Το μεσημέρι της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση που εγκρίνει την διάθεση πίστωσης για τη χρηματοδότηση των πράξεων του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19».

Aναλυτικά η απόφαση αναφέρει: Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού 126.325.577,76 € (εκατόν είκοσι έξι εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων βδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2020ΣΕ08210040 και τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Co-Vid 19», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του Μέτρου 21.

Υπενθυμίζεται ότι ο πίνακας των δικαιούχων έχει ήδη αναρτηθεί. Εγκρίθηκαν 143.648 αιτήσεις συνολικού ποσού 126.325.577,26 ευρώ. Σε Πελοπόννησο και Κρήτη υπεβλήθησαν οι περισσότερες αιτήσεις από ελαιοπαραγωγούς για ένταξη στο Μέτρο 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο αφορά την «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19».

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των αιτήσεων οι 33.110 αιτήσεις υπεβλήθησαν στην Πελοπόννησο και ακολουθούν οι Περιφέρειες Κρήτης με 29.251 αιτήσεις, της Δυτικής Ελλάδας με 18.378 αιτήσεις και στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας υποβλήθηκαν 5.085 αιτήσεις.

Πηγή: agronews.gr