Τον καθορισμό του συντελεστή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας, για το έτος αιτήσεων 2020 σε 36,5%, δηλαδή αυξημένο σε σχέση με το 25% που ίσχυε τις περασμένες χρονιές, αποφάσισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο με τίτλο: «Καθορισμός συντελεστή για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας για το έτος αιτήσεων 2020», αποφασίστηκε συγκεκριμένα: «Ο καθορισμός του συντελεστή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας, για το έτος αιτήσεων 2020 σε 36,5%».

Ποιοι θεωρούνται γεωργοί νεαρής ηλικίας

Για τις περιπτώσεις φυσικών προσώπων, γεωργοί νεαρής ηλικίας είναι όσοι:

δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης

Έτσι, για το έτος υποβολής 1ης αίτησης το 2020, ως νέοι/-ες γεωργοί θεωρούνται:

όσοι/-ες γεννήθηκαν από 01.01.1980 έως 31.12.2002
το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας τους ταυτίζεται με το έτος που έχουν υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης από το έτος 2015 και μετά
Επίσης, γεωργοί νεαρής ηλικίας είναι τα φυσικά πρόσωπα που εντάχθηκαν στο καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας τα έτη 2016 – 2019.

Το ύψος της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25% έως 50% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο/η γεωργός. Φέτος λοιπόν αποφασίστηκε για πρώτη φορά να είναι υψηλότερο του 25% και έφτασε το 36,5%.

Πηγή: agronews.gr