Το πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση άμεσης οικονομικής ενίσχυσης ύψους:

1.500 € ανά παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών, σε όλη τη χώρα, ο οποίος ασκεί τη δραστηριότητα αυτή: α) σε άλλη Περιφέρεια από αυτή της έδρας της εκμετάλλευσής του και β) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,

500 € ανά παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών, σε όλη τη χώρα, του οποίου η δραστηριότητα περιορίσθηκε λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών για προληπτικούς λόγους.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διοικητικός Έλεγχος για την Άμεση Επιχορήγηση μέσω Κρατικών Ενισχύσεων στους Παράγωγους- Πωλητές Λαϊκών Αγορών»

ΓΕΝΙΚΑ
Για το έτος 2020 υλοποιείται πρόγραμμα για την Άμεση Επιχορήγηση μέσω Κρατικής Ενίσχυσης παραγωγών- πωλητών στις λαϊκές αγορές, των οποίων η δραστηριότητα διαταράχτηκε από την έξαρση της πανδημίας Covid -19 και των μέτρων που επιβλήθηκαν. Το πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση άμεσης οικονομικής ενίσχυσης ύψους:

1.500 € ανά παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών, σε όλη τη χώρα, ο οποίος ασκεί τη δραστηριότητα αυτή: α) σε άλλη Περιφέρεια από αυτή της έδρας της εκμετάλλευσής του και β) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
500 € ανά παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών, σε όλη τη χώρα, του οποίου η δραστηριότητα περιορίσθηκε λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών για προληπτικούς λόγους.
Δικαιούχοι της Επιχορήγησης είναι οι παραγωγοί- πωλητές που σωρευτικά:

Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019, έως και 31/12/2019 (στοιχείο που θα αντληθεί από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ)
Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΥπΑΑΤ ΜΕΝΟ και ΚΗΜΟ όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο Νωπών Οπωροκηπευτικών ή στον κλάδο της Οικοτεχνίας.
Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14)
Έχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε ισχύ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος αναπτύχθηκε μέσα στην εφαρμογή υποβολής της ΕΑΕ 2019, κατάλληλη φόρμα για την υποβολή από τους δικαιούχους των Αιτήσεων Κρατικής Ενίσχυσης Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Για την πληρωμή των δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργούνται από την Διεύθυνση Πληροφορικής του Οργανισμού, μηχανογραφικοί έλεγχοι μέσω διασταυρώσεων με άλλες βάσεις δεδομένων και με στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί από την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ με στόχο να διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιχορήγησης 1 ως 4.

Όλες οι Αιτήσεις που δεν απορρίφθηκαν κατά τους παραπάνω διασταυρωτικούς ελέγχους, υπόκεινται στη διαδικασία της δημιουργίας δείγματος με τυχαία δειγματοληψία για την διενέργεια διοικητικού δειγματοληπτικού ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα και η εγκυρότητα του εγγράφου της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών που υποβλήθηκε ψηφιακά.

Μετά την δημιουργία δείγματος ποσοστού 4% επί των μη απορριφθέντων Αιτήσεων, πραγματοποιείται δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος. Ο διοικητικός αυτός έλεγχος είναι ένας οπτικός έλεγχος που πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του υποσύστηματος Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών που βρίσκεται επίσης στην εφαρμογή της ΕΑΕ 2019. Πιο συγκεκριμένα, ο διοικητικός δειγματοληπτικός έλεγχος αφορά την οπτική επιβεβαίωση της ορθότητας και της εγκυρότητας του υποβληθέντος ψηφιακά εγγράφου της Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών αγορών (προϋπόθεση επιχορήγησης 5) ως απαραίτητο επισυναπτόμενο δικαιολογητικό της Αίτησης Επιχορήγησης. Σε περίπτωση ευρήματος δεν καταβάλλεται στον παραγωγό η εν λόγω ενίσχυση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η διενέργεια του διοικητικού ελέγχου των επιλέξιμων Αιτήσεων για την άμεση επιχορήγηση μέσω Κρατικής Ενίσχυσης Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών πραγματοποιείται από ελεγκτές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της εφαρμογής που αναπτύχθηκε. Για κάθε Αίτηση Ενίσχυσης που είναι στο δείγμα ελέγχου, δημιουργείται ψηφιακό Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου το οποίο φέρει το ίχνος του ελεγκτή μόνο ψηφιακά.

