Διαγραφή του υπομέτρου 8.2 «Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων», για εξοικονόμηση πόρων ύψους 16 εκατ. ευρώ και μεταφορά πόρων από το Μέτρο 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων», με μη υλοποίηση της δράσης για νέα δάσωση γεωργικών γαιών και εξοικονόμηση 50 εκατ. ευρώ, φέρνει η υποχρεωτική τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η εξοικονόμηση πόρων για το Μέτρο 21 που προβλέπει την αποζημίωση των κατ’ επάγγελμα ελαιοπαραγωγών με 30 ευρώ το στρέμμα υποχρεώνει σε οριστική ακύρωση της προκήρυξης άλλων μέτρων του ΠΑΑ μεταξύ των οποίων βρίσκεται η δάσωση γαιών. Τα μέτρα 8.1 και 8.1 επιδοτούσαν δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση δενδρώνων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα που συνδέεται με τη δάσωση γαιών ξαναμπήκε στις ράγες στις αρχές του έτους μετά από ενέργειες του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κωστή Χατζηδάκη, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η όλη επίβλεψη μετά την προκήρυξη του προγράμματος από τις διαχειριστικές αρχές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αποφάσεις – οδηγοί για την υλοποίηση των εν λόγω μέτρων είχαν ήδη εκδοθεί και αυτό που απέμενε ήταν η προκήρυξη. Λέγεται μάλιστα ότι σε κάποιες περιοχές, με ενέργειες τοπικών φορέων, καλλιεργητές και φυτωριούχοι, έχουν κάνει ήδη τον προγραμματισμό τους για την συμμετοχή στις αντίστοιχες δράσεις.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις του ΠΑΑ αφορούν σε:

– Διαγραφή του υπομέτρου Μ8.2 «Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 16 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή). Το υπομέτρο αποτελείται από δύο δράσεις. Εξ αυτών τα δασο-λιβαδικά συστήματα θα εφαρμοστούν σε βοσκότοπους σε συμφωνία με τα αντίστοιχα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία ακόμα δεν έχουν εγκριθεί. Το παρόν μέτρο δεν θα προκηρυχθεί κατά την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο. Τα εκτάρια που είχαν προγραμματιστεί για το παρόν υπομέτρο αφορούσαν σε 2.000 ha, που στόχευαν στην προτεραιότητα Π4Α

– Διαγραφή του υπομέτρου Μ8.6 «Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 13 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή). Το παρόν μέτρο δεν θα προκηρυχθεί κατά την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο.

– Διαγραφή του υπομέτρου Μ12.2 «Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές Natura 2000», με εξοικονόμηση πόρων ύψους 7,5 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή). Το παρόν μέτρο δεν θα προκηρυχθεί κατά την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο. Τα εκτάρια που είχαν προγραμματιστεί για το παρόν υπομέτρο αφορούσαν σε 6.600 ha, που στόχευαν στην προτεραιότητα Π4Α. Το σύνολο των πόρων που εξοικονομούνται από την προτεινόμενη διαγραφή των ανωτέρω υπομέτρων του Προγράμματος αφορά σε 36,5 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή)

1.2. Μεταφορά κονδυλίων μεταξύ μέτρων που υλοποιούνται υπό διαφορετικά ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ (άρθρο 11.β (iii) καν. (ΕΕ) 1305/2013)

– Μεταφορά πόρων από το Μ8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων», με η υλοποίηση της δράσης για νέα δάσωση γεωργικών γαιών, με εξοικονόμηση 50 εκ. €. Διατηρούνται στο παρόν υπομέτρο μόνο οι πόροι που επαρκούν να καλύψουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος. Η διάρκεια της στήριξης είναι κατά το μέγιστο 12 χρόνια. Η δάσωση θα αφορούσε γεωργικές γαίες. Άργησε εξαιρετικά η προκήρυξη των νέων δράσεων του υπομέτρου λόγω διοικητικών προβλημάτων. Το μέτρο θα σχεδιαστεί εκ νέου την επόμενη προγραμματική περίοδο, εφόσον δικαιολογείται σχετική ανάγκη από τη SWOT ανάλυση. Τα εκτάρια που είχαν προγραμματιστεί για τη νέα δράση εγκατάστασης αφορούσαν 4.416 εκτάρια.

-Μεταφορά πόρων από το Μ8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα» λόγω εκπτώσεων στα δημόσια έργα που αφορά το υπομέτρο, με εξοικονόμηση 7,8 εκ. €. Για το παρόν υπομέτρο υποβλήθηκαν 134 αιτήσεις με συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη περίπου124,6 εκ. €. Οι αιτήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα. Με την προϋπόθεση ότι όλα τα δασικά έργα πρόληψης θα εγκριθούν, το 65% της Δημόσιας Δαπάνης, η οποία θα εγκριθεί θα πληρωθεί μέχρι 31/12/2023, λόγω του ότι τα έργα αυτά είναι δημόσια και θα απαιτηθεί χρόνος για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τους και ότι η έκπτωση η οποία θα δοθεί από τους αναδόχους των έργων θα είναι η συνήθης (50%), τότε η Δημόσια Δαπάνη που χρειάζεται να απομείνει στο παρόν υπομέτρο αγγίζει περίπου τα 43 εκ. €. Στο παρόν υπομέτρο παραμένει Δημόσια Δαπάνη ύψους 58 εκ. €, η οποία αρκεί να καλύψει τόσο τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του υπομέτρου, όσο και τα νέα έργα. Ο αριθμός εκταρίων που αφορούν στην πρόληψη ζημιών στα δάση είχε προγραμματιστεί στα 45.000 ha και αναμένεται να επιτευχθεί με τα αιτούμενα έργα, ανεξάρτητα της μείωσης των πόρων του υπομέτρου λόγω αναμενόμενων εκπτώσεων των αναδόχων.

Πηγή: www.agronews.gr