Συνέργειες ΕΣΠΑ µε το Ταµείο του νέου ΠΑΑ για τη στήριξη νέων αγροτικών επιχειρήσεων και συµπράξεις παραγωγών µε µεταποιητικές επιχειρήσεις προβλέπονται για τη νέα περίοδο. Επενδύσεις µε έµφαση στην τεχνολογική προσαρµογή και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό στις πρώτες δράσεις του 2021.

Δράσεις για παραγωγικές επενδύσεις µε έµφαση στην τεχνολογική προσαρµογή και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων και την προώθηση της αυτοπαραγωγής ενέργειας µέσω ΑΠΕ, σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν εµπροσθοβαρώς, από το 2021, οι ελληνικές αρχές στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ. Στόχος είναι ο σχεδιασµός να ολοκληρωθεί άµεσα προκειµένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων του προγράµµατος συνολικού ύψους 26 δις ευρώ. Μάλιστα, στο «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης» του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, προβλέπονται και ορισµένες συνέργειες µε τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης για την εκπλήρωση των στόχων, όπως είναι:

Η δικτύωση και το clustering επιχειρήσεων της πρωτογενούς παραγωγής µε µεταποιητικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα µε το LEADER για προώθηση τοπικής επιχειρηµατικότητας και του τουρισµού.

Προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη γεωργία και στη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για γεωργική χρήση, µαζί µε δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας στον αγροτικό χώρο και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.

Συνδυαστικές δράσεις που δύναται να αφορούν τη στήριξη νέων αγροτικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων, την εγκατάσταση των νέων γεωργών και την ενίσχυση των γεωργο-περιβαλλοντο– κλιµατικών µέτρων.

Η συνέργεια ΕΣΠΑ και Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης σηµαίνει ουσιαστικά ότι ορισµένες δράσεις στο ΕΣΠΑ δύναται να συµπληρώνουν επιχειρηµατικές πτυχές της γεωργίας που δεν µπορούν να καλύψουν επιτυχώς τα Προγράµµατα και αντιστρόφως.

Στόχος «Ψηφιακή Μετάβαση»

Αναλυτικότερα, για τον Στόχο «Ψηφιακή Μετάβαση» του νέου ΕΣΠΑ θα διατεθούν 4,059 δις ευρώ και θα αφορούν µεταξύ άλλων παραγωγικές επενδύσεις µε έµφαση στην τεχνολογική προσαρµογή, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό (Industry 4.0) και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα (πράσινος µετασχηµατισµός των επιχειρήσεων). Παράλληλα, προβλέπονται κίνητρα συνεργασιών µεταξύ ΜµΕ (π.χ. µε δηµιουργία clusters) ή/και µε µεγαλύτερες επιχειρήσεις µε στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε παγκόσµιες αγορές και αλυσίδες αξίας (διεθνοποίηση).

Στόχος «Πράσινη Οικονοµία»

Παράλληλα, περίπου 5 δις ευρώ θα διατεθούν για το στόχο «Πράσινη Οικονοµία» του ΕΣΠΑ που προβλέπει µεταξύ άλλων την προώθηση της αυτονοµίας µε χρήση των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστηµάτων αποθήκευσης, τη χρήση ΑΠΕ για θέρµανση/ψύξη, τη µετάβαση των νησιών σε καθαρές µορφές ενέργειας, την προώθηση πρακτικών αλιείας χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.

Πηγή: agronews.gr