Συγκεκριµένα, η Ευρωβουλή έχει προβλέψει το πριµ αυτό να δίνεται για µία επταετία αντί για µία 5ετία και διπλασιασµό των κονδυλίων, δηλαδή από 38 εκατ. ευρώ που δίνει σήµερα η Ελλάδα, να αυξηθεί το ποσό αυτά στα 76 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα, δικαιούχοι θα είναι γεωργοί έως 40 ετών που δηµιουργούν γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά και είναι επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή έχουν εγκατασταθεί εντός των 7 ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης ενίσχυσης.

Παράλληλα, υπάρχει και πρόβλεψη για όσους έχουν ενταχθεί στο καθεστώς την τρέχουσα περίοδο και το 5ετές διάστηµα για το οποίο λαµβάνουν ενίσχυση έχει λήξει, να µπορούν να συνεχίσουν να λαµβάνουν το πριµ τη νέα περίοδο µέχρι να συµπληρώσουν την προβλεπόµενη 7ετία. Σηµειώνεται τέλος, ότι η πληρωµή χορηγείται για ορισµένα στρέµµατα που ο αριθµός τους δεν υπερβαίνει το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων σε εθνικό επίπεδο.

Το Άρθρο 27 όπως τροποποιείται

Αναλυτικότερα το Άρθρο 27 «Συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη των νέων γεωργών» αναφέρει:

«1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για νέους αγρότες που ορίζεται σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως ορίζεται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ .
2. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους να προσελκύσουν νέους αγρότες σύµφωνα µε τον στόχο που ορίζεται στο στοιχείο ζ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 και να αφιερώσουν τουλάχιστον το 4% των πιστώσεών τους για άµεσες ενισχύσεις σε αυτόν τον στόχο σύµφωνα µε το άρθρο 86 (4), τα κράτη µέλη µπορούν να παράσχουν συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη σε νέους γεωργούς που πρόσφατα εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης και δικαιούνται πληρωµή βάσει της βασικής εισοδηµατικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 17

3. Η συµπληρωµατική ενίσχυση εισοδήµατος για νέους αγρότες χορηγείται για µέγιστη περίοδο επτά ετών, αρχής γενοµένης από την υποβολή της αίτησης πληρωµής για νέους αγρότες και λαµβάνει τη µορφή είτε κατ’ αποκοπή πληρωµής ανά ενεργό γεωργό είτε ετήσια αποσυνδεδεµένη πληρωµή ανά επιλέξιµο εκτάριο. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να υπολογιστεί σε εθνικό επίπεδο ή βάσει των εδαφών που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2.

3α. Οι νέοι γεωργοί που έλαβαν κατά το τελευταίο έτος εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 50 του εν λόγω κανονισµού µπορούν να λάβουν τη στήριξη που προβλέπεται στο παρόν άρθρο για τη µέγιστη συνολική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

3β. Η πληρωµή χορηγείται για ορισµένα εκτάρια που δεν υπερβαίνουν το µέσο µέγεθος των εκµεταλλεύσεων σε εθνικό επίπεδο ή σύµφωνα µε τα εδάφη που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

3γ. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις σχετικά µε τους νέους αγρότες που ανήκουν σε οµάδες αγροτών, οργανώσεις παραγωγών ή συνεταιρισµούς µε σκοπό να διασφαλίσουν ότι δεν θα χάσουν την υποστήριξη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο κατά την ένταξη σε αυτές τις οντότητες.

3δ. Στην περίπτωση νοµικών προσώπων είτε οµάδας φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να παρέχουν την στήριξη των νέων αγροτών σε µέλη των ιδιωτικών αυτών σχηµάτων. Προϋπόθεση για να γίνει αυτό, είναι το να υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην εθνική νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη τέτοιων ιδιωτικών σχηµάτων να έχουν ούτως ή άλλως παρόµοια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους µεµονωµένους αγρότες που διατηρούν το προφίλ του επικεφαλής εκµετάλλευσης µε όσες οικονοµικές, κοινωνικές και φορολογικές υποχρεώσεις κάτι τέτοιο συνεπάγεται. Άρα τα µέλη που απαρτίζουν νοµικές οντότητες ή ενώσεις φυσικών προσώπων και πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και έχουν αποδεδειγµένα ενισχύσει τις αγροτικές αυτές δοµές, έχουν δικαίωµα ένταξης στο εν λόγω µέτρο.».

Πηγή: agronews.gr