Στο σταδιακό «ξεσκαρτάρισμα» των δικαιούχων βασικής ενίσχυσης µέσω της εξέτασης τιµολογίων στα πλαίσια του νέου ορισµού για τον «ενεργό» ή «πραγµατικό» αγρότη προσανατολίζεται το Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε καλά ενηµερωµένες πηγές, η φόρµουλα που έχει προταθεί στην πολιτική ηγεσία και εξετάζεται ώστε και να µην χαθεί επιλέξιµη γη στη νέα ΚΑΠ αλλά και να µειωθούν τελικά οι δικαιούχοι ετεροεπαγγελµατίες και όσοι δεν παράγουν καθόλου, θα βασιστεί στο εξής µοντέλο:

Με την έναρξη της νέας ΚΑΠ θα µπει ως προϋπόθεση καταβολής της βασικής ενίσχυσης η ένταξη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Για την ένταξη στο ΜΑΑΕ όµως πλέον θα πρέπει να είναι σε θέση κάποιος να αποδείξει ότι πράγµατι έχει αγροτική δραστηριότητα µε βάση οικονοµικές συναλλαγές όπως τιµολόγια από ένα ποσό και πάνω (π.χ 3.000 έως 4.000 ευρώ).

Τυχόν ετεροεπαγγελµατίες που είτε πουλούν «µαύρα» την παραγωγή τους, είτε δεν µπορούν να αποδείξουν έστω στοιχειώδη αγροτική δραστηριότητα, δεν θα λαµβάνουν ενισχύσεις. Έτσι, πρώτον, τα δικαιώµατα αυτά που «χάνονται» θα πηγαίνουν στο Εθνικό Απόθεµα για ανακατανοµή. ∆εύτερον, βλέποντας πως απειλούνται µε απώλειες στις ενισχύσεις, το κίνητρο µεταβίβασης επιλέξιµης γης και δικαιωµάτων προς κατ’ επάγγελµα ή νέους αγρότες είναι σαφώς µεγαλύτερο. Τρίτον, η επιλέξιµη γη παραµένει στο «χαρτοφυλάκιο» της Ελλάδας µε την έναρξη της νέας ΚΑΠ, ώστε να διατηρήσει τα 2 δις ευρώ άµεσων ενισχύσεων που δικαιούται ετησίως. Τέταρτον, αν πράγµατι οι ετεροεπαγγελµατίες έχουν σηµαντική αγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει πλέον να είναι «διαφανής» αν θέλουν να συνεχίσουν να καρπώνονται ενισχύσεις, τονώνοντας κατά κάποιον τρόπο και τα φορολογικά έσοδα.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως ήδη έχει διαµορφωθεί σχέδιο το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) να εξελιχθεί σε Επιχειρησιακό Μητρώο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και να συνδεθεί ηλεκτρονικά µε τη βάση δεδοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ (βλ. ρεπορτάζ σελ. 42-43).

Όσον αφορά τα στοιχεία του ορισµού του «ενεργού αγρότη» δεν θα αλλάξει ουσιαστικά κάποια άλλη πτυχή του σε σχέση µε τον ορισµό που ακολουθείται την τρέχουσα περίοδο. Άλλωστε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν διαθέτει µέχρι σήµερα αξιόπιστα δεδοµένα για το πώς διαµορφώνεται το συνολικό εισόδηµα των δικαιούχων βασικής ενίσχυσης (δηλαδή τι ποσοστό αντιπροσωπεύει σε σχέση µε το συνολικό). Οπότε δεν είναι και σε θέση να ακολουθήσει ένα µοντέλο Ισπανίας (π.χ το 20-30% να είναι αγροτικό εισόδηµα για τη λήψη ενισχύσεων), καθώς δεν γνωρίζει πώς θα επηρεαστεί η επιλέξιµη γη. Να σηµειωθεί εδώ πάντως πως σύµφωνα µε κάποια στοιχεία για το αγροτικό εισόδηµα, ο αριθµός των κατ’ επάγγελµα αγροτών είναι στη χώρα µας 179.000 περίπου. ∆ηλαδή, περίπου το 20% των δικαιούχων βασικής ενίσχυσης.

Κάπως πρέπει να κλείσει η «µαύρη τρύπα» µε το Εθνικό Απόθεµα τη νέα περίοδο

Μπροστά στη «µαύρη τρύπα», όπως την χαρακτηρίζουν, του Εθνικού Αποθέµατος βρέθηκαν οι φορείς που εκπόνησαν την ανάλυση SWOT για λογαριασµό της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, εκτός από τη γνωστή υπόθεση απάτης µε τα βοσκοτόπια, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενηµερώθηκε αρµοδίως και για τη σωρεία περιπτώσεων νεαρών χωρίς σχέση µε το επάγγελµα οι οποίοι νοικιάζουν νόµιµα «γυµνή γη», ζητάνε δικαιώµατα τα οποία δεν ενεργοποιούν για ένα χρόνο και τον δεύτερο ξενοικιάζουν και τα µεταβιβάζουν σε συγγενείς πρώτου βαθµού.

Τον Φεβρουάριο η πρώτη σειρά διαβουλεύσεων µε συνεταιρισµούς και διεπαγγελµατικούς φορείς

Στα µέσα του Φεβρουαρίου αναµένεται να ξεκινήσει µία σειρά από διαβουλεύσεις µεταξύ των αρχών υπεύθυνων για τον στρατηγικό φάκελο της νέας ΚΑΠ και αγροτικών φορέων, όπως συνεταιρισµοί και διεπαγγελµατικές οργανώσεις. Σηµειώνεται εδώ πως θα πρέπει η χώρα µας να έχει ολοκληρώσει και καταθέσει στις Ευρωπαϊκές Αρχές µέσα στους ερχόµενους µήνες το στρατηγικό της σχέδιο, το οποίο θα περιλαµβάνει όλο το πλάνο για τις άµεσες ενισχύσεις, τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και τις τοµεακές πολιτικές (κρασί, ελιά κ.λπ).

Πηγή: agronews.gr