Ανοίγει κοινοτικά το µέτρο ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης, δίνοντας την ευκαιρία σε νεοεισερχόµενους αγρότες άνω των 40 ετών να διεκδικήσουν ενίσχυση έως 100.000 ευρώ. Συγκεκριµένα, στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ που αποφάσισε η Ευρωβουλή και βρίσκονται στα χέρια της Κοµισιόν, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-µέλη να προκηρύξουν στα νέα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, δύο ξεχωριστά Μέτρα:

1) Ενίσχυση για τους νέους αγρότες («young farmers») κάτω των 40 ετών, που εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί εκµετάλλευσης.

2) Ενίσχυση για τους νεοεισερχόµενους αγρότες (ορίζονται ως «new farmers») άνω των 40 ετών, που εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί εκµετάλλευσης.

Και στις δύο περιπτώσεις το ύψος της ενίσχυσης µπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ και θα απαιτεί επιχειρηµατικό σχέδιο.

Έτσι το γνωστό Μέτρο 6 της τρέχουσας περιόδου, που κάλυπτε νέους αγρότες (Μέτρο 6.1) και µικρές εκµεταλλεύσεις (Μέτρο 6.3 το «14χίλιαρο»), µετονοµάζεται σε: «Εγκατάσταση νέων αγροτών, νεοεισερχόµενων αγροτών, σύστασης και ανάπτυξης βιώσιµων αγροτικών επιχειρήσεων». Να σηµειωθεί εδώ ότι ούτε από την Ευρωβουλή αλλά ούτε και από την Κοµισιόν, δεν έχει γίνει πρόβλεψη για την ενίσχυση των µικρών εκµεταλλεύσεων µέσω του συγκεκριµένου Μέτρου. Αντίθετα, το Συµβούλιο υπουργών Γεωργίας έχει φροντίσει να εντάξει στο Μέτρο και τους µικρούς αγρότες. Μένει να φανεί λοιπόν, στα οριστικά κείµενα της ΚΑΠ που θα γίνει η προσπάθεια ένωσης των κειµένων Συµβουλίου και Ευρωβουλής, ποιο θα επικρατήσει.

Για µία 7ετία και διπλάσια η ενίσχυση στο καθεστώς νεαρών αγροτών

Αλλαγές παράλληλα προβλέπονται σχετικά και µε το γνωστό καθεστώς «συµπληρωµατικής ενίσχυσης νεαρών αγροτών» στα πλαίσια των άµεσων ενισχύσεων, το οποίο τρέχει την περίοδο 2014-2020 η Ελλάδα.

Συγκεκριµένα, η Ευρωβουλή έχει προβλέψει το πριµ αυτό να δίνεται για µία επταετία αντί για µία 5ετία και διπλασιασµό των κονδυλίων, δηλαδή από 38 εκατ. ευρώ που δίνει σήµερα η Ελλάδα, να αυξηθεί το ποσό αυτό στα 76 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι δικαιούχοι θα είναι γεωργοί έως 40 ετών, που δηµιουργούν γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά και είναι επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή έχουν εγκατασταθεί εντός των 7 ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης ενίσχυσης.

Έως 100.000 ευρώ πριμ για Young & New Farmers

Δύο θα είναι οι προκηρύξεις, μία για νεοεισερχόμενους άνω των 40 ετών και μία για νέους αγρότες, με ειδικές προβλέψεις για να μην υπάρχει εμπλοκή με το πριμ εξόδου.
Το Άρθρο 69 «Εγκατάσταση νέων αγροτών, νεοεισερχόµενων αγροτών, σύστασης και ανάπτυξης βιώσιµων αγροτικών επιχειρήσεων» προβλέπει καθαρά ότι το πριµ πρώτης εγκατάστασης θα µπορεί να δίνεται και σε νεοεισερχόµενους και σε νέους αγρότες, σε δύο ξεχωριστές προσκλήσεις, ώστε να µην είναι ανταγωνιστικές µεταξύ τους. Μάλιστα, υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην παράγραφο 2α, που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να θεσπίζουν ειδικές διατάξεις διασφαλίζοντας ότι δεν θα χάνουν το πριµ όσοι εντάσσονται σε διάφορα καθεστώτα συνεργασίας. Για παράδειγµα η συνεργασία µεταξύ παλαιού και νέου αγρότη που θα συνοδεύεται από την οριστική µεταβίβαση της εκµετάλλευσης µετά από κάποια χρόνια (πριµ εξόδου).

Άρθρο 69

Αναλυτικότερα, η Ευρωβουλή τροποποιεί το Άρθρο 69 το οποίο έχει ως εξής:

«Εγκατάσταση νέων αγροτών, νεοεισερχόµενων αγροτών, σύστασης και ανάπτυξης βιώσιµων αγροτικών επιχειρήσεων

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών ή για την ενσωµάτωσή τους σε υπάρχουσες αγροτικές επιχειρήσεις, νεοεισερχόµενους αγρότες, για τη σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων και για την ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της διαφοροποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων υπό τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 6. Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου εξαρτάται από την παρουσίαση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου.

Τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου για να βοηθήσουν µόνο:
α) την εγκατάσταση νέων γεωργών που πληρούν τους όρους που περιλαµβάνονται στον ορισµό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

(αα) την εγκατάσταση νεοεισερχόµενων αγροτών,

(β) την έναρξη και ανάπτυξη αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται µε τη γεωργία, τη δασοκοµία, τη βιοοικονοµία, την κυκλική οικονοµία και τον αγροτουρισµό ή τη διαφοροποίηση του εισοδήµατος,

(γ) την έναρξη λειτουργίας µη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές που αποτελούν µέρος τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, από τους γεωργούς να διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους, καθώς και από µικροεπιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές.

2α. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν ειδικές διατάξεις για να διασφαλίσουν ότι οι νέοι αγρότες και οι νεοεισερχόµενοι αγρότες που εντάσσονται σε οµάδες αγροτών, οργανώσεις παραγωγών ή συνεργατικές δοµές δεν θα χάσουν την ενίσχυση εγκατάστασης. Οι διατάξεις αυτές πρέπει συµµορφώνονται µε την αρχή της αναλογικότητας και προσδιορίζεται η συµµετοχή των νέων αγροτών και των νεοεισερχόµενων αγροτών στη δοµή.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους όρους υποβολής και περιεχοµένου ενός επιχειρηµατικού σχεδίου.
Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη υπό µορφή κατ ‘ αποκοπή ποσών, τα οποία µπορούν να διαφοροποιηθούν σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια. Η στήριξη περιορίζεται στο µέγιστο ποσό που καθορίζεται στο παράρτηµα IXαα (σ.σ έως 100.000 ευρώ) και µπορεί να συνδυαστεί µε χρηµατοοικονοµικά µέσα.
4α. Η στήριξη σύµφωνα µε το παρών άρθρο µπορεί να χορηγηθεί σε πολλές δόσεις».

Πηγή: agronews.gr