Αναζήτηση Αιτήσεων παραγωγών -πωλητών Λαϊκών Αγορών προς έλεγχο

Ο κάθε ελεγκτής ελέγχει εκείνες τις επιλέξιμες Αιτήσεις από το δείγμα, οι οποίες του έχουν ανατεθεί. Σε κάθε ΠΔ/ΠΜ ανατίθενται προς έλεγχο Αιτήσεις που υπάγονται στο ΠΔ που έχει δηλώσει ο παραγωγός στην ΕΑΕ2019.

Ο ελεγκτής για να αναζητήσει τις Αιτήσεις που θα ελέγξει, εισέρχεται στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει για την ΕΑΕ 2019, επιλέγει από το κεντρικό μενού «ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ COVID19» και στην συνέχεια «Δείγμα Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών».

Η οθόνη που εμφανίζεται, περιλαμβάνει τα Κριτήρια Αναζήτησης με τα οποία ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να αναζητήσει Αιτήσεις από το δείγμα. Τα κριτήρια αυτά είναι:

– ΑΦΜ

– Επώνυμο

– Όνομα

– Πατρώνυμο

– Επωνυμία

– Περιφερειακή Ενότητα (λίστα τιμών)

– ΠΔ ΟΠΕΚΕΠΕ (λίστα τιμών)

– Κριτήρια Δείγματος

– Εκκρεμεί Διοικητικός έλεγχος (λίστα τιμών)

Στο πάνω μέρος της οθόνης του δείγματος υπάρχει η επιλογή «XLS» ώστε τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει των παραπάνω κριτηρίων να εξάγονται σε αρχείο xls.

Ο ελεγκτής για να προχωρήσει στην διαδικασία του Διοικητικού Ελέγχου, στο κριτήριο αναζήτησης «ΠΔ ΟΠΕΚΕΠΕ» επιλέγει από λίστα το ΠΔ του οποίου τις Αιτήσεις θα ελέγξει στην συνέχεια επιλέγει «Αναζήτηση» και αυτομάτως στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται οι Αιτήσεις του δείγματος που υπάγονται στο συγκεκριμένο ΠΔ όπως έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ2019. Εάν δεν υπάρχουν εγγραφές στον πίνακα αποτελεσμάτων, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στο δείγμα ελέγχου Αιτήσεις που να ανήκουν στην αντίστοιχη οργανωτική μονάδα. Ο ελεγκτής επιλέγει στη συνέχεια το πλήκτρο «xls» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης και εμφανίζονται σε αρχείο xls τα αποτελέσματα-λίστα με τις Αιτήσεις-ΑΦΜ που θα ελέγξει.

Ο ελεγκτής στο κριτήριο «Εκκρεμεί Διοικητικός έλεγχος» έχει την δυνατότητα να επιλέξει από λίστα τιμών ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Με τη τιμή ΝΑΙ εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων οι Αιτήσεις/ΑΦΜ του δείγματος για τις οποίες δεν υπάρχει Οριστικός Διοικητικός έλεγχος.

Ο ελεγκτής στο κριτήριο Αναζήτησης «Κριτήρια Δείγματος» έχει την δυνατότητα επίσης να επιλέξει από λίστα τιμών 1 ή2 ή 3. Με την τιμή 1 στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται οι Αιτήσεις των παραγωγών-πωλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), με την τιμή 2 εμφανίζονται οι Αιτήσεις των παραγωγών-πωλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) και με την τιμή 3 εμφανίζονται οι Αιτήσεις των παραγωγών-πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκούν Άλλη δραστηριότητα

Διοικητικός έλεγχος Αιτήσεων παραγωγών -πωλητών Λαϊκών Αγορών –Καταχώρηση Αποτελεσμάτων Ελέγχου

Ο ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ στη συνέχεια, για να πραγματοποιήσει τον διοικητικό έλεγχο στις συγκεκριμένες Αιτήσεις και να καταχωρήσει τα αποτελέσματα του, μετά την είσοδο του στην εφαρμογή της ΕΑΕ 2019 και την επιλογή «ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ COVID19» επιλέγει «Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών».

