Συγκεκριμένα όπως αναφέρθηκε τα πρώτα σημάδια μείωσης των εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα είναι ήδη παρατηρήσιμα, καθώς η ζήτηση μειώνεται σημαντικά και σε άλλες χώρες. Αναμένονται σοβαρές δυσκολίες, ιδίως στον τομέα του βοείου κρέατος και του χοιρινού κρέατος. Μαζί με το πρόσφατο ξέσπασμα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (AFS) στην Ευρώπη, οι αβεβαιότητες της αγοράς αυξάνονται συνεχώς. Ομοίως, το Brexit θέτει πρόσθετες προκλήσεις για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ. Εάν οι διαπραγματεύσεις δεν επιτύχουν μια συμφωνία, οι προκύπτουσες μετατοπίσεις και διαταραχές της αγοράς θα έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στον γεωργικό τομέα της ΕΕ στο σύνολό της. Επιπλέον, οι σωρευτικές επιπτώσεις των μελλοντικών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, όπως αυτές που σχεδιάστηκαν με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία ή τη Mercosur, στις γεωργικές αγορές της ΕΕ πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα μέτρα στήριξης που προτάθηκαν από 19 κράτη-μέλη είναι μεταξύ άλλων:

– Λόγω προβλημάτων στις γεωργικές αγορές, πρέπει να ληφθούν μέτρα χωρίς καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των αγορών παρέμβασης, της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση (π.χ σε μοσχαρίσιο κρέας, γάλα, τυρί κ.λπ) και της χρηματοδοτικής στήριξης των αγροτών.

– Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δράσεις σε επίπεδο ΕΕ για μια ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια από τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα, προκειμένου να αποζημιωθούν οι παραγωγοί οινοποιήσιμων σταφυλιών. Τα ίδια τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν τη μέθοδο υπολογισμού της αποζημίωσης στους οινοπαραγωγούς για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου COVID-19. Η στήριξη θα πρέπει να δοθεί με τη μορφή επιχορηγήσεων προκειμένου να υποστηριχθούν οι παραγωγοί που πλήττονται περισσότερο προκειμένου να μετριαστούν οι σχετικές με την COVID19 αγορές και οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών στην εύρεση εργαζομένων.

-Προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής στον αμπελουργικό τομέα και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των αγροκτημάτων, προτείνουμε να παρέχουμε τη δυνατότητα αγοράς γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων κατά της χαλάζι.

– Τα έκτακτα μέτρα για τους οίνους όπως η απόσταξη κρίσης και ο πράσινος τρύγος πρέπει να παραταθούν έως το έτος 2021.

-Να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χρηματοδοτούν προγράμματα αναδιάθρωσης αμπελώνων από εθνικά κονδύλια.

-Οι παρεκκλίσεις που εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2020 για τη διαχείριση των μέτρων της ΚΑΠ μπορούν να ανανεωθούν (π.χ μείωση επιτόπιων ελέγχων).

– Είναι σκόπιμο να επεκταθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους 2021 η εφαρμογή του Άρθρου 39β του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (έκτακτη ενίσχυση μέσω ΠΑΑ). Η Ιταλία έχει ήδη στείλει μια πρόταση σύνταξης που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην πρόταση μεταβατικού κανονισμού της ΚΑΠ.

Πηγή: agronews.gr