς και σκαφών που αλιεύουν µεγάλα πελαγικά είδη, µε το υπουργείο να διευκρινίζει ότι «η ενίσχυση de minimis, στο πλαίσιο της αριθµ. 94/165904/2020 (ΦΕΚ 2648 Β) ΚΥΑ όπως ισχύει, δεν αποτελεί συνολικά ή εν µέρει, το ίδιο αντικείµενο µε τις πράξεις προσωρινής παύσης που θα ενισχυθούν µέσω ΕΠΑΛΘ και ως εκ τούτου οι πράξεις προσωρινής παύσης είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα της υποβολής αίτησης ή και χρηµατοδότησης de minimis στο πλαίσιο της σχετικής ΚΥΑ».

∆ικαιούχοι των οικονοµικών ενισχύσεων της ∆ράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογηµένα ή λεµβολογηµένα /εγγεγραµµένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν ∆ορυφορική Συσκευή Αυτόµατου Εντοπισµού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον 120 ηµέρες κατά τη διάρκεια των 2 ηµερολογιακών ετών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Πηγή: www.agronews.gr