Στην αρχική οθόνη υπάρχει αναζήτηση βάσει κριτηρίων, τα οποία μπορεί να συμπληρώσει ο ελεγκτής και να αναζητήσει κάποια έντυπα που έχουν δημιουργηθεί. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής επιλέγει από λίστα το ΠΔ που επιθυμεί και εμφανίζονται στο πίνακα αποτελεσμάτων τα έντυπα σε οριστική ή πρόχειρη κατάσταση που έχουν δημιουργηθεί για τις Αιτήσεις που ανήκουν στο συγκεκριμένο ΠΔ, όπως έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ2019.

Στην αρχική οθόνη υπάρχει το πλήκτρο «Νέα Εγγραφή» και με την επιλογή του πλήκτρου αυτού, ο ελεγκτής εισάγει το ΑΦΜ που θα ελέγξει, εμφανίζεται μήνυμα ότι πρόκειται να δημιουργηθεί νέο έντυπο για τον συγκεκριμένο ΑΦΜ και με την επιβεβαίωση της Δημιουργίας Εντύπου Ελέγχου για το συγκεκριμένο παραγωγό από τον ελεγκτή, ανοίγει αυτόματα η φόρμα καταχώρησης Διοικητικού Ελέγχου ως «Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών». Στη περίπτωση που πληκτρολογήσει ΑΦΜ που δεν είναι στο δείγμα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Η φόρμα του Εντύπου διακρίνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα Στοιχεία Ελεγχόμενου ο ελεγκτής δεν καταχωρεί κανένα στοιχείο καθώς τα πεδία που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία του ελεγχόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, περιφερειακή ενότητα, στοιχεία επικοινωνίας κλπ) είναι προσυμπληρωμένα από τα στοιχεία της ΕΑΕ και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης τους.

Στη δεύτερη ενότητα Οπτικός έλεγχος Άδειας Παραγωγού εμφανίζεται το αρχείο«Ψηφιακό Έγγραφο Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών». Επιλέγοντας ο ελεγκτής το αρχείο αυτό εμφανίζεται το έγγραφο της άδειας που έχει επισυναφθεί με την οριστική Αίτηση Επιχορήγησης του παραγωγού. Επί του ψηφιακού αυτού αρχείου ο ελεγκτής πραγματοποιεί τον οπτικό του έλεγχο.

Στην συνέχεια εμφανίζονται τα παρακάτω πεδία τα οποία είναι προσυμπληρωμένα αλλά ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιήσει μόνο στη περίπτωση που δεν συμφωνούν με οπτικό του έλεγχο.

«Επισύναψη Σε Ψηφιακή Μορφή Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών»
Το πεδίο αυτό αφορά στην επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι του ψηφιακού εγγράφου της άδειας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ΝΑΙ, αλλά αν ο ελεγκτής δεν διαπιστώσει οπτικά την επισύναψη του εγγράφου, επιλέγει ΟΧΙ και δημιουργείται εύρημα στον διασταυρωτικό πληρωμής της ενίσχυσης.

«Ταυτοποίηση Των Αναγραφόμενων Στοιχείων Ψηφιακής Άδειας Με Τα Αντίστοιχα Στοιχεία Της ΕΑΕ»
Το πεδίο αυτό αφορά την οπτική διαπίστωση του ελεγκτή ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία της άδειας ταυτίζονται με αυτά που εμφανίζονται στην Ενότητα Στοιχεία Ελεγχόμενου της φόρμας του Εντύπου και τα οποία όπως προαναφέρθηκε προέρχονται από τα στοιχεία της ΕΑΕ. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ΝΑΙ, αλλά αν ο ελεγκτής δεν διαπιστώσει οπτικά τα παραπάνω και επιλέξει ΟΧΙ δημιουργείται εύρημα στον διασταυρωτικό πληρωμής της ενίσχυσης.

iii. «Άδεια Παραγωγού Θεωρημένη Βάσει Των Διατάξεων Του Νόμου 4497/2017, Όπως Τροποποιήθηκε Και Ισχύει»

Το πεδίο αυτό αφορά την οπτική επιβεβαίωση ή όχι ότι η άδεια παραγωγού φέρει θεώρηση από αρμόδια αρχή. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Ν. 4497/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ελεγκτής πρέπει να λάβει υπόψη του: «1. Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού. Για την έκδοση και ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε δήμο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες είναι επίσης αρμόδιες και για την ανανέωση των αδειών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.2. Για τους αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, καθώς και τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών ορίζεται ο δήμος, στον οποίο έχουν την έδρα τους, πλην αυτών που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τους οποίους αρμόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ΝΑΙ, αλλά αν ο ελεγκτής δεν διαπιστώσει οπτικά τα παραπάνω και επιλέξει ΟΧΙ δημιουργείται εύρημα στον διασταυρωτικό πληρωμής της ενίσχυσης.

