Αυξηµένη στο 75% για όλες τις περιφέρειες και ειδικότερα για τους νέους αγρότες στο 90% δύναται να είναι η ένταση ενίσχυσης νέα πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης, για επενδύσεις που αφορούν συστήµατα ευφυούς γεωργίας, σύµφωνα µε τον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ. Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη προαναγγείλει τη νέα προκήρυξη µέσα στη διετία 2021-2022 και µάλιστα κατά προτεραιότητα «για µια περισσότερο πράσινη και ψηφιακή Γεωργία», όπως ειπώθηκε αρχές ∆εκεµβρίου κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

Η πρόσκληση λοιπόν αναµένεται να είναι στοχευµένη σε καινοτόµα συστήµατα όπως:

-Συστήµατα πλοήγησης (GPS).
-Συστήµατα ελεγχόµενης µετακίνησης στον αγρό (tramlining).
-Σπαρτικές µηχανές για απευθείας σπορά (εφαρµογή στην µέθοδο της ακαλλιέργειας) .
-Σπαρτικές, λιπασµατοδιανοµείς, ψεκαστικά µεταβλητής δόσης (µε GPS).
-Σετ ανίχνευσης της κόµης των δένδρων.
-Μηχανήµατα καταπολέµησης µε συστήµατα αναγνώρισης των ζιζανίων.
-Μηχανήµατα για συλλογή καρπών από το έδαφος µε µηχανικό τρόπο(ελιές, δαµάσκηνα, εσπεριδοειδή, ακρόδρυα).
-Παρελκόµενα µηχανήµατα συγκοµιδής για φυλλώδη λαχανικά (µαρούλι, σπανάκι, ρόκα κ.λπ.).
-Αυτόµατες µεταφυτευτικέςµηχανές.
-Σύστηµα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για έλεγχο άρδευσης-λίπανσης (π.χ. σύστηµα OPIRIS).
-Σύστηµα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για έλεγχο ασθενειών.
Συστήµατα αισθητήρων για µετρήσεις παραµέτρων µικροκλίµατος, καλλιέργειας και εδάφους-υποστρωµάτων.
-Αυτοµατισµοί µέτρησης – χαρτογράφησης της παραγωγής.
-Συστήµατα ελέγχου καθαρότητας (ανίχνευση υπολειµµάτων).

Το θεσµικό πλαίσιο

Όσον αφορά ειδικότερα την ένταση ενίσχυσης, η αύξησή της για περιπτώσεις επενδύσεων στη γεωργία ακριβείας, αναφέρεται καθαρά στην παράγραφο 18 του Άρθρου 7 στον µεταβατικό κανονισµό που αναφέρει:

«Τα ανωτέρω ποσοστά µπορούν να προσαυξηθούν κατά ακόµα 35 % σε περίπτωση χρηµατοδοτικών πράξεων από τα κονδύλια που αναφέρονται στο άρθρο 58α παράγραφος 1, οι οποίες συµβάλλουν σε µια ανθεκτική, βιώσιµη και ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη, υπό τον όρο ότι η εν λόγω στήριξη δεν υπερβαίνει το 75 %, και κατά ακόµη 20 ποσοστιαίες µονάδες, υπό τον όρο ότι η µέγιστη συνδυασµένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90 %, για: – νέους γεωργούς ως ορίζονται κατά τον παρόντα κανονισµό ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης, – συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωµένα έργα […].».

Πηγή: agronews.gr