Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις εγγυοδοσίας αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων στα πλαίσια του «Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης».
Από το μενού επιλογών προς το παρόν είναι ανοιχτές για συνεργασία οι τράπεζες: Εθνική, Πειραιώς, Συνεταιριστική Καρδίτσας, Συνεταιριστική Θεσσαλίας και η ProCredit και η Eurobank. Υπενθυμίζεται ότι η δανειοδότηση είναι εγγυημένη κατά 80% και αφορά όλες τις αγροτικές επενδύσεις σε εκμεταλλεύσεις ή μονάδες μεταποίησης είτε είναι ενταγμένες σε κάποιο Μέτρο (Σχέδιο Βελτίωσης και Μεταποίηση) είτε γίνονται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια.
Η αίτηση είναι απαραίτητη για να προχωρήσει ο δανεισμός με τη συνεργαζόμενη Τράπεζα και μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο των ενδιαφερόμενο, είτε σε συνεννόηση με το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα.

Αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Χρήσης αναφέρει:
Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ιστοσελίδα του ΠΣΚΕ ependyseis.gr και πιο συγκεκριμένα στην φόρμα «Εγγραφή Νέου Χρήστη». Επιλέγει Δράση «Χρηματοδοτικά εργαλεία ΠΑΑ» από την λίστα των δράσεων και εισάγει τα προσωπικά του δεδομένα για να λάβει τον προσωπικό κωδικό στο email που δηλώνει.

Εφ’ όσον η διαδικασία εγγραφής ολοκληρωθεί σωστά, αποστέλλεται, άμεσα με αυτοματοποιημένη διαδικασία, στη διεύθυνση email που έχει συμπληρωθεί, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό (Password), τα οποία αποτελούν τα στοιχεία πρόσβασης/εισόδου στο σύστημα.

Μέσα στην πλατφόρμα επιλέγει τη δράση που θέλει:
4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)»: Αφορά τις επενδύσεις σε αγροτικά μηχανήματα, εξοπλισμό, αποθήκες κ.λπ και κεφάλαια κίνησης.

4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I (γεωργικό προϊόν) μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)»: Αφορά επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Εκεί ο χρήστης κάνει την αίτησή του συμπληρώνοντας πεδία όπως:

Τράπεζα: Επιλέξτε την Τράπεζα προς την οποία απευθύνετε την αίτησή σας

Είδος Δανείου: Επιλέξτε το είδος του δανείου που θέλετε να αιτηθείτε. Μεγάλα δάνεια θεωρούνται όσα υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ. Για τον πλήρη κατάλογο των επιλογών δείτε τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος.

Αιτούμενο ποσό δανείου για επενδύσεις: Συμπληρώστε το ποσό του δανείου που αφορά σε δαπάνες για επενδύσεις

Αιτούμενο ποσό δανείου για κεφάλαιο κίνησης: Συμπληρώστε το ποσό του δανείου που αφορά σε κεφάλαιο κίνησης

Συνδυασμός με πρόγραμμα επιχορήγησης ή άλλο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επιλέξτε ΝΑΙ σε περίπτωση που έχετε ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης (πχ Σχέδια Βελτίωσης (4.1) ή Επενδύσεις σε μεταποίηση (4.2)).

Αιτούμενο ποσό δανείου για επενδύσεις που συνδυάζεται με επιχορήγηση: Το πεδίο εμφανίζεται στην περίπτωση που επιλέξετε ΝΑΙ στο συνδυασμό με πρόγραμμα επιχορήγησης ή άλλο μέσο. Συμπληρώστε το ποσό του δανείου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής της επένδυσης που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης.

Κ.Α.Δ. Επένδυσης: Επιλέξτε τον Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στην επένδυση που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του δανείου ή για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το κεφάλαιο κίνησης. Για τον πλήρη κατάλογο των επιλογών δείτε τους Πίνακες 5 και 6 του Παραρτήματος.

Οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (τυπική απόδοση, εκτός συλλογικών σχημάτων): Η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης εκφρασμένη σε ευρώ. Υπολογίζεται αυτόματα με στοιχεία που αντλεί από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Το οικονομικό μέγεθος της μονάδας του τελικού παραλήπτη (εκτός των συλλογικών αγροτικών ενώσεων) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 8.000 ευρώ όσον αφορά την τυπική παραγωγή (αξιολογείται με αναφορά στα δεδομένα που υποβλήθηκαν στα πιο πρόσφατα επεξεργασμένα στοιχεία).

Τεχνοοικονομικός προσανατολισμός: Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης. Υπολογίζεται αυτόματα με στοιχεία που αντλεί από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Υφιστάμενη έκταση (ha): Η υφιστάμενη έκταση της εκμετάλλευσης εκφρασμένη σε εκτάρια (ha), κατά τη στιγμή της αίτησης. Υπολογίζεται αυτόματα με στοιχεία που αντλεί από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω οι τελικοί παραλήπτες πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα έγγραφα:
Για επαγγελματίες αγρότες:
Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Για νομικά πρόσωπα που έχουν κύρια δραστηριότητα την εξάσκηση της γεωργίας: Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.
iii. Για νέους αγρότες: Απόφαση ένταξης στο υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ.

Για ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Για Συλλογικές αγροτικές ενώσεις: Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.

Δικαιούχοι του Ταμείου:
Φυσικό πρόσωπο – Επαγγελματίας αγρότης, Νομικό πρόσωπο με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, Νέος γεωργός, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συλλογικό σχήμα αγροτών.

Επιλέξιμοι Κλάδοι μεταποίησης (δράση 4.2.4)
Κρέας, Γάλα, Αυγά, Σηροτροφία, Μελισσοκομία, Σαλιγγαροτροφία, Ζωοτροφές, Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Άνθη, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, Ξύδι.

Επιλέξιμες χρηματοδοτήσεις/συναλλαγές
Στο πρόγραμμα εντάσσονται μόνο νέες χρηματοδοτήσεις, σχετιζόμενες με οικονομικά βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίες θα καλύπτουν επιλέξιμες δαπάνες (ενσώματα και ασώματα πάγια, κ/κ και γενικές δαπάνες) και πληρωμές επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης στην τράπεζα.

Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν σε γενικές δαπάνες της επένδυσης (αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα και δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας) που πληρώθηκαν από τον δικαιούχο προ της υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται:

– η απόκτηση μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων

– ο ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών

– ζώντα ζώα και ετήσια και πολυετή φυτά και η φύτευσή τους

– η αγορά γης έως του 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης

– η μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σχετιζόμενων με την επιχείρηση

– νέες εγκαταστάσεις κρέατος (εκτός πουλερικών) και σφαγεία σε νησιά

– νέες εγκαταστάσεις σφαγείων πουλερικών σε ορεινές περιοχές και νησιά

– επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας εφόσον η παραγωγική τους δυνατότητα δεν ξεπερνά τις ανάγκες εκμετάλλευσης της επιχείρησης

Πηγή: agronews.gr