Ο 2ος κύκλος αιτήσεων ξεκινά αρχές Οκτωβρίου µε ξεχωριστό πρόγραµµα 220 εκατ. ευρώ για όσους διαθέτουν τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ και απασχολούν µέχρι 10 εργαζοµένους («πολύ µικρές επιχειρήσεις») ώστε να διευκολυνθεί η ζήτηση που παρατηρήθηκε στον πρώτο κύκλο, αλλά τελικά δεν εξυπηρετήθηκε.

Σε αυτές συγκαταλέγονται πολλές αιτήσεις από τον πρωτογενή τοµέα, καθώς προτιµήθηκαν από τις συνεργαζόµενες τράπεζες κυρίως οι µεγάλες και µεσαίες επιχειρήσεις µε υψηλούς τζίρους από άλλους τοµείς της οικονοµίας. Σηµειώνεται εδώ, πως το ύψος του δανείου µπορεί να φτάνει µέχρι το 25% του τζίρου που πραγµατοποίησαν οι επιχειρήσεις το 2019, οπότε το πρόγραµµα αυτό έρχεται να εξυπηρετήσει κυρίως αγροτικές εκµεταλλεύσεις εντάσεως κεφαλαίου όπως θερµοκηπιακές µονάδες, αγελαδοτρόφους και δενδροκαλλιεργητές.

Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα κρατική εγγύησης θα είναι ύψους 1 δισ. ευρώ και θα µοιραστεί κατά 700 εκατ. ευρώ για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία µαζί µε την τραπεζική µόχλευση θα δώσουν δάνεια 2,1 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 80 εκατ. ευρώ θα δοθούν για τις µεγάλες επιχειρήσεις, τα οποία µαζί µε την τραπεζική µόχλευση θα δώσουν δάνεια 280 εκατ. ευρώ. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρξει για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 10 εργαζόµενους, για τις οποίες θα διατεθούν µέσω ξεχωριστού προγράµµατος 220 εκατ. ευρώ. Η κρατική εγγύηση µαζί µε την τραπεζική µόχλευση θα δώσει δάνεια 400 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν µε ευνοϊκούς όρους σε πολύ µικρές επιχειρήσεις.

Ύψος δανεισµού και αιτήσεις

Το ύψος του ποσού του δανείου για κεφάλαια κίνησης, που θα µπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις, θα αντιστοιχεί:

• Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου µισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

• Είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.

Το ποσό του δανείου µπορεί να αυξηθεί έπειτα από αξιολόγηση της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς τις συνεργαζόµενες τράπεζες µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

Πηγή: www.agronews.gr