Πριν από την παρέλευση του έτους, οι αγρότες θα πρέπει να προσκομίσουν στους λογιστές τους μια σειρά από έγγραφα που αφορούν τα έσοδα και τα έξοδά τους. Συγκεκριμένα οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ πρέπει να προσκομίσουν:

✱ Όλα τα Τιμολόγια Πώλησης που έχουν εκδώσει, καθώς και τα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης Ζ (όσοι είναι υπόχρεοι Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής).

✱ Εκκαθαρίσεις από Συνεταιρισμούς/Ομάδες Παραγωγών που εκδίδονται στο τέλος εκάστου έτους (βλ. παρακάτω).

✱ Έσοδα από Αυτοτιμολόγηση.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος θα πρέπει να προσκομίσουν:

✱ Όλα τα Ειδικά Στοιχεία που έχουν εκδώσει προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

✱ Τα παραστατικά που τους έχουν εκδώσει φορολογούμενοι υπαγόμενοι σε ΦΠΑ (π.χ. το ελαιοτριβείο).

Έσοδα
✱ Ενισχύσεις: Η εικόνα των εισπράξεων επιδοτήσεων παρέχεται από τον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ («Βεβαίωση Εφορίας Φορολογικού Έτους ΧΧΧΧ). Εφιστούμε την προσοχή ότι πρέπει να ενημερωθεί ο λογιστής από τον παραγωγό για το ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε εντός της χρήσης 2020, ώστε να ελέγξει την υποχρέωση ένταξης ή μη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή ακόμα και τη μετάταξη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

✱ Παροχή υπηρεσιών: Αφορά κυρίως όσους αγρότες παρέχουν γεωργικές εργασίες σε άλλους αγρότες (π.χ. φρεζάρισμα).

✱ Συνεταιρισμοί: Ειδικά για τα έσοδα που προέρχονται από τους συνεταιρισμούς, οι αγρότες θα πρέπει εντός του έτους που θα λάβουν το έσοδο να ενημερώσουν τον φοροτεχνικό τους. Τα έσοδα από τη διανομή πλεονάσματος φορολογούνται κατά το έτος που λαμβάνονται (βλ. ΠΟΛ 1042/2018).

Tips προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος
✱ Όταν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε επαγγελματίες αγρότες, τότε οι επαγγελματίες που αγοράζουν τα προϊόντα σας οφείλουν να εκδώσουν τιμολόγιο αγοράς.
✱ Όταν πραγματοποιείτε λιανικές πωλήσεις προϊόντων σας, δεν υποχρεούστε στην έκδοση απόδειξης λιανικής, ωστόσο αυτές οι συναλλαγές αποδεικνύονται με την έκδοση ειδικού στοιχείου.
✱ Όταν πουλάτε προϊόντα παραγωγής σας και παρέχετε αγροτική υπηρεσία προς άλλους αγρότες ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο (ιδιώτες), θα πρέπει να εκδώσετε το ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων ή/και παροχής αγροτικών υπηρεσιών. [Χρήσιμο έγγραφο: ΠΟΛ 1191/2016 (Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου)].

Έξοδα
✱ Εργόσημα ή ένσημα: Οι αγρότες θα πρέπει να ενημερώνουν τον φοροτεχνικό τους για την έκδοση ή ακύρωση των εργοσήμων, ώστε να υπάρχει μια κατάσταση των αμοιβών του προσωπικού. Το εργόσημο εκπίπτει ως δαπάνη στον χρόνο πληρωμής από τον αγρότη και όχι στον χρόνο είσπραξης από τον εργάτη. Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (ένσημο) αφορά εργάτες σε κτηνοτροφία, χοιροστάσια, αλιεία, μετακλητούς κ.λπ. Αυτή η δαπάνη εκπίπτει στο σύνολό της, στα βιβλία του αγρότη.

✱ Έξοδα εργατών- προσωπικού: Σίτιση εργατών, ρουχισμός (καπέλα, γάντια, ποδιές, φόρμες κ.λπ.). Ενδεικτικό παράδειγμα: στολές μελισσοκόμων, προστατευτικές μάσκες.

✱ Εισφορά ΕΦΚΑ: Το έξοδο της ασφάλειας του αγρότη καταχωρίζεται στα βιβλία και εκπίπτει του φόρου. Μόνο το ποσό που πληρώθηκε εντός του φορολογικού έτους, όπως στις ρυθμίσεις που εκπίπτουν οι δόσεις που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος. Εκπίπτουν και τυχόν αμοιβές μελών της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.

✱ Ασφαλιστήρια ΕΛΓΑ: Ο αγρότης θα πρέπει να προσκομίσει στον φοροτεχνικό την απόδειξη πληρωμής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ μαζί με τη δήλωση καλλιέργειας ή εκτροφής (ΟΣΔΕ).

✱ Αγορές εφοδίων.

✱ Αγορές παγίων.

✱ Αγορές ζώων.

✱ Έξοδα παροχής υπηρεσιών.

✱ Έξοδα για υποβολή δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής.

✱ Δαπάνες ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΤΟΕΒ κ.λπ.).

✱ Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.

✱ Αμοιβές συμβούλων.

✱ Δαπάνες γραφικής ύλης.

✱ Δαπάνες φορτωτικής/διοδίων/καυσίμων.

✱ Δαπάνη τελών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφαλιστηρίων, ανταλλακτικών, καυσίμων (ΦΙΧ αγροτικό αυτοκίνητο, γεωργικοί ελκυστήρες).

✱ Δαπάνες ενοικίων/αγρών, αποθηκών/γεωτρήσεων.

✱ Τόκοι Επαγγελματικών/Αγροτικών δανείων.

Χωρίς να γενικεύεται η χρήση Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών (μια και η χρήση Τιμολογίου σε οποιαδήποτε επαγγελματική συναλλαγή είναι αυτή που θα πρέπει να επιλέγεται), υπενθυμίζουμε ότι ΑΛΣ για δαπάνες έως 100 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και δαπανών καυσίμων, αποτελούν παραστατικό εξόδου που θα πρέπει να κατατεθεί στον λογιστή.

Η Παρ. 10.2.2 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/2014 αναφέρει: «Επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των 100 ευρώ, εφόσον εκδίδονται για την αγορά μη εμπορεύσιμων (για τον αγοραστή) αγαθών (αναλώσιμων) ή για τη λήψη, ομοίως, υπηρεσιών» (Χρήσιμο έγγραφο: Aρ. Πρωτ: ΔΕΛ Ζ 1126959 ΕΞ 2019).

Πηγή: ypaithros.gr