Από τα 10.000 ευρώ στα 30.000 ευρώ ανέβηκε η επιλέξιµη δαπάνη για την αγορά και την εγκατάσταση αυτόνοµου φωτοβολταϊκού σταθµού µε µπαταρίες, µέσω του Μέτρου 4.2.1 «Ενίσχυση αρδευτικών συστηµάτων».

Πρόκειται για τροποποίηση που βγήκε σε ΦΕΚ (5684/Β’/2020) στις 23 ∆εκεµβρίου και αφορά ειδικές ρυθµίσεις για την αγορά φωτοβολταϊκού συστήµατος µε σκοπό την άρδευση των εκµεταλλεύσεων. Η σχετική πρόσκληση του Μέτρου, να σηµειωθεί, πως θα βγει εντός του Φεβρουαρίου, σύµφωνα µε τη Μονάδα Επενδύσεων των διαχειριστικών αρχών του ΠΑΑ και θα χρηµατοδοτηθεί µε περίπου 30 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά η σχετική τροποποιητική ΥΑ αναφέρει:

«1. Ο πίνακας 9.1.3 του παραρτήµατος 4 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: «Πίνακας 9.1.3 Εξοπλισµός για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της άρδευσης»:

-Φωτοβολταϊκό συνδεδεµνο µε σταθερές βάσεις: 1.100 ευρώ ανά kW.

-Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές βάσεις: 2.800 ευρώ ανά kW.

-Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο µε ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ ανά kW.

-Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε ιχνηλάτες (trackers): 3.100 ευρώ ανά kW.

-Φορητή αυτόνοµη διάταξη επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου: 500 ευρώ ανά kWh και ενεργειακής χωρητικότητας µέχρι 40 kwh.

Οι επιλέξιµες δαπάνες του ανωτέρω πίνακα αφορούν στην αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισµού.

2. Στον πίνακα του παραρτήµατος 5, το κείµενο «Η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.» αντικαθίσταται ως εξής: «Η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της άρδευσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Εξαιρείται η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης αυτόνοµης διάταξης επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.».

Πηγή: agronews.gr