Αυξηµένη στο 75% για όλες τις περιφέρειες και ειδικότερα για τους νέους αγρότες στο 90% δύναται να είναι η ένταση ενίσχυσης νέα πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης, για επενδύσεις που αφορούν συστήµατα ευφυούς γεωργίας, σύµφωνα µε τον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ. Η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη προαναγγείλει τη νέα προκήρυξη µέσα στη διετία 2021-2022 και µάλιστα κατά προτεραιότητα «για µια περισσότερο πράσινη και ψηφιακή Γεωργία», όπως ειπώθηκε αρχές ∆εκεµβρίου κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

Η πρόσκληση λοιπόν αναµένεται να είναι στοχευµένη σε καινοτόµα συστήµατα όπως:

Συστήµατα πλοήγησης (GPS).
Συστήµατα ελεγχόµενης µετακίνησης στον αγρό (tramlining).
Σπαρτικές µηχανές για απευθείας σπορά (εφαρµογή στην µέθοδο της ακαλλιέργειας) .
Σπαρτικές, λιπασµατοδιανοµείς, ψεκαστικά µεταβλητής δόσης (µε GPS).
Σετ ανίχνευσης της κόµης τωνδένδρων.
Μηχανήµατα καταπολέµησης µε συστήµατα αναγνώρισης των ζιζανίων.
Μηχανήµατα για συλλογή καρπών από το έδαφος µε µηχανικό τρόπο(ελιές, δαµάσκηνα, εσπεριδοειδή, ακρόδρυα).
Παρελκόµενα µηχανήµατα συγκοµιδής για φυλλώδη λαχανικά (µαρούλι, σπανάκι, ρόκα κ.λπ.).
Αυτόµατες µεταφυτευτικές µηχανές.
Σύστηµα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για έλεγχο άρδευσης-λίπανσης (π.χ. σύστηµα OPIRIS).
Σύστηµα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για έλεγχο ασθενειών.
Συστήµατα αισθητήρων για µετρήσεις παραµέτρων µικροκλίµατος, καλλιέργειας και εδάφους-υποστρωµάτων.
Αυτοµατισµοί µέτρησης – χαρτογράφησης της παραγωγής.
Συστήµατα ελέγχου καθαρότητας (ανίχνευση υπολειµµάτων).

Το θεσµικό πλαίσιο

Όσον αφορά ειδικότερα την ένταση ενίσχυσης, η αύξησή της για περιπτώσεις επενδύσεων στη γεωργία ακριβείας, αναφέρεται καθαρά στην παράγραφο 18 του Άρθρου 7 στον µεταβατικό κανονισµό που αναφέρει:

«Τα ανωτέρω ποσοστά µπορούν να προσαυξηθούν κατά ακόµα 35 % σε περίπτωση χρηµατοδοτικών πράξεων από τα κονδύλια που αναφέρονται στο άρθρο 58α παράγραφος 1, οι οποίες συµβάλλουν σε µια ανθεκτική, βιώσιµη και ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη, υπό τον όρο ότι η εν λόγω στήριξη δεν υπερβαίνει το 75 %, και κατά ακόµη 20 ποσοστιαίες µονάδες, υπό τον όρο ότι η µέγιστη συνδυασµένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90 %, για: – νέους γεωργούς ως ορίζονται κατά τον παρόντα κανονισµό ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης, – συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωµένα έργα […].».

Πηγή: agronews.gr