Στην προετοιµασία ενός νέου ασφαλιστικού προγράµµατος «εγγυηµένου εισοδήµατος» αγροτών του οποίου τα ασφάλιστρα θα επιδοτούνται µέσω του νέου ΠΑΑ 2021-2027, προχωράει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραµµα αυτό σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά θα είναι σε θέση να αποζηµιώσει τον αγρότη όταν παρατηρείται τουλάχιστον ένα 20% πτώσης του µέσου εισοδήµατος 3ετίας, µε το ειδικό Μέτρο του ΠΑΑ να είναι σε θέση να καλύπτει έως 70% του ασφαλίστρου. Τώρα το ποιος θα το τρέξει αυτό το πρόγραµµα, δηλαδή αν θα είναι ο ΕΛΓΑ ή ένας άλλος δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, µένει να φανεί.

Παράλληλα, εκτός από το ασφαλιστικό πρόγραµµα «εγγυηµένου εισοδήµατος», εξετάζεται εκ νέου το ζήτηµα της επιχορήγησης του ασφαλίστρου για κάλυψη κινδύνων που δεν περιλαµβάνονται στις ανταποδοτικές καλύψεις του ΕΛΓΑ, όπως για παράδειγµα η κάλυψη του προανθικού και ανθικού σταδίου. Υπενθυµίζεται εδώ πως η χώρα µας είχε προβλέψει την τρέχουσα περίοδο ένα αντίστοιχο πρόγραµµα (Μέτρο 17) το οποίο τελικά δεν έτρεξε.

Αξίζει να τονιστεί πως σε καµία περίπτωση δεν δύναται να υπάρξει επιδότηση ασφαλίστρου όσον αφορά την υποχρεωτική ασφάλιστη του ΕΛΓΑ, παρά µόνο όσον αφορά προαιρετικές καλύψεις που προβλέπει είτε ο Οργανισµός είτε κάποιος ιδιώτης.

Σηµειώνεται εδώ πως τα παραπάνω προέκυψαν µετά από σειρά επαφών των βουλευτών της Ν∆ Γιώργου Κωτσού (Νοµού Καρδίτσας), Γιώργου Αµανατίδη και ∆ιονύση Σταµενίτη (Νοµού Πέλλας), µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο, τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα και τον γ.γ Κωνσταντίνο Μπαγινέτα.

Με πόρους από το 2% των άμεσων ενισχύσεων

Τα κράτη-µέλη να διατηρούν ένα ποσοστό το πολύ 2% από τις άµεσες ενισχύσεις, το οποίο θα τροφοδοτεί ένα ταµείο ιδιωτικής και δηµόσιας σύµπραξης που θα παρεµβαίνει σε περίπτωση καταστροφών αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Αυτή την πρόταση έκανε η Ιταλία στο περασµένο συµβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, µε την παρέµβαση αυτή να αναµένεται να αναλάβει επίσηµο χαρακτήρα µε ένα σχέδιο τροποποίησης του κανονισµού της νέας ΚΑΠ.

Ουσιαστικά αυτή η πρόταση αφορά αυτό που λέγεται «Ταµείο αλληλοβοήθειας», δηλαδή ένα ακόµα εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος αγροτών. Το πλάνο είναι να στηθεί αυτό το Ταµείο αρχικά από πόρους των άµεσων ενισχύσεων και µετά να δουλεύει µε χρηµατοδοτικές συνεισφορές των αγροτών. Το Ταµείο αυτό µπορεί να έχει κλαδικό χαρακτήρα (π.χ ταµείο σιτοπαραγωγών, ελαιοπαραγωγών κ.λπ). Επί του παρόντος, η Ιταλία καθώς και η Ουγγαρία και η ισπανική περιοχή της Καστίλλης και Λεόν αξιολογούν την πιθανή εφαρµογή αυτού του καινοτόµου εργαλείου.

Συνολικά η «εργαλειοθήκη διαχείρισης των κινδύνων» της ΚΑΠ περιλαµβάνει: καταβολή ασφαλίστρων για καλλιέργειες, ζώα και φυτά· ταµεία αλληλοβοήθειας που παρεµβαίνουν σε περιπτώσεις δυσµενών κλιµατικών φαινοµένων, ζωικών και φυτικών ασθενειών, προσβολής από παράσιτα και περιβαλλοντικών συµβάντων· ένα εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος, µε τη µορφή χρηµατοδοτικών συνεισφορών σε ταµεία αλληλοβοήθειας, που παρέχει αποζηµίωση στους γεωργούς για σοβαρή µείωση του εισοδήµατός τους.

Αν και η πρόταση της Κοµισιόν είναι να τεθούν υποχρεωτικά τέτοια εργαλεία στη διάθεση των αγροτών, το τροποποιηµένο κείµενο της ΚΑΠ µετά τις παρεµβάσεις των υπουργών Γεωργίας, προβλέπει τον προαιρετικό τους χαρακτήρα.

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου

Στο Άρθρο 70 «Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου» της νέας ΚΑΠ αναφέρεται:

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για διαφορετικούς τύπους εργαλείων διαχείρισης κινδύνων ανάλογα µε την εκτίµηση αναγκών που διενεργούν και, πιο συγκεκριµένα: α) χρηµατοδοτικές συνεισφορές σε ασφάλιστρα για συστήµατα ασφάλισης β) χρηµατοδοτικές συνεισφορές στα ταµεία αλληλοβοήθειας, µεταξύ άλλων για διοικητικές δαπάνες εγκατάστασης.
Κατά τη χορήγηση στήριξης τα κράτη µέλη καθορίζουν τους ακόλουθους όρους επιλεξιµότητας:
α) οι τύποι και η κάλυψη των επιλέξιµων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου,

β) η µεθοδολογία για τον υπολογισµό των οικονοµικών ζηµιών και τους παράγοντες ενεργοποίησης της αποζηµίωσης,

γ) οι κανόνες σύστασης και διαχείρισης των ταµείων αλληλοβοήθειας και, κατά περίπτωση, άλλα επιλέξιµα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η στήριξη να χορηγείται µόνο για την κάλυψη οικονοµικών ζηµιών που υπερβαίνουν ένα κατώτατο όριο σε ποσοστό τουλάχιστον 20% της µέσης ετήσιας παραγωγής ή εισοδήµατος του γεωργού κατά την προηγούµενη τριετή περίοδο, ή του τριετούς µέσου όρου της προηγούµενης πενταετούς περιόδου, εξαιρώντας την υψηλότερη και χαµηλότερη τιµή.

Πηγή: www.agronews.gr