Περί τους 17.000 παραγωγούς καλούνται να καλύψουν οι αρχές με την 5η πρόσκληση του Μέτρου 11 στη διετία.
Στην επαναπροκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας για τη διετία 2021-2022 φαίνεται πως έχει καταλήξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς περίπου 17.000 παραγωγοί θα µείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο χωρίς επιδότηση πριν το ξεκίνηµα της νέας προγραµµατικής περιόδου. Για αυτή την πρόσκληση, υπολογίζεται πως θα εξασφαλιστούν τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια των πρόσθετων πόρων από το Ταµείο Ανάκαµψης (Next Generation Europe) συν µερίδιο από τα νέα χρήµατα του ΠΑΑ.

Συγκεκριµένα, η νέα πρόσκληση, εκτός από όσους θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για πρώτη φορά, θα είναι σε θέση να καλύψει δεσµεύσεις για παλιούς δικαιούχους από:

-1η Προκήρυξη του 2016: Αφορά 10.300 παραγωγούς. Οι έχοντες τριετείς δεσµεύσεις ήδη είναι εκτός επιδότησης εδώ και ένα χρόνο (καλύπτουν τα έξοδα πιστοποίησης από το Μέτρο 3.1). Οι «παλιοί» θα λάβουν την τελευταία τους πληρωµή το 2021 και µένουν ακάλυπτοι για το 2022.

-2η Προκήρυξη του 2017: Αφορά 4.567 κτηνοτρόφους µε τριετείς δεσµεύσεις που έληξαν φέτος οι πληρωµές τους. Μένουν ακάλυπτοι για τα έτη 2021 και 2022.

-3η Προκήρυξη του 2019: Αφορά 2.297 αγρότες δικαιούχους. Λαµβάνουν την τελευταία τους πληρωµή το 2021 και µένουν ακάλυπτοι για το 2022.

Το θεσµικό πλαίσιο για την πρόσκληση

Βάσει του Άρθρου 7 του µεταβατικού κανονισµού που ορίζει το καθεστώς για το Μέτρο Βιολογικής Γεωργίας, προκειµένου να αναληφθούν νέες δεσµεύσεις από το 2021 (νέα προκήρυξη, η 5η κατά σειρά) οι διαχειριστικές αρχές µπορούν να επιλέξουν µονοετείς έως τριετείς δεσµεύσεις. Εάν προβλεφθεί ετήσια παράταση για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας (αφορά του ενταγµένους στην πρόσκληση του 2016) µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου από το 2022, η παράταση δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

Κατά παρέκκλιση προκειµένου να αναληφθεί νέα δέσµευση το 2021 και το 2022, όπου παρέχεται στήριξη για τη µετατροπή σε βιολογική γεωργία (τριετία), οι αρχές µπορούν να καθορίσουν χρονική περίοδο µεγαλύτερη των τριών ετών στα προγράµµατά τους για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τα πρόσθετα κονδύλια για τα Βιολογικά

Σύµφωνα µε τον µεταβατικό κανονισµό, από τα 370 εκατ. ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα από το Ταµείο Ανάκαµψης για το ΠΑΑ (σύνολο 788 εκατ. το 2021 και 814 εκατ. ευρώ το 2022), τουλάχιστον το 37% των πρόσθετων πόρων θα πρέπει να κατευθυνθεί σε:

α) βιολογική γεωργία.

β) µετριασµός και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από τη γεωργία.

γ) διατήρηση του εδάφους, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης της γονιµότητας του εδάφους µέσω της δέσµευσης άνθρακα.

(δ) βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης του νερού, συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης νερού.

ε) δηµιουργία, διατήρηση και αποκατάσταση οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα ·

στ) µείωση των κινδύνων και επιπτώσεων χρήσης φυτοφαρµάκων και αντιµικροβιακών.

ζ) καλή µεταχείριση των ζώων.

η) ∆ράσεις συνεργασίας LEADER.

Από τις παραπάνω δράσεις µόνο το θεσµικό πλαίσιο των Βιολογικών δείχνει να βολεύει για µία «εύκολη» προκήρυξη. Σηµειώνεται εδώ, ότι οι όποιες τελικές αποφάσεις για το πλαίσιο των νέων προκηρύξεων της µεταβατικής περιόδου θα ληφθούν τους πρώτους µήνες του 2021, καθώς βρίσκονται ακόµα προς συζήτηση τα µέτρα που θα ενεργοποιηθούν.

Με το ίδιο περιθώριο κέρδους η συµβατική µε τη βιολογική παραγωγή

Στην Ελλάδα, αν και τα βιολογικά προϊόντα στην αλυσίδα αξίας έχουν αισθητά υψηλότερη τιµή σε σχέση µε τα συµβατικά αγροτικά προϊόντα, εντούτοις το όφελος του παραγωγού παραµένει το ίδιο και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων (συµβατικά και βιολογικά). ∆ηλαδή σε όρους προστιθέµενης αξίας, το όφελος δεν το καρπώνεται ο παραγωγός. Αυτό αναφέρει η ανάλυση SWOT για την προετοιµασία του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, που δείχνει καθαρά πως χωρίς την επιδότηση του Μέτρου 11, δύσκολα µπορεί κάποιος πράγµατι να «ισοφαρίσει» την απώλεια παραγωγής που έχει ακολουθώντας πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας.

Παράταση στις αιτήσεις για κάλυψη των εξόδων πιστοποίησης

Mέχρι τις 29 Ιανουαρίου θα έχουν περιθώριο για να κάνουν αίτηση βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφοι στο Μέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση της πρόσκλησης. Εκτός από την παράταση, η τροποποιητική ορίζει πως στο Μέτρο δύνανται να συμμετέχουν και οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 «Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές», οι οποίοι είναι αποδέκτες ολικής μεταβίβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος εφαρμογής 2020.

Υπενθυμίζεται πώς αίτηση στο Μέτρο 3.1 που καλύπτει τις δαπάνες πιστοποίησης µπορούν να κάνουν:

Στη φυτική παραγωγή όσοι εντάχθηκαν στις προκηρύξεις των Βιολογικών του 2017 και του 2019 και στη ζωική παραγωγή όσοι εντάχθηκαν στην πρόσκληση του 2018. Ως εκ τούτου, από την προκήρυξη αποκλείονται όλοι οι παραγωγοί βιολογικών που δεν είχαν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα πριµοδότησης, παρά τα όσα έγραφε η ΥΑ εφαρµογής του Μέτρου που είχε εκδοθεί το Δεκέµβριο (ΦΕΚ

4721/Β/19-12-2019). Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος για κάθε είδος πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής και έως 2.000 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος συνολικά.

Πηγή: agronews.gr