«Άδεια Σε Ισχύ Εντός Του Ημερολογιακού Έτους 2020»
Το πεδίο αυτό αφορά την οπτική διαπίστωση ή όχι ότι η άδεια παραγωγού είναι σε ισχύ. Σύμφωνα με τον Ν. 4497/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «[..] στο έγγραφο της άδειας πρέπει να αναγράφεται το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η άδεια, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος..[..]» Επομένως ο ελεγκτής πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το χρονικό διάστημα ισχύος που αναγράφεται στην άδεια είναι εντός του έτους 2020, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ΝΑΙ, αλλά αν ο ελεγκτής δεν διαπιστώσει οπτικά τα παραπάνω και επιλέξει ΟΧΙ δημιουργείται εύρημα στον διασταυρωτικό πληρωμής της ενίσχυσης

Στην τρίτη ενότητα Στοιχεία ελέγχου – Αποτελέσματα εμφανίζεται το πεδίο «Αποτέλεσμα» το οποίο δεν συμπληρώνεται από τον ελεγκτή καθώς ενημερώνεται αυτόματα βάσει των πεδίων που συμπληρώθηκαν στην ενότητα 2. Εάν στην ενότητα 2 υπάρχει έστω μια τιμή ΟΧΙ τότε το αποτέλεσμα που εμφανίζεται είναι «Απόρριψη». Αν όλες οι τιμές είναι ΝΑΙ το αποτέλεσμα που εμφανίζεται είναι «Έγκριση».

Επίσης, το πεδίο «ΠΔ ΟΠΕΚΕΠΕ» ενημερώνεται μηχανογραφικά από τα στοιχεία της ΕΑΕ 2019, βάσει της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία υπάγεται η Αίτηση που ελέγχθηκε. Τα πεδία που συμπληρώνει ο ελεγκτής είναι:

«Κωδ. Ελεγκτή». Ο ελεγκτής επιλέγει από λίστα επιλογής τον κωδικό του ως
ελεγκτής και αυτόματα συμπληρώνονται τα πεδία «Επώνυμο» και «Όνομα» του Ελεγκτή.

«Ημερομηνία Ελέγχου από». Ο ελεγκτής καταχωρεί την ημερομηνία έναρξης του διοικητικού ελέγχου του. Η ημερομηνία πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 24/09/2020
«Ημερομηνία Ελέγχου Έως». Ο ελεγκτής καταχωρεί την ημερομηνία ολοκλήρωσης του διοικητικού ελέγχου η οποία θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη ή ίση της «Ημερομηνίας Ελέγχου από».
Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, ο ελεγκτής στο πάνω μέρος της φόρμας επιλέγει Οριστικοποίηση και το πεδίο «Κατάσταση» από Πρόχειρη που εμφανιζόταν κατά την επεξεργασία του Εντύπου, γίνεται Οριστική. Με την οριστικοποίηση του, το Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου αυτόματα φέρει την επικύρωση του ελέγχου που διενεργήθηκε με τα στοιχεία του ελεγκτή (ως ίχνος ελέγχου) και καταχωρείται μόνο σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή, χωρίς να εκτυπώνεται και χωρίς να αποστέλλεται στην αρμόδια για την εκκαθάριση και αναγνώριση της δαπάνης Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ελεγκτής ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του μπορεί να τροποποιήσει κάποιο Οριστικό Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης μέσα από τη φόρμα Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών. Αναζητά το ΑΦΜ της Αίτησης και με κατάλληλα εργαλεία της εφαρμογής προχωρά σε Μεταβολή του Εντύπου δημιουργώντας ένα νέο πρόχειρο Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου και ακυρώνοντας ταυτόχρονα το Οριστικό.

Πηγή: agronews.gr