Για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου μετατέθηκε το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων για αγρότες που μπορούν να ζητήσουν επενδυτικό δάνειο και κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο κατά 80% από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβαν οι Τράπεζες από τους αρμόδιους φορείς. Σημειώνεται ότι το σύστημα ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει στις 17 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/) όπου ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει τα στοιχεία της επένδυσής του (είδος δανείου, ποσό, συμπληρωματικό κεφάλαιο κίνησης), τον ΚΑΔ της επένδυσης, το ΑΦΜ, το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης, την έκταση και τον τεχνοοικονομικό προσανατολισμό. Επιπλέον θα γνωστοποιεί αν συμμετέχει σε Σχέδιο Βελτίωσης ή πρόγραμμα Μεταποίησης. Έπειτα, διαλέγει την Τράπεζα που θέλει να συνεργαστεί και λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση.

Επιλέξιμες για τη λήψη εγγυημένου δανείου είναι όλες οι αγροτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς αγροτικής γης, και όχι µόνο όσες είναι ενταγµένες σε επιδοτούµενο πρόγραµµα Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης. Μάλιστα, το δάνειο θα µπορεί να συνοδεύεται και από κεφάλαιο κίνησης, µε τους όρους δανεισµού ανά Τράπεζα να έχουν ξεκινήσει να γίνονται γνωστοί. Μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει για τη συμμετοχή τους στο Ταμείο η Τράπεζα Πειραιώς, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, η Συνεταιριστική Καρδίτσας και η ProCredit. Παράλληλα, η Eurobank σύντοµα θα ανακοινώσει και αυτή το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Εγγυοδοσίας EIF – Agri, για το οποίο η τράπεζα έχει λάβει έγκριση για κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ και που θα παρέχει έως 80% εγγύηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

· Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και έχουν ενταχθεί :

· στη δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» ή

· στη δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I (γεωργικό προϊόν) μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» των υπομέτρων 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση /εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», του μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού του ΠΑΑ 2014- 2020» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

· Ύψος εγγυημένου Χαρτοφυλακίου: έως €10.000.000

· Περίοδος διαθεσιμότητας προγράμματος: 36 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας

· Ποσοστό Εγγύησης: 80%

Μεταφορά Οφέλους σε τελικούς παραλήπτες: Η εγγύηση παρέχεται με τον σκοπό της ενίσχυσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τελικούς παραλήπτες, με οφέλη όπως η καλύτερη τιμολόγηση ως προς το επιτόκιο και τα έξοδα, οι μειωμένες εξασφαλίσεις και η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής.

Μορφή χρηματοδότησης:

– τοκοχρεολυτικά δάνεια

– χρεολυτικά δάνεια,

– εφάπαξ χρημ/σεις κ/κ

– όρια κ/κ μέσω ΑΑΛ ή μέσω λογαριασμών υπερανάληψης (overdraft)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 4.1.4 :

Οι τελικοί παραλήπτες πρέπει να είναι:

· Επαγγελματίες αγρότες, όπου α) για φυσικά πρόσωπα είναι ο επικεφαλής της αγροτικής εκμετάλλευσης και β) για νομικά πρόσωπα θα πρέπει η κύρια δραστηριότητα να είναι η εξάσκηση της γεωργίας ή

· Νέοι αγρότες που έχουν εγκριθεί στο υπομέτρο 6.1 «εγκατάσταση νέων αγροτών» του ΠΑΑ ή

· Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ή

· Συλλογικές αγροτικές ενώσεις όπως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών και ενώσεις οργανισμών.

Οι τελικοί παραλήπτες, εκτός από τις συλλογικές αγροτικές ενώσεις, θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (European Agricultural Guarantee Fund / EAGF) , στα πλαίσια του κανονισμού 1307/2013.
Επισημαίνεται πως για την ένταξη στο πρόγραμμα αρκεί να έχει προηγηθεί η υποβολή της προαναφερόμενης αίτησης χωρίς να απαιτείται να έχει ήδη εγκριθεί.

Το οικονομικό μέγεθος της μονάδας του τελικού παραλήπτη (εκτός των συλλογικών αγροτικών ενώσεων) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από €8.000 όσον αφορά την τυπική παραγωγή (αξιολογείται με αναφορά στα δεδομένα που υποβλήθηκαν στα πιο πρόσφατα επεξεργασμένα στοιχεία).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 4.2.4 :

Στην δράση 4.2.4 επιλέξιμες είναι επενδύσεις που αφορούν στην μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

(Σημείωση: οι επιλέξιμοι τομείς αναφέρονται στο αντικείμενο της επένδυσης και όχι στον τελικό παραλήπτη)

1. Κρέας (ενδεικτικά: σφαγεία βοοειδών, πουλερικών, χοίρων, αρνιών και κατσικιών, κρέας και παραγωγή προϊόντων κρέατος, μονάδες παραγωγής λουκάνικου, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)

2. Γάλα (ενδεικτικά: επεξεργασία γάλακτος και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων όπως το τυρί, γιαούρτι)

3. Αυγά (ενδεικτικά: συσκευασία αυγών)

4. Μελισσοκομία, Σηροτροφία (παραγωγή μεταξιού) και Σαλιγκαροτροφία

5. Τροφές (ενδεικτικά: παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για την εκτροφή κατοικίδιων ζώων καθώς και ζώων που χρησιμοποιούνται για παραγωγή γούνας)

6. Δημητριακά (ενδεικτικά: παραγωγή άλευρων, ξήρανση δημητριακών)

7. Προϊόντα Λαδιού (εξαιρείται η δημιουργία νέων ελαιοτριβείων)

8. Κρασί

9. Φρούτα και Λαχανικά

10. Λουλούδια (ενδεικτικά: συσκευασία και εμπορία λουλουδιών)

11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά

12. Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό

13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από κρασί, φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Επιλέξιμες χρηματοδοτήσεις/συναλλαγές (Κριτήρια επιλεξιμότητας χρηματοτοδότησης/συναλλαγής) :

· Στο πρόγραμμα εντάσσονται μόνο νέες χρηματοδοτήσεις, σχετιζόμενες με οικονομικά βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίες θα καλύπτουν επιλέξιμες δαπάνες (ενσώματα και ασώματα πάγια, κ/κ και γενικές δαπάνες) και πληρωμές επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης στην τράπεζα. Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν σε γενικές δαπάνες της επένδυσης (αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα και δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας) που πληρώθηκαν από τον δικαιούχο προ της υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται:

– η απόκτηση μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων

– ο ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών

– ζώντα ζώα και ετήσια και πολυετή φυτά και η φύτευσή τους

– η αγορά γης έως του 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης

– η μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σχετιζόμενων με την επιχείρηση

– νέες εγκαταστάσεις κρέατος (εκτός πουλερικών) και σφαγεία σε νησιά

– νέες εγκαταστάσεις σφαγείων πουλερικών σε ορεινές περιοχές και νησιά

– επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας εφόσον η παραγωγική τους δυνατότητα δεν ξεπερνά τις ανάγκες εκμετάλλευσης της επιχείρησης

Πηγή: agronews.gr