Διατηρεί τα οφέλη της ΚΑΠ ο νέος αγρότης αν μπει σε συνεργασία με παλιό για να τρέξει το πριμ διαδοχής
Συγκεκριμένα, στο τελικό κείμενο που θα προωθήσει για τον τρίλογο, η Ευρωβουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία υπέρ της τροπολογίας 1148ε, που αναφέρει:

ε) ο «νέος γεωργός» ορίζεται κατά τρόπο που περιλαμβάνει και το όριο ηλικίας των 40 ετών και:

ii) τις προϋποθέσεις για να είναι «αρχηγός της εκμετάλλευσης»

(iii) την κατάλληλη εκπαίδευση ή / και δεξιότητες. Κατά την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τους όρους για να είναι επικεφαλής της εκμετάλλευσης, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των συµφωνιών στα πλαίσια της συνεργασίας

εα) ο «νέος αγρότης» ορίζεται κατά τρόπο που περιλαμβάνει: (i) τους όρους για να είναι «επικεφαλής της εκμετάλλευσης», (ii) την κατάλληλη εκπαίδευση ή / και δεξιότητες, (iii) όριο ηλικίας άνω των 40 ετών. Ένας «νεοεισερχόμενος αγρότης» βάσει αυτού του ορισµού δεν αναγνωρίζεται ως «νέος αγρότης» όπως ορίζεται στο στοιχείο ε).

Έτσι, µε αυτήν την πρόβλεψη, ο νέος αγρότης θα µπορεί να απολαµβάνει τα οφέλη που απορρέουν από την ΚΑΠ ως γεωργός κάτω των 40 (π.χ συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών), ακόµα και αν δεν είναι ακόµα αρχηγός της εκµετάλλευσης στα πλαίσια της κληρονοµικής διαδοχής.

Το ψήφισµα αυτό είναι δεσµευτικό και θα περιληφθεί στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ που θα προωθήσει η Ευρωβουλή.

Η πρόταση του Συµβουλίου

Από την άλλη στην απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στον ορισµό του «νέου αγρότη» ο οποίος, προτείνεται να ορίζεται ως εξής:

ε) o «νέος γεωργός» προσδιορίζεται κατά τρόπο ώστε να περιλαµβάνει:

i) ανώτατο ηλικιακό όριο το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 40 έτη

ii) τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να θεωρείται «υπεύθυνος της γεωργικής εκµετάλλευσης»

Τα κράτη µέλη µπορούν να συµπεριλάβουν περαιτέρω αντικειµενικές απαιτήσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την κατάλληλη κατάρτιση και δεξιότητες.

Η θέση της Κοµισιόν

Τέλος η Κοµισιόν λέει ότι:

ε) ως «νέος γεωργός» νοείται:

i) πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο

ii) που διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες ως υπεύθυνος της γεωργικής εκμετάλλευσης

iii) και την κατάλληλη εκπαίδευση ή / και δεξιότητες που απαιτούνται

Μένει να φανεί λοιπόν, πώς θα συγκεραστούν αυτές οι τρεις προτάσεις στα τελικά κείμενα της ΚΑΠ.

Πηγή: agronews.gr