Η προϋπόθεση απόδειξης σηµαντικής οικονοµικής δραστηριότητας από πλευράς αγροτών ώστε να δικαιούνται βασική ενίσχυση την ερχόµενη περίοδο, έχει πυροδοτήσει εκτεταµένες συζητήσεις σχετικά µε το µέλλον των µικροκαλλιεργητών.
H συγκεκριµένη φόρµουλα που βρίσκεται υπό εξέταση από το ΥΠΑΑΤ όπως είχε γράψει η Αgrenda, θα επιχειρήσει τη σύνδεση των τιµολογίων πώλησης αγροτικών προϊόντων ως µία από τις προϋποθέσεις πληρωµής του τσεκ. ∆ηλαδή δεν θα είναι απαραίτητο να ορίζεται κάποιος ως κατ’ επάγγελµα αγρότης για να πάρει τη βασική, αλλά θα πρέπει να παράγει και να πουλάει αγροτικό προϊόν. Έτσι θα αποκλειστούν οι απλοί κάτοχοι γης και ίσως αποφευχθούν περιπτώσεις διασπάθισης κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα στα βοσκοτόπια.

Το ερώτηµα που προκύπτει εδώ λοιπόν είναι τι θα γίνει µε τους µικροκαλλιεργητές που ενδέχεται να αποκλειστούν από την ενίσχυση. Αυτούς θα έρθει να καλύψει το ειδικό καθεστώς που θα ενσωµατωθεί στην ερχόµενη ΚΑΠ, και δίνει το δικαίωµα στα κράτη-µέλη να αντικαταστήσουν όλες τις άµεσες πληρωµές µε ένα ποσό ανά στρέµµα ή ένα εφάπαξ ποσό ανά εκµετάλλευση. Για παράδειγµα, στην Ισπανία όπου έχει αποφασιστεί ένα παρόµοιο µοντέλο για τη νέα περίοδο, όλοι οι µικροκαλλιεργητές µε έως 50 στρέµµατα θα λαµβάνουν 25 ευρώ το στρέµµα ενίσχυση.

Στην Ελλάδα το καθεστώς αυτό ξεκίνησε να εφαρµόζεται το 2015 και εντάχθηκαν όσοι λάµβαναν ενισχύσεις (βασική, πρασίνισµα, συνδεδεµένη, ειδική βάµβακος, νεαρής ηλικίας προσαύξηση) έως 1.250 ευρώ. Σε αυτούς τους αγρότες δεν γίνονται διοικητικοί έλεγχοι και εξαιρούνταν από τυχόν κυρώσεις.

Αυτό το ποσό, αναµένεται να ανέβει στα 2.000 ευρώ τη νέα περίοδο, όπως έχει επισηµάνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης. Εν ολίγοις, όσοι λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις µέχρι 2.000 ευρώ είναι πιθανό να εξαιρούνται µεταξύ άλλων και από την προσκόµιση των τιµολογίων.

Υπενθυµίζεται ότι το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ενισχύσεις της νέας περιόδου έχει ως εξής:

Με την έναρξη της νέας ΚΑΠ θα µπει ως προϋπόθεση καταβολής της βασικής ενίσχυσης η ένταξη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Για την ένταξη στο ΜΑΑΕ όµως πλέον θα πρέπει να είναι σε θέση κάποιος να αποδείξει ότι πράγµατι έχει αγροτική δραστηριότητα µε βάση οικονοµικές συναλλαγές όπως τιµολόγια από ένα ποσό και πάνω (π.χ 3.000 έως 4.000 ευρώ). Τυχόν ετεροεπαγγελµατίες που είτε πουλούν «µαύρα» την παραγωγή τους, είτε δεν µπορούν να αποδείξουν έστω στοιχειώδη αγροτική δραστηριότητα, δεν θα λαµβάνουν ενισχύσεις. Έτσι, πρώτον, τα δικαιώµατα αυτά που «χάνονται» θα πηγαίνουν στο Εθνικό Απόθεµα για ανακατανοµή. ∆εύτερον, βλέποντας πως απειλούνται µε απώλειες στις ενισχύσεις, το κίνητρο µεταβίβασης επιλέξιµης γης και δικαιωµάτων προς κατ’ επάγγελµα ή νέους αγρότες είναι σαφώς µεγαλύτερο. Τρίτον, η επιλέξιµη γη παραµένει στο «χαρτοφυλάκιο» της Ελλάδας µε την έναρξη της νέας ΚΑΠ, ώστε να διατηρήσει τα 2 δις ευρώ άµεσων ενισχύσεων που δικαιούται ετησίως.

Τέταρτον, αν πράγµατι οι ετεροεπαγγελµατίες έχουν σηµαντική αγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει πλέον να είναι «διαφανής» αν θέλουν να συνεχίσουν να καρπώνονται ενισχύσεις, τονώνοντας κατά κάποιον τρόπο και τα φορολογικά έσοδα.

Πηγή: agronews.gr